ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫວ່າງ 9 ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ ແລະ ອົງກອນສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍ SUN CSA
ອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ລາວ ໄດ້ພົບປະ ແລະ ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບວິທີການເຮັດວຽກເພື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການໃນລາວ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ! ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບ…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ ເພື່ອສະຫຼຸບວຽກງານທ້າຍປີ SUN CSA ປະຈຳທ້າຍປີ 2023
ໃນວັນສຸກທີ 15 ທັນວາ 2023 ນີ້, ເວລາ 9:00 – 10:00 ໂມງ ພວກເຮົາຈະຈັດເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ ເພື່ອສະຫຼຸບທ້າຍປີ. ໃນເວທີສົນທະນາຄັ້ງນີ້ຈະເປີດໂອ…
Newsletter 07 Lao
ໂຄງການ ANRCB ໄດ້ຈັດຊຸດອົບຮົມ ເປັນເວລາ 10 ວັນ ໃນ ຫົວຂໍໍ້ກ່ຽວກັບວິທ ວິທະຍາໃນການຄົົ້ນຄວ້າທາງດ້ານ ໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ ບັນດາ ອາຈານສອນ ແລະ …
ໂພສ໌ເຕີການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ SUN CSA ລາວ #7
ໂພສ໌ເຕີນີ້ແມ່ນສຳລັບທຸກອົງກອນໃນປະເທດລາວ ໃຊ້ໃນການສົ່ງເສີມການສະໜັບສະໜູນພະນັກງານຂອງຕົນໃຫ້ລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່. ການອອກແບບໂພສ໌ເຕີ ແມ່ນໄ…
ໂພສ໌ເຕີການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ SUN CSA ລາວ #6
ໂພສ໌ເຕີນີ້ແມ່ນສຳລັບທຸກອົງກອນໃນປະເທດລາວ ໃຊ້ໃນການສົ່ງເສີມການສະໜັບສະໜູນພະນັກງານຂອງຕົນໃຫ້ລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່. ການອອກແບບໂພສ໌ເຕີ ແມ່ນໄ…
ຄຳສັບໂພຊະນາການ 2023
ປຶ້ມຄໍາສັບໂພຊະນາການສະບັບນີ້ເປັນຫນັງສືເພື່ອ ໃຊ້ອ້າງອີງບັນດາຄໍາສັບດ້ານວິຊາ ການຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານໂພຊະນາການທີ່ມາຈາກຫຼາຍຂະແຫນງ…
ກອງປະຊຸມຂອງອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2023
ອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນວຽກງານໂພຊະນາການ ຜ່ານກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານໂພຊະນາການ SUN CSA ແລະ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽ…
ບົດນຳສະເໜີ NWG – SUN CSA Update for NWG Meeting 15 Nov 2023
1)ສັບປະດາສາກົນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ 2023​- ກິດຈະກຳຮ່ວມ- 5 ກິດຈະກຳ. 2)ການສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານການຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ. ວິທີການ…
ບົດ​ລາຍ​ງານ​ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດວຽກງານກະສິກໍາເພື່ອໂພຊະນາການ 9 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ ແລະ ທິດ​ທາງ​ແຜນ​ການ 3 ເດ​ືອນ​ທ້າຍ​ປີ 2023
1.ສໍາລັບຄາດໝາຍຕົວຊີ້ວັດສາມາດປະກອບສ່ວນ ໃຫ້ຄອບຄົວທຸກຍາກ ບັນລຸໄດ້ 13.120 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 82% (16.000 ຄອບຄົວ) 2.ສາມາດປູກເຂົ້້າເປືອກ…
ການປະສານງານຫຼາຍຂະແໜງການ ສໍາລັບວຽກງານໂພຊະນາການ
ປະກາດໃຊ້ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍໂພຊະນາການ ຂຶ້ນເປັນສະບັບທໍາອິດຂອງປະເທດ ໃນວັນທີ 1 ທັນວາ 2008. ສ້າງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ…
ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ປະຈຳ 9 ເດືອນ ແລະ ແຜນການ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2023
4 ຕົວຊີ້ບອກ ສາມາດ ບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໜາຍປີທີ່ວາງໄວ້ ເຊັ່ນ : ການສົ່ງເສີມການບໍລິໂພກອາຫານ ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ທີ່ໄດ້ເລີ່ມກິນ…
ຄູ່ມືມາດຕະຖານໃນການຕິດຕາມຕົວຊີ້ວັດດ້ານໂພຊະນາການ
ຈຸດປະສົງຂອງຄູ່ມືນີ້ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງຫມົດ ເຂົ້າໃຈຄໍາ ນິຍາມຂອງຕົວຊີ້ວັດໂພຊະນາການ, ວິທີການຄິດໄລ່, ການແຍກຂໍ້…
ປຶ້ມຄູ່ມື ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນ ໂພຊະນາການ ແລະ ແມ່ ແລະ ເດັກ
ຄູ່ມືນີ້ສ້າງຂຶ້ນໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນແນວທາງໃຫ້ແກ່ການເກັບກຳ, ລາຍງານ, ກວດສອບ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ໂພຊະນາການ ແລະ ແມ່ ແລະ ເດັກ ຢ່າງເປັນປະຈ…
WHO Guideline for complementary feeding of infants and young children 6–23 months of age
This guideline, Complementary feeding of infants and young children 6–23 months of age, supersedes the Guiding Principles for C…
ການສຳຫຼວດຄຳຄິດເຫັນພະນັກງານ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກໃນລາວ 2023
ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ SUN ລາວ ໄດ້ທຳການສຳຫຼວດພະນັກງານ 229 ທ່ານ ຈາກ 42 ອົງກອນ. ພວກເຮົາໄດ້ຖາມເຖິງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າຮູ້ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແ…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຫົວຂໍ້: ການແພດທາງໄກ ຄັ້ງວັນທີ 20 ຕຸລາ 2023
ຂອບໃຈຜູ້ນຳພາສົນທະນາ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໝົດຈາກອົງກອນຊະມາຊິກ 29 ທ່ານ ທີ່ເຂົ້າມາຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນ ໃນຫົວຂໍ້ ການແພດທາງໄກ ຜ່ານເວທີສົນທະນາອ…
ບົດນຳສະເໜີ ການແພດທາງໄກ ໂດຍສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ
ການນໍາໃຊ້ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງໄກ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ອັນເປັນຜົນມາຈາກພະຍາດລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ‘ການປິດປະເທດ ຫຼື ການລັອກດາວ…
ກິດຈະກຳສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຄັ້ງວັນທີ 23 ຕຸລາ 2023
ເວທີສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ການແພດທາງໄກ ວັນທີ: ວັນສຸກ ທີ 23 ຕຸລາ 2023, ເວລາ 9-10 ໂມງ ຜູ້ນຳສະເໜີ: ທ່ານ ນາງ ດຣ. ບົວວັນ ສົມສະ…
ກິດຈະກຳເພື່ອນສອນເພື່ອນອອນໄລນ໌ ຫົວຂໍ້: ການນຳໃຊ້ AI ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ຄັ້ງວັນທີ 13 ຕຸລາ 2023
ຂອບໃຈຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຜູ້ນຳສະເໜີທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 100 ທ່ານ ໃນກິຈະກຳເພື່ອນສອນເພື່ອນຜ່ານທາງອອນໄລນ໌ ທີ່ຈັດຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ LCCC ແລະ SUN CS…
ກິດຈະກຳເພື່ອນສອນເພື່ອນອອນໄລນ໌ ຄັ້ງວັນທີ 13 ຕຸລາ 2023
ຂໍເຊີນຊວນທຸກທ່ານເຂົ້າຮ່ວມ ການຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ ການໃຊ້ Ai ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ຄັ້ງທີ່ II ທີ່ຈະຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 13 ຕຸລາ 2023 ຜ່ານ Zoom …
ບົດລາຍງານ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ NPAN ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ 2023
ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ 06 ເດືອນຕົັ້ນປີ 2023: ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ: ຄວາມຄືບໜ້າຂອງຕົວຊີັ້ບອກ ຂະແໜງສາທາລະນາສຸກ:…
Nutrition Intervention at School Setting_for ANRCB_Oct_2023
Implementation and Evaluation of Nutrition Intervention at School Setting: Experiences of SEAMEO RECFON…
ກິດຈະກຳສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ: ການນຳໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສາທາລະນະສຸກຂັ້ນເມືອງ ສະບັບທີ 2 (DHIS2) ວັນທີ 29 ກັນຍາ 2023
ຂອບໃຈຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 29 ທ່ານ ຈາກອົງກອນສະມາຊິກ ແລະ ຜູ້ນຳພາ, ທ່ານ ນາງ ພອນສະຫວັນ ໂພທິຈັນ ຈາກ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນປະຈຳລາວ ທີ່ໄດ…
ກິດຈະກຳສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 29 ກັນຍາ 2023
ເວທີສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ການນຳໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສາທາລະນະສຸກຂັ້ນເມືອງ ສະບັບທີ 2 ວັນທີ: ວັນສຸກ ທີ 29 ກັນຍາ 2023, ເວ…
ກິດຈະກຳສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ: ຜົນການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ໂພຊະນາການ ຢູ່ 5 ແຂວງ ຂອງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງວັນທີ 1 ກັນຍາ 2023
ຂໍຂອບໃຈ JSI ສຳລັບການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບຜົນການສຶກສາພາຍໃຕ້ໂຄງການໂພຊະນາການຂອງພວກທ່ານ, ອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ໄດ້ເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບສະຖານ…
ກິດຈະກຳສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຄັ້ງວັນທີ 1 ກັນຍາ 2023
ເວທີສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ຜົນການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ໂພຊະນາການ ຢູ່ 5 ແຂວ…
ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານສະໜັບສະໜູນວຽກໂພຊະນາການຂອງ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 23 ສິງຫາ 2023
ພະນັກງານ 22 ທ່ານ ຈາກ 15 ອົງກອນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານສະໜັບສະໜູນວຽກໂພຊະນາການຂອງ SUN CSA ໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ. ກາ…
ກອງປະຊຸມຂອງອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 16 ສິງຫາ 2023
ສະມາຊິກ SUN CSA ໄດ້ອັບເດດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຂອງຕົນ ໃນກອງປະຊູມໜ່ວຍງານໂພຊະນາການຂອງ SUN CSA ໃນວັນທີ 16 ສິງຫາ 2023…
ກິດຈະກຳສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ SUN CSA ຫົວຂໍ້ ໄຂ້ຍຸງລາຍ: ອາການ, ສາເຫດ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ວິທີການໃໝ່ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການສົ່ງເຊື້ອ ຄັ້ງວັນທີ 18​ ສິງຫາ 2023
ມີພະນັກງານເຖິງ 33 ທ່ານຈາກອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສົນທະນາອອນໄລນ໌ຫົວຂໍ້ ໄຂ້ຍຸງລາຍ: ອາການ, ສາເຫດ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ວິທີກ…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 18 ສິງຫາ 2023
ເວທີສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ໄຂ້ຍຸງລາຍ: ອາການ, ສາເຫດ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ວິທີການໃໝ່ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການສົ່ງເຊື້ອ. ວັນທີ: ວັນສຸກ ທີ 1…
DHIS2_Nutrition_Bulletin_Q1_2023_Lao
ຕາຕະລາງຄະແນນໂພຊະນາການປະຈໍາ ໄຕມາດ - ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາ ຄັນ - ບໍ່ໄດ້ລາຍງານ NR ຕາຕະລາງຄະແນນນີ້ບໍ່ໄດ້ລວມຂໍ້ມູນຈາກ 4 ແຂວງຄື: ຜົ້ງສາລີ, ອຸດ…
ເວທີປຶກສາຫາລືຂອງ SUN ລາວ ຫົວຂໍ້ “ບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ເປັນມິດກັບການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່”
“ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຮອບດ້ານແກ່ຜູ້ເປັນແມ່ ໃນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ ແມ່ນເປັນກຸນແຈສຳຄັນໃຫ້ເດັກມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ຍັງຊ່ວຍເພີ່ມຂວັນກຳລັງໃຈ…
