ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນຂອງອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ, ອົງການສຸພານິດ, ທີ່ແຂວງອັດຕະປື ຄັ້ງວັນທີ 27-28 ກໍລະກົດ 2022
ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນຂອງອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ ຄັ້ງວັນທີ 27 - 28 ກໍລະກົດ 2022, ທີແຂວງ ອັດຕະປື, ໂດຍ: ອົງການສຸພານິດລາວ (WVI).…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ແຜນງານ YEE ແລະ ບົດຮຽນກ່ຽວກັບແນວທາງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ-ເຄື່ອງຢອດເມັດເຂົ້າຄັ້ງວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2022
ຊົມເຊີຍທີມງານໂຄງການ REAL, ມີຫຼາຍຄົນໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຢ່າງຈາກທ່ານໃນມື້ນີ້!  ໃນມື້ນີ້ມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 30 ທ່ານ ຈາກອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SU…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2022
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແຜນງານ YEE ແລະ ບົດຮຽນກ່ຽວກັບແນວທາງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ - ເຄື່ອງຢ…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ສຸຂະພາບໃນໄລຍະທີ່ເປັນປະຈຳເດືອນ – ຜ້າອະນາໄມແບບຊັກໄດ້ ຄັ້ງວັນທີ24 ມິຖຸນາ 2022
ເປັນອີກໜຶ່ງການສົນທະນາທີ່ມີສີສັນຫຼາຍ! ຂໍຂອບໃຈມາຍັງ ທ່ານ ນາງ ສົມໄໝ ອິນຕະວົງ ຈາກ CARE ທີ່ໄດ້ມາແນະນຳໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກຜະລິດຕະພັນທີ່ຖື…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2022
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ສຸຂະພາບໃນໄລຍະທີ່ເປັນປະຈຳເດືອນ - ຜ້າອະນາໄມແບບຊັກໄດ້ ທີ່ຈັດຕັ້ງປ…
ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ວຽກງານໂພຊະນາການຮ່ວມກັນຫຼາຍຂະແໜງການທີ່ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຄັ້ງວັນທີ 30-31 ພຶດສະພາ 2022
ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຢູ່ພາກເໜືອຂອງລາວ! ເກືອບ 30 ທ່ານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຂະ…
ANRCB_Newsletter_Issue_2_LAO
ຈົດໝາຍສະບັບນີ້ແມ່ນມີເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການໃຫ້ທຶນໃນການຄົ້ນຄວ້າຂະໜາດນ້ອຍກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ , ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃໝ່ ສໍາລັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ…
AHAN Newsletter #5 – LAO online
ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການ ຜະລິດກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (AHAN) ໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍວຽກງານການສົ່ງເສີມໂພຊະ…
ກອງປະຊູມອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການຂອງ SUN CSA (NWG) 10 ພຶດສະພາ – 2022
ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານ - ເກືອບ 20 ທ່ານ ຈາກອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານໂພຊະນາການ SUN CSA (SUN CSA Nutrition Working…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ການດຳເນີນການຝຶກອົບຮົບໄລຍະສັ້ນ 3 ເດືອນ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄຳປຶກສາການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ – 6 ພຶດສະພາ 2022
ຂໍຂອບໃຈມາຍັງ ດຣ. ພູມະນີສອນ ອຸ່ນເມືອງສັກ ຈາກ Save the Children ທີ່ໄດ້ມາແລກປ່ຽນປະສົບການຈາກການຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ກ່ຽວກັບການເປັນທ…
ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2022
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ການດຳເນີນການຝຶກອົບຮົບໄລຍະສັ້ນ 3 ເດືອນ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄຳປຶກສາການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ ວັນທີ: ວັນສ…
ກອງປະຊຸມເປີດໂຕຄູ່ມືສົ່ງເສີມ ສິດທິ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນທາງເພດ “ຊີວິດຂອງທ່ານ ທາງເລືອກຂອງທ່ານ” 27 ເມສາ 2022
ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງມາຍັງອົງການ CARE International Laos ທີ່ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດໂຕ ຊີວິດຂອງທ່ານ ທາງເລືອກຂອງທ່ານ: ຄູ່ມືສົ່ງເສີມ…
Final_PSI Laos Biennial Report 2020 and 2021
This PSI's purpose is to report to programs targeting sexual and reproductive health, safe abortion, malaria, HIV/TB, non-commun…
ກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີຂອງ SUN CSA ລາວ, ວັນທີ 31 ມີນາ 2022, ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ອອນໄລນ໌
ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງທຸກທ່ານທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີຂອງ SUN CSA! ພວກເຮົາມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 41 ທ່ານ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມແບບຊ້ອງ…
Lao PDR UNICEF PIN evaluation Final report.v.23
This document is the results of a process evaluation conducted for the European Union (EU)-funded € 14,7 million ‘Partnership for …
Infographic PIN evaluation Laotian
ການສະໜັບສະໜູນລະບົບແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການຂອງອົງການ UNICEF ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແມາ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນວຽກງານໂພສະນາການແຫ່ງຊາດ.…
EU_UNICEF Lao_PIN-Evaluation-March_17_2022 ( Final Lao Version)
ເອກະສານສະບັບນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອທົບທວນຄືນຜົນການຄົ້ນພົບ ແລະ ສະເໜີຂໍ້ແນະນໍາທີ່ສຳຄັນຈາກການປະເມີນແບບອິດສະລະຂອງການຮ່ວມມື ເພື່ອການປັບປຸງໂພ…
Food-Fortification-Action-Plan_Eng
This Food Fortification Strategic Action Plan for Lao PDR serves as an addendum to the National Nutrition Strategy to 2025 and Pla…
HANSA-Nutrition-Result-Brief-3_LA
ໂຄງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ…
HANSA-Project_m2_FA_sm
ໂຄງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ…
Lao-PDR-KAP-Qalitative-Study-Executive-Summary-web
ການສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະຕິບັດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບ ໃນສີ່ແຂວງທີ່ມີການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອລະດັບສ…
Cookbook-LA-compressed
ປຶ້ມຄຳແນະນຳນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງໃນການສອນການເຮັດອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ…
ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຄັ້ງທີ VII ແລະ ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ ປະຈຳປີ 2021
ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງລັດຖະບານລາວ ຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການຄັ້ງທີ 7 ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ກຸມພາ 2022! ກອງປ…
