ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກ (SUN CSA Friday Hangout) ໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ ປີ 2021 – ບົດຮຽນສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງໂຄງການ
ຂໍຂອບໃຈທັງ 48 ທ່ານທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ 2021, ເປັນການສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ຈ…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ວິທີການເຮັດຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບວຽກໂພຊະນາການ
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ວິທີການເຮັດຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບວຽກໂພຊະນາການ ວັນທີ: 16 ກໍລະກົດ 2021, ເວລາ 9-10  ໂມງ ຜູ້ນຳສະເໜີ…
ລາຍການສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA, ວັນສຸກທີ 11 ມິຖຸນາ 2021
ພະນັກງານຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຫຼາຍກວ່າ 40 ທ່ານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຟສ໌ບຸກ ແລະ ສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ເຂົ້າໃນ…
ຄູ່ມືແນະນຳການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ປະກອບລາຍການວິທະຍຸ ຫຼື ໂທລະໂຄ່ງ
ຄູ່ມືແນະນຳການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ປະກອບລາຍການວິທະຍຸຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ໂທລະໂຄ່ງບ້ານ…
ກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີຂອງ CSA ເພື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການຜ່ານການປະສານງານ ແລະ ການຮຽນຮູ້
ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລາວ ແລະ ສາກົນຫຼາຍກວ່າ 40 ອົງກອນໄດ້ພົບປະກັນໃນກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີຂອງເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົມເສີມໂພຊະນາ…
ຍຸດທະສາດ SUN CSA 2021-2025
ຍຸດທະສາດ ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມເພືື່ອສົົ່ງເສີມໂພຊະນາການ (SUN CSA) ລາວ 2021-2025 ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນມາ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປຶກສາ…
ຍຸດທະສາດ SUN CSA 2021-2025
ຍຸດທະສາດ ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມເພືື່ອໂພຊະນາການ (SUN CSA) ລາວ 2021-2025 ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນມາ ໂດຍຜ່ານ ຂະບວນການປຶກສາຫາລືກັບອ…
ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຂະແໜງການຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ວັນທີ 10-11 ມີນາ 2021
ຊົມເຊີຍສະມາຊິກ SUN CSA ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ທີ່ນຳພາໂດຍໂຄງການ ENUFF ຂອງອົງການ SNV ທີ່ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ…
ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຂະແໜງການຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນວັນທີ 10-11 ມີນາ 2021
ຂໍເຊີນບັນດາອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຂະແໜງການຢູ່ແຂວງອຸດົ…
ການຮຽນຮູ້ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25-26 ກຸມພາ 2021
ໃນວັນທີ 25-26 ກຸມພາ 2021 ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ມາຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍ…
ການຮຽນຮູ້ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, 24-25 ກຸມພາ 2021
ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ມາຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ໃນວັນທີ 24-25…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA – ການເຊື່ອມສານວຽກງານໂພຊະນາການເຂົ້າໃນອົງກອນ
  ວິທີການເຊື່ອມສານວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການເຂົ້າໃນອົງກອນຂອງທ່ານ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານຂອງທ່ານ ແລະ ປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາ…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA – ການເຊື່ອມສານວຽກງານໂພຊະນາການເຂົ້າໃນອົງກອນ
ວິທີການເຊື່ອມສານວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການເຂົ້າໃນອົງກອນຂອງທ່ານ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານຂອງທ່ານ ແລະ ປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການໃນຊຸມຊົນຂ…
ກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີ 2021 ຂອງ SUN CSA
ກະລຸນາຂຶ້ນແຜນໄວ້ໃນຕາຕະລາງວຽກຂອງທ່ານ! ວັນທີ 30 ມີນາ 2021 - ກອງກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີ 2021 ຂອງ SUN CSA ວັນທີ 31 ມີນາ 2021 - ກອງປະ…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA – ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານໂຄງຮ່າງພື້ນຖານຂອງວຽກງານ WASH ແລະ ການສ້າງທຸລະກິດທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບວຽກງານ WASH
ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບ “ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານໂຄງຮ່າງພື້ນຖານຂອງວຽກງານ WASH ແລະ …
ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຄົບຮອບ 65 ປີ
SUN CSA ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການວາງສະແດງເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຄົບຮອບ 65 ປີ, ວັນແມ່ຍິງສາກົນຄົບຮອບ 110 ປີ ແລະ ລະນຶກວັນ…
Women’s Empowerment for Improved Community Nutrition Report
The 'Women's Empowerment for Improved Community Nutrition Report was produced in 2015 by SUN CSA Laos, with support from Plan Inte…

ການປັບປຸງໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ

SUN CSA ລາວ ເປັນເຄືອຂ່າຍທາງການຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຫຼາຍກວ່າ 60 ອົງກອນ ທີ່ສຸມໃສ່ການປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງປະຊາຊົນລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໃນໄລຍະ 1,000 ວັນທຳທິດຂອງຊີວິດ.  ເຄືອຂ່າຍດັ່ງກ່າວ ປະສານສົມທົບຄວາມພະຍາຍາມເຫລົ່ານີ້ໃນອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ໂດຍຜ່ານການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ກຳນົດແນວທາງການຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ. ເຄືອຂ່າຍໄດ້ຮັບການສ້າງຕັງຂຶ້ນໃນປີ 2014 ແລະ ປະກອບມີສະມາຊິກຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ຈາກພາກລັດຖະບານ.

ກິດຈະກຳທີ່ພົ້ນເດັ່ນ

ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ວິທີການເຮັດ ...
Read More

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ

ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລາວ ແລະ ສາກົນຫຼາຍກວ່າ 40 ອົງກອນໄດ້ພົບປະກ ...
Read More

ສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນ

ຂໍຂອບໃຈທັງ 48 ທ່ານທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸ ...
Read More

Documents

Featured Resources