ກິດຈະກຳສົນທະນາອອນໄລນ໌ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ຄວາມຄິດລິເລີ່ມການສ້່າງບ້ານໂພຊະນາການຕົວແບບ ຄັ້ງວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2023
ມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 28 ທ່ານທີ່ໄດ້ແລກປ່ຽກັນໃນເລື່ອງ ‘ຄວາມຄິດລິເລີ່ມການສ້່າງບ້ານໂພຊະນາການຕົວແບບ’ ໃນກິດຈະກຳສົນທະນາອອນໄລນ໌ທີ່ໄດ້ສຳເລັດໃ…
Plan Laos SUN CSA Breastfeeding Advocacy Impacts – July 2023
Plan International Laos has supported breastfeeding promotion through many projects, focusing on strengthening health systems, imp…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຄັ້ງວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2023
ເວທີສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ຄວາມຄິດລິເລີ່ມສ້າງບ້ານໂພຊະນາການຕົວແບບ. ວັນທີ: ວັນສຸກທີ 28 ກໍລະກົດ 2023, ເວລາ 9-10  ໂມງ ຜູ້…
ກິດຈະກຳສົນທະນາອອນໄລນ໌ໂດຍໂຄງການ CISAC-19 ຫົວຂໍ້ ການນຳໃຊ້ ລະບົບປະຍາປະດິດ (AI) ເຂົ້າໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ
ມິພະນັກງານເຖິງ 69 ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳສົນທະນາອອນໄລນ໌ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ການນຳໃຊ້ ລະບົບປະຍາປະດິດ (AI) ເຂົ້າໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ໃນອາທິດວັ…
ກິດຈະກໍາເພື່ອນສອນເພື່ອນອອນໄລນ໌ ຄັ້ງວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2023
ຢ່າພາດ! ສໍາລັບທຸກໆທ່ານທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກໃນອົງກອນຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາ SUN CSA ລາວ ຂໍເຊີນຊວນອົງກອນສະມາຊິກທຸກທ່ານມາເຂ…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຫົວຂໍ້ ການສ້າງກຸ່ມທ້ອນເງິນແມ່ຍິງຂ້ານບ້ານ
ໃນວັນທີ 7 ກໍລະກົດ 2023 ເຄືອຂ່າຍ SUN CSA ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ (Friday Hangout) ຕາມທີ່ເຄີຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ. ໃນມ…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຄັ້ງວັນທີ 7 ກໍລະກົດ 2023
ເວທີສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ການສ້າງກຸ່ມທ້ອນເງິນແມ່ຍິງຂັ້ນບ້ານ. ວັນທີ: ວັນສຸກທີ 7 ກໍລະກົດ 2023, ເວລາ 9-10 ໂມງ ຜູ້ນຳສະເໜີ: ທ…
SUN CSA – Study on Impacts of Inflation on Food Security in Laos – February 2023
ໃນການສໍາຫ ວດຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ຂອງເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມເພືີ່ອໂພຊະນາການລາວ ໃນເດືອນກຸມພາ 2023 ທີີ່ຜ່ານມາ ພົບວ່າ 9…
ກອງປະຊຸມຂອງອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2023
ກອງປະຊຸມຂອງໜ່ວຍງານໂພຊະນາການ SUN CSA ໄດ້ສຳເລັດການລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກໂພຊະນາການເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ. ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 17 ພຶດສະພາ ມື້ນີ້ ພວກ…
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການສຶກສາ ແລະ ວາງແຜນກິດຈະກຳສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານບໍ່ຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2023
ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີ ແລະ ຂອບໃຈທຸກພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ຜົນການສຶກສາຂອງ SUN CSA ກ່ຽວກັບການບໍ່ຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ! ຜູ້ເຂ…
ກອງປະຊຸມຂອງອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2023
ຫົວຂໍ້: ກອງປະກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານໂພຊະນາການ ກອງປະຊຸມຈະຈັດຂຶ້ນຜ່ານ Zoom, ຖ້າທ່ານໃດຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມສາມາດຂໍລິ້ງໄດ້ທີ່ info@suncsalaos.or…
Food Security Document Database – SUN CSA Laos
This summary of all food security resources provides an overview of each document to help you find the most relevant document…
ການຝຶກອົບຮົມວຽກການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນສຳລັບຕົວຊີ້ວັດວຽກງານໂພຊະນາການ
ສະມາຊິກ SUN CSA ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນຕົວຊີ້ວັດວຽກງານໂພຊະນາການໃນວັນພະຫັດທີ 30 ມີນາ 2023 ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້…
ກອງປະຊຸຸມສາມັນປະຈຳປີ (AGM) ຄັ້ງວັນທີ 29 ມີນາ 2023
ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງທຸກໆທ່ານທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີ SUN CSA! ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 60 ທ່ານ ທັ…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຫົວຂໍ້ ການສະໜັບສະໜູນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໃນຊູມຊົນຂອງລາວ
ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ຈັກກັບ “ປະຕິທິນກົດໝາຍ” ທີ່ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງ ບາງຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຕິດພັນກັບການດຳ…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຄັ້ງວັນທີ 3 ມີນາ 2023
ເວທີສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ຫົວຂໍ້: ການພັດທະນາວາລະການຄົ້ນຄວ້າດ້ານໂພຊະນາການ ຂອງ ສປປ ລາວ ວັນທີ: ວັນສຸກທີ 3 ມີນາ 2023, ເວລາ 9-1…
ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານສະໜັບສະໜູນວຽກໂພຊະນາການຂອງ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 22 ກຸມພາ 2023
