ກອງປະຊຸມຂອງອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 8 ກຸມພາ 2023
ຫົວຂໍ້: ກອງປະກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານໂພຊະນາການ ກອງປະຊຸມຈະຈັດຂຶ້ນຜ່ານ Zoom, ຖ້າທ່ານໃດຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມສາມາດຂໍລິ້ງໄດ້ທີ່ info@suncsalaos.or…
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສຳຫຼວດການຄ້ຳສະບຽງອາຫານຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນ ໂດຍອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ລາວ.
ຂໍໃຫ້ທຸກອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ໂຊກດີກັບການເກັບກຳແບບສຳຫຼວດການຄ້ຳສະບຽງອາຫານໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນພາຍໃນທົ່ວປະເທດໃນເດືອນກຸມພານີ້. ແບບ…
ແຜ່ນພັບ (Brochure) ແຜນຍຸທະສາດຂອງ SUN CSA ລາວ
SUN CSA Laos – ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົງເສີມ ່ ໂພຊະນາການລາວ – ແມ່ນເຄືອຂ່າຍຂອງ 60 ກວ່າອົງກອນໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ເຮັດວຽກເພື…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຫົວຂໍ້: “ຢຸດໄຂ້ຍຸງລາຍ ໂດຍການແຜ່ຍຸງລາຍ – ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງ” ວັນທີ 3 ກຸມພາ 2023
ການກຳຈັດໄຂ້ຍຸງລາຍ ໂດຍການແຜ່ຍຸງລາຍເປັນໜຶ່ງໃນຫົວຂໍ້ທີ່ແປກໃໝ່ ແລະ ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍສຳລັບອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ລາວ. ໃນຕອນເຊົ້າທີ່ຜ່ານມາກ…
ຂໍແຈ້ງວັນເວລາສຳລັບກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2023 ຂອງ SUN CSA
SUN CSA ລາວ ຈະຈັດກິດຈະກຳກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການໃນລາວ ເປັນເວລາ 2 ວັນ, ຊຶ່ງປະກອບມີ: • ວັນພະຫັ…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ຄັ້ງວັນທີ 3 ກຸມພາ 2023
ໄຂ້ຍຸງລາຍຖືເປັນໜຶ່ງໃນສາເຫດການເສຍຊີວິດຂອງເດັກ ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນພະຍາດທີ່ພົວພັນກັບໂພຊະນາການ ທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ໂດຍການມີມາດຕະກ…
ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການຄັ້ງທີ VIII ປະຈຳປີ 2022
ຂໍເຊີນທຸກທ່ານເຂົ້າຢ້ຽມຊົມບູດວາງສະແດງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການ ລວມທັງເຄືອຂ່າຍ SUN CSA ທີ່ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຄັ້ງວັນທີ 20 ມັງກອນ 2023
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ບັນລຸເຖິງຫຼັກໝາຍສຳຄັນໃໝ່ ດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາດຳລັດວ່າດ້ວຍການຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນທົດແທນນໍ້ານົມແມ່ (BMS) ເພື່ອປົກປ້…
National Plan of Action on Mother and Children Short Infographics (ENG) (Infographics)
To provide the conditions for mothers and children to be healthy, physically and mentally strong with adequate knowledge and skil…
ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III 2021-2025
ບົດແນະນຳທົ່ວໄປຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ໄດ້ໃຫ້ຄຳ ແນະນຳໃນລະດັບສາກົນ ກ່ຽວກັບການຈັດສັນງົ…
ການປະເມີນໂຮງໝໍຕົວແບບສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳແມ່ ປີ 2022
ເອກະສານສະບັບນີ້ແມ່ນຊີ້ບອກກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ຜົນສຳເລັດຕ່າງໆໃນຕະຫຼອດຊ່ວງໄລຍະປິ 2022, ສາມາດດາວໂຫຼດເອກະສານສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ…
ໂຮງໝໍມາເຣຍເຕເລຊາ ແຂວງວຽງຈັນ – ໂຮງໝໍຕົວແບບສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳ ນົມນົ ແມ່ ປີ 2022
ເອກະສານສະບັບນີ້ແມ່ນຊີ້ບອກກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ຜົນສຳເລັດຕ່າງໆໃນຕະຫຼອດຊ່ວງໄລຍະປິ 2022, ສາມາດດາວໂຫຼດເອກະສານສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ…