Report Forum 2021 – Lao
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກໂພຊະນາການຫຼາຍຂະແໜງການປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2022 I) ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານບູລິມະສິດດ້ານໂພຊະນາການ ປີ 2…
Nutrition Report 2021 – Lao
ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຄັ້ງທີ VII ແລະ ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ປະຈຳປີ 2021.ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕ…
ຈົດໝາຍຂ່າວ SUN CSA ລາວ ເດືອນ ມັງກອນ 2022
SUN CSA ລາວໄດ້ເຜີຍແຜ່ຈົດໝາຍຂ່າວປະຈຳເດືອນສະບັບທຳອິດ. ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບເດືອນມັງກອນ 2022 ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນສຳເລັດໃນໜຶ່ງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ຂອງ…
ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານສະໜັບສະໜູນວຽກງານວຽກງານໂພຊະນາການ SUN CSA ຄັ້ງທີ 1 ຂອງປີ 2022
ພະນັກງານ 24 ທ່ານ ຈາກ 17 ອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ໄດ້ພົບປະກັນໃນກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານສະໜັບສະໜູນວຽກໂພຊະນາການຂອງ SUN CSA ໃນວັນທີ 8 ກຸມພາ 202…
N4G Commitment 2021
Tokyo Compact on Global Nutrition for Growth Annex: Commitments…
AHAN Newsletter #3 – LAO
ພາຍຫຼັງການທົບທວນ ໄຕມາດທີ 2 ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ປະຈຸບັນໂຄງການ AHAN ໄດ້ສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ຍືນຍົງກັບບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົ…
ກອງປະຊຸຸມໜ່ວຍງານໂພຊະນາການ (NWG) ວັນທີ 1 ກຸມພາ 2022
ພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 25 ທ່ານ ຈາກອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານໂພຊະນາການ SUN CSA (SUN CSA Nutrition Working Group) ຜ…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ວິທີດຳເນີນການສຳພາດແມ່ ໃນໂຄງການຄັດເລືອກໂຮງໝໍຕົວແບບສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ ວັນທີ 28 ມັງກອນ 2022
ມີຫຼາຍກວ່າ 20 ທ່ານຈາກອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ໃນຫົວຂໍ້ທຳອິດຂອງປີ 2022 ໃນມື້ນີ້.…
SUN CSA Laos Annual Report 2021-Lao
ໃນປີທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງທ້າທາຍ, ພວກເຮົາໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງແກ່ຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 1.2 ລ້ານຄົນໃນ 17 ແຂວງ ໃນການປັບປຸງ ໂພຊະນາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ວິທີດຳເນີນການສຳພາດແມ່ ໃນໂຄງການຄັດເລືອກໂຮງໝໍຕົວແບບສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ 28 ມັງກອນ 2022
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ວິທີດຳເນີນການສຳພາດແມ່ ໃນໂຄງການຄັດເລືອກໂຮງໝໍຕົວແບບສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ ວັນທີ: 28…
ບົດລາຍງານປະຈຳປີ SUN CSA 2021
ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2021 ຂອງ SUN CSA ລາວ ໄດ້ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດອັນສຳຄັນຂອງອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ລາວ ຈຳນວນ 67 ອົງກອນ ຕະຫຼອດໄລຍະປີ 20…
ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ວຽກງານໂພຊະນາການທີ່ບ້ານນາຫອຍ, ວັນທີ 28 ທັນວາ 2021
ຊົມເຊີຍບັນດາອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA  ແລະ 13 ພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ເຊິ່ງນຳພາໂດຍສູນພັດທະນາຊົນນະບົດທີ່ໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ…
ເວທີສົນທະນາອອນລາຍທ້າຍປີ 2021 SUN CSA
ເກືອບ 30 ທ່ານຈາກອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ສະຫຼຸບທ້າຍປີຂອງພວກເຮົາມື້ນີ້, ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານ. ພວກເຮົາໄດ້ງານ…
ຈົດໝາຍຂ່າວ SUN CSA ປະຈຳເດືອນພະຈິກ 2021
SUN CSA ລາວໄດ້ເຜີຍແຜ່ຈົດໝາຍຂ່າວປະຈຳເດືອນສະບັບທຳອິດ. ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບເດືອນພະຈິກ 2021 ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນສຳເລັດໃນໜຶ່ງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ຂອງບ…
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຂອງ RMNCH ໃນ ປີ 2016 – 2025
the Ministry of Health developed the reproductive, maternal, newborn and child health (RMNCH) Strategy and action plan 2016-2025 …
[LA] SCALING Newsletter Issue 7 – Final 2022
ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບທີ 7 ນີົ້ ມີຈຸດປະສົງເພືື່ອລາຍງານກ່ຽວກັບໝາກຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການຈົນເຖິງເດືອນທັນວາ ປີ 202…
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ປີ 2021-2025 (NPAN).
ເຄຶອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ ຫຼື SUN CSA ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບລັດຖະບານລາວ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແຜນຈັ…
NPAN 2021-2025 (Lao)
ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ 2021 -​ 2025 ສະບັບນີ້ໄດ້ດັດປັບຂອບແນວຄວາມຄິດໃຫ້ຈະແຈ້ງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ດັດປັບຂອບຍຸດທະສາດໃຫ້ສັ້ນເຂ…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກ (SUN CSA Friday Hangout) ໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ ປີ 2021 – ບົດຮຽນສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງໂຄງການ
ຂໍຂອບໃຈທັງ 48 ທ່ານທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ 2021, ເປັນການສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ຈ…
ຄູ່ມືແນະນຳການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ປະກອບລາຍການວິທະຍຸ ຫຼື ໂທລະໂຄ່ງ
ຄູ່ມືແນະນຳການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ປະກອບລາຍການວິທະຍຸຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ໂທລະໂຄ່ງບ້ານ…
ຍຸດທະສາດ SUN CSA 2021-2025
ຍຸດທະສາດ ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມເພືື່ອສົົ່ງເສີມໂພຊະນາການ (SUN CSA) ລາວ 2021-2025 ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນມາ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປຶກສາ…
ຍຸດທະສາດ SUN CSA 2021-2025
ຍຸດທະສາດ ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມເພືື່ອໂພຊະນາການ (SUN CSA) ລາວ 2021-2025 ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນມາ ໂດຍຜ່ານ ຂະບວນການປຶກສາຫາລືກັບອ…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA – ການເຊື່ອມສານວຽກງານໂພຊະນາການເຂົ້າໃນອົງກອນ
ວິທີການເຊື່ອມສານວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການເຂົ້າໃນອົງກອນຂອງທ່ານ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານຂອງທ່ານ ແລະ ປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການໃນຊຸມຊົນຂ…

ການປັບປຸງໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ

SUN CSA ລາວ ເປັນເຄືອຂ່າຍທາງການຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຫຼາຍກວ່າ 60 ອົງກອນ ທີ່ສຸມໃສ່ການປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງປະຊາຊົນລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໃນໄລຍະ 1,000 ວັນທຳທິດຂອງຊີວິດ.  ເຄືອຂ່າຍດັ່ງກ່າວ ປະສານສົມທົບຄວາມພະຍາຍາມເຫລົ່ານີ້ໃນອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ໂດຍຜ່ານການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ກຳນົດແນວທາງການຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ. ເຄືອຂ່າຍໄດ້ຮັບການສ້າງຕັງຂຶ້ນໃນປີ 2014 ແລະ ປະກອບມີສະມາຊິກຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ຈາກພາກລັດຖະບານ.

ກິດຈະກຳທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ

ກິດຈະກຳທີ່ພົ້ນເດັ່ນ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ ...
Read More

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ

ຊົມເຊີຍທີມງານໂຄງການ REAL ...
Read More

ກິດຈະກຳທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ

ສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນ

ຊົມເຊີຍທີມງານໂຄງການ REAL ...
Read More

Documents

Featured Resources

SUN CSA Laos – ວີດີໂອສະຫຼຸບຜົນກະທົບດ້ານໂພສະນາການປະຈຳປີ 2021

ມາຮັບຊົມວີດີໂອຄຳຂອບໃຈ ແລະ ສະຫຼຸບວຽກງານທ້າຍປີ 2021 ຈາກບັນດາຄະນະບໍລິຫານ SUN C ...
ມາຮັບຊົມວີດີໂອຄຳຂອບໃຈ ແລະ ສ ...