ສະມາຊິກ SUN CSA ລາວ ຈາກ 14 ອົງກອນ ໄດ້ຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນວຽກສະໜັບສະໜູນຂອງ SUN CSA ໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ 2023. ພວກເຮົາເຮັດໄດ້ດີຫຼາ…
ບົດລາຍງານປະຈ າປີ 2022 ຂອງ SUN CSA ລາວ
ໃນປີທີ່ມີໝາກຜົນນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງແກ່ຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນໃນ 17 ແຂວງ ໃນປີ 2022 ເພືື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງເຂົາເຈົົ້າໃນ…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຄັ້ງວັນທີ 10 ມີນາ 2023
ເວທີສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ຫົວຂໍ້: ການສະໜັບສະໜູນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໃນຊຸມຊົນຂອງລາວ ວັນທີ:  10 ມີນາ 2023, ເວລາ 9-10  …
ກອງປະຊຸມຂອງອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 8 ກຸມພາ 2022
ພວກເຮົາໄດ້ສຳເລັດການລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກໂພຊະນາການຂອງພວກເຮົາໃນກອງປະຊຸມຂອງໜ່ວຍງານໂພຊະນາການ ຂອງ SUN CSA ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ກຸຸມພາທີ່ຜ່ານມາ.…
ກອງປະຊຸມຂອງອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 8 ກຸມພາ 2023
ຫົວຂໍ້: ກອງປະກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານໂພຊະນາການ ກອງປະຊຸມຈະຈັດຂຶ້ນຜ່ານ Zoom, ຖ້າທ່ານໃດຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມສາມາດຂໍລິ້ງໄດ້ທີ່ info@suncsalaos.or…
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສຳຫຼວດການຄ້ຳສະບຽງອາຫານຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນ ໂດຍອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ລາວ.
ຂໍໃຫ້ທຸກອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ໂຊກດີກັບການເກັບກຳແບບສຳຫຼວດການຄ້ຳສະບຽງອາຫານໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນພາຍໃນທົ່ວປະເທດໃນເດືອນກຸມພານີ້. ແບບ…
ແຜ່ນພັບ (Brochure) ແຜນຍຸທະສາດຂອງ SUN CSA ລາວ
SUN CSA Laos – ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົງເສີມ ່ ໂພຊະນາການລາວ – ແມ່ນເຄືອຂ່າຍຂອງ 60 ກວ່າອົງກອນໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ເຮັດວຽກເພື…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຫົວຂໍ້: “ຢຸດໄຂ້ຍຸງລາຍ ໂດຍການແຜ່ຍຸງລາຍ – ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງ” ວັນທີ 3 ກຸມພາ 2023
ການກຳຈັດໄຂ້ຍຸງລາຍ ໂດຍການແຜ່ຍຸງລາຍເປັນໜຶ່ງໃນຫົວຂໍ້ທີ່ແປກໃໝ່ ແລະ ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍສຳລັບອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ລາວ. ໃນຕອນເຊົ້າທີ່ຜ່ານມາກ…
ຂໍແຈ້ງວັນເວລາສຳລັບກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2023 ຂອງ SUN CSA
SUN CSA ລາວ ຈະຈັດກິດຈະກຳກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການໃນລາວ ເປັນເວລາ 2 ວັນ, ຊຶ່ງປະກອບມີ: • ວັນພະຫັ…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ຄັ້ງວັນທີ 3 ກຸມພາ 2023
ໄຂ້ຍຸງລາຍຖືເປັນໜຶ່ງໃນສາເຫດການເສຍຊີວິດຂອງເດັກ ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນພະຍາດທີ່ພົວພັນກັບໂພຊະນາການ ທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ໂດຍການມີມາດຕະກ…
ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການຄັ້ງທີ VIII ປະຈຳປີ 2022
ຂໍເຊີນທຸກທ່ານເຂົ້າຢ້ຽມຊົມບູດວາງສະແດງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການ ລວມທັງເຄືອຂ່າຍ SUN CSA ທີ່ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຄັ້ງວັນທີ 20 ມັງກອນ 2023
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ບັນລຸເຖິງຫຼັກໝາຍສຳຄັນໃໝ່ ດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາດຳລັດວ່າດ້ວຍການຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນທົດແທນນໍ້ານົມແມ່ (BMS) ເພື່ອປົກປ້…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ສະຫຼຸບທ້າຍປີຄັ້ງວັນທີ 16 ທັນວາ 2022
ຂໍຂອບໃຈມາຍັງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດເກືອບ 30  ທ່ານ ຈາກບັນດາອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ສະຫຼຸບທ້າຍປີຂອງພວກເ…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ ເພື່ອສະຫຼຸບວຽກງານທ້າຍປີ SUN CSA
ໃນວັນສຸກທີ 16 ທັນວານີ້, ເວລາ 9:00 – 10:00 ໂມງ ພວກເຮົາຈະຈັດເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ ເພື່ອສະຫຼຸບທ້າຍປີ. ໃນເວທີສົນທະນາຄັ້ງນີ້ຈະເປີດໂອກາດໃຫ້…
Newsletter No.4 Dec 2022 – Lao
ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ ຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງາ…
ກອງປະຊຸມຂອງອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 24 ພະຈິກ 2022
ຂໍຂອບໃຈຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ເກືອບ 20 ທ່ານ ຈາກ 10 ກວ່າອົງກອນ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງທ່ານໃນໄລຍະສາມເດືອນທີ່ຜ…
ບົດຮຽນທີ່ 8 ພະຍາດບໍ່ຕິດຕໍ່ ທີ່ພົວພັນກັບໂພຊະນາການ
ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ ຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງາ…
ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (AHAN): ບົດລາຍງານວິເຄາະທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ບົດລາຍງານວິເຄາະທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂອງໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ  …