ໂຮງໝໍຊຽງຂວາງ – ໂຮງໝໍຕົວແບບສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ປີ 2022
ເອກະສານສະບັບນີ້ແມ່ນຊີ້ບອກກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ຜົນສຳເລັດຕ່າງໆໃນຕະຫຼອດຊ່ວງໄລຍະປິ 2022, ສາມາດດາວໂຫຼດເອກະສານສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ…
ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຕາມແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ຊ່ວງໄລຍະເດືອນມັງກອນ-ເດືອນມິຖຸນາ 2022 ແລະ ແຜນກິດຈະກຳໂຄງການ ເດືອນກໍລະກົດ-ທັນວາ 2022
ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການ ແລະ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໃນຕໍ່ໜ້າ ຈາກ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງປະກອບມີ: ອົງການແຄຣິຕັສ ລຸກຊຳບວກ ປະຈຳລາວ…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ສະຫຼຸບທ້າຍປີຄັ້ງວັນທີ 16 ທັນວາ 2022
ຂໍຂອບໃຈມາຍັງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດເກືອບ 30  ທ່ານ ຈາກບັນດາອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ສະຫຼຸບທ້າຍປີຂອງພວກເ…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ ເພື່ອສະຫຼຸບວຽກງານທ້າຍປີ SUN CSA
ໃນວັນສຸກທີ 16 ທັນວານີ້, ເວລາ 9:00 – 10:00 ໂມງ ພວກເຮົາຈະຈັດເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ ເພື່ອສະຫຼຸບທ້າຍປີ. ໃນເວທີສົນທະນາຄັ້ງນີ້ຈະເປີດໂອກາດໃຫ້…
ກອງປະຊຸມຂອງອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 24 ພະຈິກ 2022
ຂໍຂອບໃຈຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ເກືອບ 20 ທ່ານ ຈາກ 10 ກວ່າອົງກອນ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງທ່ານໃນໄລຍະສາມເດືອນທີ່ຜ…
ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (AHAN): ບົດລາຍງານວິເຄາະທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ບົດລາຍງານວິເຄາະທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂອງໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ  …
ກອງປະຊຸມຂອງອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 24 ພະຈິກ 2022
ຫົວຂໍ້: ກອງປະກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານໂພຊະນາການ ກອງປະຊຸມຈະຈັດຂຶ້ນຜ່ານ Zoom, ຖ້າທ່ານໃດຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມສາມາດຂໍລິ້ງໄດ້ທີ່ info@suncsalaos.or…
ງານວາງສະແດງຜົນງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ປະຈຳປີ 2022
ຂໍເຊີນທຸກທ່ານເຂົ້າຢ້ຽມຊົມງານວາງສະແດງຜົນງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເຊິ່ງພາຍໃນງານຈະມີບູດວາງສະແດງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ລວມທັງເຄືອຂ່…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ: ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ວຽກງານໂພຊະນາການ-ບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບການພັດທະນາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ຄັ້ງວັນທີ 4 ພະຈິກ 2022
ຂໍຂອບໃຈ Jerome Villanueva, ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສວຽກງານການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ທີມງານ ຈາກອົງການແຄຣ…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຄັ້ງວັນທີ 4 ພະຈິກ 2022
ເວທີສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ວຽກງານໂພຊະນາການ - ບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບການພັດທພນາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ວັນທີ:…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ການແພດເຄື່ອນທີ່ ໃນຄັ້ງວັນທີ 21​ ຕຸລາ 2022
ການດຳເນີນກິດຈະກຳການແພດເຄື່ອນທີ່ໂດຍ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກຊອກຫຼີກສາມາດເຂ…
ແຜ່ນພັບວຽກງານການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ
ອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ລາວສະໜັບສະໜູນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່, ເນື່ອງຈາກຈະຊ່ວຍໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການໃນເດັກໄດ້ດີທີ່ສຸດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກແຂ…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຄັ້ງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2022
ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບບັນດາເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການວາງແຜນສູຂະພາບ ແລະ ວາງແຜນຄອບຄົວສຳລັບແມ່ຍິງ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນແຜນງານ BCC, PBCC ແລະ S…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ: ເຄື່ອງມືເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ສື່ສານກ່ຽວກັບວຽກງານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ຄັ້ງວັນທີ 14 ຕຸລາ 2022
ຂອບໃຈ ທ່ານ ວັນທະນາ ແລະ ທີມຈາກ PSI ທີ່ໄດ້ມາແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງມືເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ສື່ສານກ່ຽວກັບວຽກງານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ກັບບັນດາພະນ…
ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ 14 ຕຸລາ 2022
ເວທີສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ເຄື່ອງມືເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ສື່ສານກ່ຽວກັບວຽກງານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ວັນທີ: ວັນສຸກທີ 14 ຕຸລາ 2022, ເວລ…
ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນວຽກງານນ້ຳ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອໄປສູ່ການຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍ ໃນ ປີ 2025
ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍບັນດາອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA Plan International Laos, ADRA Laos, Enhancing Nutrition of Upland Farming Families - …
ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນວຽກງານນ້ຳ, ສູຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ືອກ້າວໄປສູ່ການຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍປິ 2025
“ຮ່ວມກັນເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຢຸດຕິ ການຖ່າຍຊະຊາຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດພາຍໃນປີ 2025” ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອທວນຄືນເປົ້າໝາ…
ພວກເຮົາຮັບສະໝັກ: ທີ່ປືກສາດ້ານການເຮັດຄົ້ນຄວ້າຂອງ SUN CSA ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກອັດຕາເງີນເງີນເຟີ ແລະ ການບໍ່ຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ
ສະມາຊິກ SUN CSA ລາວ ຈະດຳເນີນການເຮັດໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກອັດຕາເງີນເຟີ ແລະ ການບໍ່ຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານໃນປະເທດລາ…
ກິດຈະກຳສະເຫຼີມສະຫຼອງສັບປະດາສາກົນລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ ທີ່ຈັດໂດຍສູນໂພຊະນາການ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ
ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍສູນໂພຊະນາການ, ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ ແລະ ຢູ່ຮ່ວມງານຈາກ CSOs ທີ່ໄດ້ເປີດບູດເພື່ອເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້…
WASH presentation dissemination event Lao 27.01.2022
ຄວາມເປັນມາຂອງກິດຈະກໍາ ຜົນສໍາເລັດ: ວຽກງານນໍ້າລີນ-ນໍ້າສະອາດ ແລະ ວຽກການຕະຫຼາດນໍ້າ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້: ວຽກງານນໍ້າລີນ-ນໍ້າສະອາ…
LSS PPT for Dissemination Workshop 15.2.2022
ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ວຽກງານໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ LSS ທຸກໆ​ກິດ​ຈະ​ກຳ ຫຼື ບົດ​ຮຽນ ແມ່ນເພື່ອແນ່ໃສ່ການພັດທະນາທັກສະດ້ານຄວາມຮູ້, ຄຸນສ…