ບົດຮຽນທີ່ 6 ການວາງແຜນ ແລະ ການອອກແບບທາງສະຖິຕິ
ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ ຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງາ…
ແຜ່ນພັບວຽກງານການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ
ອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ລາວສະໜັບສະໜູນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່, ເນື່ອງຈາກຈະຊ່ວຍໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການໃນເດັກໄດ້ດີທີ່ສຸດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກແຂ…
WASH presentation dissemination event Lao 27.01.2022
ຄວາມເປັນມາຂອງກິດຈະກໍາ ຜົນສໍາເລັດ: ວຽກງານນໍ້າລີນ-ນໍ້າສະອາດ ແລະ ວຽກການຕະຫຼາດນໍ້າ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້: ວຽກງານນໍ້າລີນ-ນໍ້າສະອາ…
LSS PPT for Dissemination Workshop 15.2.2022
ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ວຽກງານໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ LSS ທຸກໆ​ກິດ​ຈະ​ກຳ ຫຼື ບົດ​ຮຽນ ແມ່ນເພື່ອແນ່ໃສ່ການພັດທະນາທັກສະດ້ານຄວາມຮູ້, ຄຸນສ…
SBCC PPT for the Dissemination Workshop 06.12.2021
ການສື່ສານເພື່ອການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳແລະສັງຄົມແມ່ນຫຍັງ? ການນຳໃຊ້ກະບວນການສື່ສານຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ມີຍຸດທະສາດໃນການບອກເຖິງຫົວໃຈສຳຄັນຂອງກາ…
LSS PPT for Dissemination Workshop 06.12.2021
ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ວຽກງານໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ LSS ທຸກໆ​ກິດ​ຈະ​ກຳ ຫຼື ບົດ​ຮຽນ ແມ່ນເພື່ອແນ່ໃສ່ການພັດທະນາທັກສະດ້ານຄວາມຮູ້, ຄຸນສົມ…
Case Study SCALING SBCC English 14.02.2022
The target villages of the SCALING project are primarily rural communities with agriculture-based livelihoods, but also include p…
Case Study SCALING Mentorship English 09.02.2022
Laos has a population of nearly eight million, of which 68% are living in rural areas. Thirty-two percent of the population are b…
Newsletter 03 LAO
ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ ຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງາ…
SCALING Mentorship Lao 03.02.2022
ເມັນໂທຊິບ ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໃສ່ບົດຮຽນກ່ຽວກັບ ແມ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່, ການດູແລເບິ່ງແຍງ ແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ  ແລະ ວິທີກາ…
COMMUNITY ACCOUNTABILITY PPT Lao 11.02.2022
1 ພາກແນະນຳ 2 ການຫຼຸດຜ່ອນວຽກຂອງແມ່ຍິງ (WWR) ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບໃນຄວາມສຳພັນ (GER) 3 ກຸ່ມທ້ອນເງີນຂອງແມ່ຍິງຂັ້ນບ້ານ (VSLA) 4 ພາວ…
Dissemination Workshop-Gender Lao 21.12.2021
ພາກແນະນຳ ການຫຼຸດຜ່ອນວຽກຂອງແມ່ຍິງ (WWR) ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບໃນຄວາມສຳພັນ (GER) ກຸ່ມທ້ອນເງີນຂອງແມ່ຍິງຂັ້ນບ້ານ (VSLA) ພາວະການເປັນ…
Case Study SCALING WASH Infastructure Lao 08.02.2022
ກິດຈະກໍາ WASH ພາຍໃຕGໂຄງການ SCALING ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດໂພຊະນາການແຫ>ງຊາດ 'NNS( ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານເພື່ອລົບລ້າງການປະຕິບັ…
Case Study SCALING Nutrition Governance Lao 08.02.2022
ກອບຍຸດທະສາດແຫ'ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ 'NNS( ໄດHສ້າງຂອບເຂດການປະຕິບັດວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການໃນທົ່ວປະເທດ- ເຊີ່ງສະໜັບ ສະໜູນໂດຍແຜນປະຕິບັດງານແຫ'ງ…
Case Study SCALING LSS Lao 26.04.2022
ບ້ານເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ ສະເກວລິ້ງ ໄດ້ກໍາໜົດເອົາຊຸມຊົນຊົນນະບົດ ທີ່ມີການດໍາລົງຊີວິດຕິດພັນກັບການກະສິກໍາເປັນ ຫຼັກ, ລວມໄປເຖິງບັນດາບ້ານທ…
Case Study SCALING WWR-GER Lao 08.02.2022
ບ້ານເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ ສະເກວລິ້ງ ໄດ້ກໍາໜົດເອົາຊຸມຊົນຊົນນະບົດ ທີ່ມີການດໍາລົງຊີວິດຕິດພັນກັບການກະສິກໍາເປັນ ຫຼັກ, ລວມໄປເຖິງບັນດາບ້ານທ…
Case Study SCALING VSLA Lao 08.02.2022
ບ້ານເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ ສະເກວລິ້ງ ໄດ້ກໍາໜົດເອົາຊຸມຊົນຊົນນະບົດ ທີ່ມີການດໍາລົງຊີວິດຕິດພັນກັບການກະສິກໍາເປັນ ຫຼັກ. ລວມໄປເຖິງບັນດາບ້ານທ…
Case Study SCALING Community Accountability Lao 14.02.2022
ເຖິງແມ>ນວ່າຈະມີການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນໃນປະເທດ+ ປະເທດລາວກໍ່ຍັງມີການພັດທະນາລະບົບດູແລສຸຂະພາບຢູD ຈຸດອອ່ນໃນ ດ້ານການເງິນ, ການບັນທຶກສຸຂະພາ…
ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຕາມແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ຊ່ວງໄລຍະເດືອນມັງກອນ-ເດືອນມິຖຸນາ 2022 ແລະ ແຜນກິດຈະກຳໂຄງການ ເດືອນກໍລະກົດ-ທັນວາ 2022
ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການ ແລະ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໃນຕໍ່ໜ້າ ຈາກ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງປະກອບມີ: ອົງການແຄຣິຕັສ ລຸກຊຳບວກ ປະຈຳລາວ…
ບົດຮຽນທີ່ 4 ການວັດແທກຮ່າງກາຍສະເພາະສຳລັບສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ
ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ ຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງາ…
ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນຂອງອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ, ອົງການສຸພານິດ, ທີ່ແຂວງອັດຕະປື ຄັ້ງວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2022
ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນຂອງອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ ຄັ້ງວັນທີ 27 - 28 ກໍລະກົດ 2022, ທີແຂວງ ອັດຕະປື, ໂດຍ: ອົງການສຸພານິດລາວ (WVI).…
ບົດຮຽນທີ່ 2 ການວັດແທກຮ່າງກາຍສຳຫຼັບເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ
ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ ຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງາ…
ບົດຮຽນທີ່ 5: ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າ
ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ ຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງາ…
ບົດຮຽນທີ່ 3 ການວັດແທກຮ່າງກາຍສຳຫຼັບຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍອາຍຸສູງກວ່າ 5 ປີ
ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ ຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງາ…
ບົດຮຽນທີ່ 1 ການແນະນຳແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ
ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ ຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງາ…
ANRCB_Newsletter_Issue_2_LAO
ຈົດໝາຍສະບັບນີ້ແມ່ນມີເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການໃຫ້ທຶນໃນການຄົ້ນຄວ້າຂະໜາດນ້ອຍກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ , ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃໝ່ ສໍາລັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ…
AHAN Newsletter #5 – LAO online
ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການ ຜະລິດກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (AHAN) ໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍວຽກງານການສົ່ງເສີມໂພຊະ…
ກອງປະຊູມອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການຂອງ SUN CSA (NWG) 10 ພຶດສະພາ – 2022
ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານ - ເກືອບ 20 ທ່ານ ຈາກອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານໂພຊະນາການ SUN CSA (SUN CSA Nutrition Working…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ການດຳເນີນການຝຶກອົບຮົບໄລຍະສັ້ນ 3 ເດືອນ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄຳປຶກສາການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ – 6 ພຶດສະພາ 2022
ຂໍຂອບໃຈມາຍັງ ດຣ. ພູມະນີສອນ ອຸ່ນເມືອງສັກ ຈາກ Save the Children ທີ່ໄດ້ມາແລກປ່ຽນປະສົບການຈາກການຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ກ່ຽວກັບການເປັນທ…
ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2022
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ການດຳເນີນການຝຶກອົບຮົບໄລຍະສັ້ນ 3 ເດືອນ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄຳປຶກສາການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ ວັນທີ: ວັນສ…
ກອງປະຊຸມເປີດໂຕຄູ່ມືສົ່ງເສີມ ສິດທິ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນທາງເພດ “ຊີວິດຂອງທ່ານ ທາງເລືອກຂອງທ່ານ” 27 ເມສາ 2022
ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງມາຍັງອົງການ CARE International Laos ທີ່ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດໂຕ ຊີວິດຂອງທ່ານ ທາງເລືອກຂອງທ່ານ: ຄູ່ມືສົ່ງເສີມ…
Final_PSI Laos Biennial Report 2020 and 2021
This PSI's purpose is to report to programs targeting sexual and reproductive health, safe abortion, malaria, HIV/TB, non-commun…
ກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີຂອງ SUN CSA ລາວ, ວັນທີ 31 ມີນາ 2022, ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ອອນໄລນ໌
ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງທຸກທ່ານທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີຂອງ SUN CSA! ພວກເຮົາມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 41 ທ່ານ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມແບບຊ້ອງ…
Lao PDR UNICEF PIN evaluation Final report.v.23
This document is the results of a process evaluation conducted for the European Union (EU)-funded € 14,7 million ‘Partnership for …
Infographic PIN evaluation Laotian
ການສະໜັບສະໜູນລະບົບແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການຂອງອົງການ UNICEF ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແມາ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນວຽກງານໂພສະນາການແຫ່ງຊາດ.…
EU_UNICEF Lao_PIN-Evaluation-March_17_2022 ( Final Lao Version)
ເອກະສານສະບັບນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອທົບທວນຄືນຜົນການຄົ້ນພົບ ແລະ ສະເໜີຂໍ້ແນະນໍາທີ່ສຳຄັນຈາກການປະເມີນແບບອິດສະລະຂອງການຮ່ວມມື ເພື່ອການປັບປຸງໂພ…
Food-Fortification-Action-Plan_Eng
This Food Fortification Strategic Action Plan for Lao PDR serves as an addendum to the National Nutrition Strategy to 2025 and Pla…
HANSA-Nutrition-Result-Brief-3_LA
ໂຄງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ…
HANSA-Project_m2_FA_sm
ໂຄງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ…
Lao-PDR-KAP-Qalitative-Study-Executive-Summary-web
ການສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະຕິບັດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບ ໃນສີ່ແຂວງທີ່ມີການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອລະດັບສ…
Cookbook-LA-compressed
ປຶ້ມຄຳແນະນຳນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງໃນການສອນການເຮັດອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ…
ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຄັ້ງທີ VII ແລະ ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ ປະຈຳປີ 2021
ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງລັດຖະບານລາວ ຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການຄັ້ງທີ 7 ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ກຸມພາ 2022! ກອງປ…
Report Forum 2021 – Lao
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກໂພຊະນາການຫຼາຍຂະແໜງການປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2022 I) ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານບູລິມະສິດດ້ານໂພຊະນາການ ປີ 2…
Nutrition Report 2021 – Lao
ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຄັ້ງທີ VII ແລະ ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ປະຈຳປີ 2021.ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕ…
ຈົດໝາຍຂ່າວ SUN CSA ລາວ ເດືອນ ມັງກອນ 2022
SUN CSA ລາວໄດ້ເຜີຍແຜ່ຈົດໝາຍຂ່າວປະຈຳເດືອນສະບັບທຳອິດ. ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບເດືອນມັງກອນ 2022 ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນສຳເລັດໃນໜຶ່ງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ຂອງ…
ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານສະໜັບສະໜູນວຽກງານວຽກງານໂພຊະນາການ SUN CSA ຄັ້ງທີ 1 ຂອງປີ 2022
ພະນັກງານ 24 ທ່ານ ຈາກ 17 ອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ໄດ້ພົບປະກັນໃນກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານສະໜັບສະໜູນວຽກໂພຊະນາການຂອງ SUN CSA ໃນວັນທີ 8 ກຸມພາ 202…
N4G Commitment 2021
Tokyo Compact on Global Nutrition for Growth Annex: Commitments…
AHAN Newsletter #3 – LAO
ພາຍຫຼັງການທົບທວນ ໄຕມາດທີ 2 ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ປະຈຸບັນໂຄງການ AHAN ໄດ້ສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ຍືນຍົງກັບບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົ…
ກອງປະຊຸຸມໜ່ວຍງານໂພຊະນາການ (NWG) ວັນທີ 1 ກຸມພາ 2022
ພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 25 ທ່ານ ຈາກອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານໂພຊະນາການ SUN CSA (SUN CSA Nutrition Working Group) ຜ…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ວິທີດຳເນີນການສຳພາດແມ່ ໃນໂຄງການຄັດເລືອກໂຮງໝໍຕົວແບບສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ ວັນທີ 28 ມັງກອນ 2022
ມີຫຼາຍກວ່າ 20 ທ່ານຈາກອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ໃນຫົວຂໍ້ທຳອິດຂອງປີ 2022 ໃນມື້ນີ້.…
SUN CSA Laos Annual Report 2021-Lao
ໃນປີທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງທ້າທາຍ, ພວກເຮົາໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງແກ່ຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 1.2 ລ້ານຄົນໃນ 17 ແຂວງ ໃນການປັບປຸງ ໂພຊະນາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ວິທີດຳເນີນການສຳພາດແມ່ ໃນໂຄງການຄັດເລືອກໂຮງໝໍຕົວແບບສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ 28 ມັງກອນ 2022
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ວິທີດຳເນີນການສຳພາດແມ່ ໃນໂຄງການຄັດເລືອກໂຮງໝໍຕົວແບບສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ ວັນທີ: 28…
ບົດລາຍງານປະຈຳປີ SUN CSA 2021
ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2021 ຂອງ SUN CSA ລາວ ໄດ້ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດອັນສຳຄັນຂອງອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ລາວ ຈຳນວນ 67 ອົງກອນ ຕະຫຼອດໄລຍະປີ 20…
ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ວຽກງານໂພຊະນາການທີ່ບ້ານນາຫອຍ, ວັນທີ 28 ທັນວາ 2021
ຊົມເຊີຍບັນດາອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA  ແລະ 13 ພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ເຊິ່ງນຳພາໂດຍສູນພັດທະນາຊົນນະບົດທີ່ໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ…
ເວທີສົນທະນາອອນລາຍທ້າຍປີ 2021 SUN CSA
ເກືອບ 30 ທ່ານຈາກອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ສະຫຼຸບທ້າຍປີຂອງພວກເຮົາມື້ນີ້, ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານ. ພວກເຮົາໄດ້ງານ…
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຂອງ RMNCH ໃນ ປີ 2016 – 2025
the Ministry of Health developed the reproductive, maternal, newborn and child health (RMNCH) Strategy and action plan 2016-2025 …
ANRCB Quarterly Newsletter_Nov 2021
ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ ຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງາ…
[LA] SCALING Newsletter Issue 7 – Final 2022
ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບທີ 7 ນີົ້ ມີຈຸດປະສົງເພືື່ອລາຍງານກ່ຽວກັບໝາກຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການຈົນເຖິງເດືອນທັນວາ ປີ 202…
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ປີ 2021-2025 (NPAN).
ເຄຶອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ ຫຼື SUN CSA ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບລັດຖະບານລາວ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແຜນຈັ…
NPAN 2021-2025 (Lao)
ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ 2021 -​ 2025 ສະບັບນີ້ໄດ້ດັດປັບຂອບແນວຄວາມຄິດໃຫ້ຈະແຈ້ງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ດັດປັບຂອບຍຸດທະສາດໃຫ້ສັ້ນເຂ…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກ (SUN CSA Friday Hangout) ໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ ປີ 2021 – ບົດຮຽນສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງໂຄງການ
ຂໍຂອບໃຈທັງ 48 ທ່ານທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ 2021, ເປັນການສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ຈ…
ຄູ່ມືແນະນຳການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ປະກອບລາຍການວິທະຍຸ ຫຼື ໂທລະໂຄ່ງ
ຄູ່ມືແນະນຳການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ປະກອບລາຍການວິທະຍຸຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ໂທລະໂຄ່ງບ້ານ…
ຍຸດທະສາດ SUN CSA 2021-2025
ຍຸດທະສາດ ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມເພືື່ອສົົ່ງເສີມໂພຊະນາການ (SUN CSA) ລາວ 2021-2025 ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນມາ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປຶກສາ…
ຍຸດທະສາດ SUN CSA 2021-2025
ຍຸດທະສາດ ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມເພືື່ອໂພຊະນາການ (SUN CSA) ລາວ 2021-2025 ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນມາ ໂດຍຜ່ານ ຂະບວນການປຶກສາຫາລືກັບອ…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA – ການເຊື່ອມສານວຽກງານໂພຊະນາການເຂົ້າໃນອົງກອນ
ວິທີການເຊື່ອມສານວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການເຂົ້າໃນອົງກອນຂອງທ່ານ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານຂອງທ່ານ ແລະ ປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການໃນຊຸມຊົນຂ…
ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ ແລະ ການປ້ອນອາຫານທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ ແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າຢູ່ສ່ວນນ້ອຍ ອົງການສຸພະນິມິດສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
ເພື່ອພັດທະນາເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ ແລະ ການປ້ອນອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດ ໂດຍຜ່ານໂຄງການ AHAN ຂອງ ອົງການສຸພະນິ…
ANRCB Newsletter Issue 2 LAO
ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ ຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງາ…
ການວິເຄາະຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າດ້ານໂພຊະນາການ (NSVCA) ສຳລັບ ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (AHAN)
NSVC ເປັນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າອາຫານ ປະກອບມີທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວພັນໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ ມີໜ້າທີ່ທຳການຜະລິດ ແລະ ສ້າງມູນຄ່າຮ່ວມກັນເພື່ອການຜະລິດອາຫານບໍ…

ການປັບປຸງໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ

SUN CSA ລາວ ເປັນເຄືອຂ່າຍທາງການຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຫຼາຍກວ່າ 60 ອົງກອນ ທີ່ສຸມໃສ່ການປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງປະຊາຊົນລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໃນໄລຍະ 1,000 ວັນທຳທິດຂອງຊີວິດ.  ເຄືອຂ່າຍດັ່ງກ່າວ ປະສານສົມທົບຄວາມພະຍາຍາມເຫລົ່ານີ້ໃນອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ໂດຍຜ່ານການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ກຳນົດແນວທາງການຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ. ເຄືອຂ່າຍໄດ້ຮັບການສ້າງຕັງຂຶ້ນໃນປີ 2014 ແລະ ປະກອບມີສະມາຊິກຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ຈາກພາກລັດຖະບານ.

ກິດຈະກຳທີ່ພົ້ນເດັ່ນ

ເວທີສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ການແພດທາງໄກ ວັນທີ: ວັນສຸກ ທີ …
Read More

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ

ອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ລາວ ໄດ້ພົບປະ ແລະ ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບວິ…
Read More

ສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນ

ອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ລາວ ໄດ້ພົບປະ ແລະ ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບວິ…
Read More

Documents

Featured Resources

ວີດີໂອບົດສະຫຼຸບວຽກທ້າຍປີປະຈຳປີ 2022 ຂອງ SUN CSA

Partners