SBCC PPT for the Dissemination Workshop 06.12.2021
ການສື່ສານເພື່ອການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳແລະສັງຄົມແມ່ນຫຍັງ? ການນຳໃຊ້ກະບວນການສື່ສານຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ມີຍຸດທະສາດໃນການບອກເຖິງຫົວໃຈສຳຄັນຂອງກາ…
LSS PPT for Dissemination Workshop 06.12.2021
ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ວຽກງານໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ LSS ທຸກໆ​ກິດ​ຈະ​ກຳ ຫຼື ບົດ​ຮຽນ ແມ່ນເພື່ອແນ່ໃສ່ການພັດທະນາທັກສະດ້ານຄວາມຮູ້, ຄຸນສົມ…
Case Study SCALING SBCC English 14.02.2022
The target villages of the SCALING project are primarily rural communities with agriculture-based livelihoods, but also include p…
Case Study SCALING Mentorship English 09.02.2022
Laos has a population of nearly eight million, of which 68% are living in rural areas. Thirty-two percent of the population are b…
ລາຍການສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ພົດຈະນານຸກົມກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການ ຄັ້ງວັນທີ 2 ກັນຍາ 2022
ອົງການບັນເທົາທຸກກາໂຕລິກ ຫຼື CRS ກຳລັງສ້າງພົດຈະນານຸກົມຄຳສັບວຽກໂພຊະນາການ ທີ່ຈະປະກອບມີຄຳສັບວິຊາການ ແລະ ຄຳສັບວິຊາການ ແລະ ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ເຂ…
ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍປະຈຳວັນສຸກ: ພົດຈະນານຸກົມກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການ, ຄັ້ງວັນທີ 2 ກັນຍາ 2022
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການສັງລວມຄຳສັບສຳລັບວຽກງານໂພຊະນາການຄັ້ງນີ້ ເພື່ອໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງໃນການນຳໃຊ້ຄຳສັບທີ່ມີຄວາມໝາຍຖືກຕ້ອງ, ທ່ານສ…
ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານສະໜັບສະໜູນວຽກໂພຊະນາການຂອງ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 26 ສິງຫາ 2022
ສະມາຊິກ SUN CSA ເກືອບ 20 ທ່ານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານສະໜັບສະໜູນວຽກໂພຊະນາການຂອງ SUN CSA ໃນວັນສຸກທີຜ່ານມາ! ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານສ…
ກອງປະຊຸມຂອງອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 17 ສິງຫາ 2022
ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກໂພຊະນາການຂອງພວກເຮົາໃນກອງປະຊຸມຂອງໜ່ວຍງານໂພຊະນາການໂພຊະນາການຂອງ SUN CSA! ຂໍຂອບໃຈຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 35 ທ່ານ ຈາກ…
SCALING Mentorship Lao 03.02.2022
ເມັນໂທຊິບ ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໃສ່ບົດຮຽນກ່ຽວກັບ ແມ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່, ການດູແລເບິ່ງແຍງ ແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ  ແລະ ວິທີກາ…
COMMUNITY ACCOUNTABILITY PPT Lao 11.02.2022
1 ພາກແນະນຳ 2 ການຫຼຸດຜ່ອນວຽກຂອງແມ່ຍິງ (WWR) ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບໃນຄວາມສຳພັນ (GER) 3 ກຸ່ມທ້ອນເງີນຂອງແມ່ຍິງຂັ້ນບ້ານ (VSLA) 4 ພາວ…
Dissemination Workshop-Gender Lao 21.12.2021
ພາກແນະນຳ ການຫຼຸດຜ່ອນວຽກຂອງແມ່ຍິງ (WWR) ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບໃນຄວາມສຳພັນ (GER) ກຸ່ມທ້ອນເງີນຂອງແມ່ຍິງຂັ້ນບ້ານ (VSLA) ພາວະການເປັນ…
Case Study SCALING WASH Infastructure Lao 08.02.2022
ກິດຈະກໍາ WASH ພາຍໃຕGໂຄງການ SCALING ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດໂພຊະນາການແຫ>ງຊາດ 'NNS( ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານເພື່ອລົບລ້າງການປະຕິບັ…
Case Study SCALING Nutrition Governance Lao 08.02.2022
ກອບຍຸດທະສາດແຫ'ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ 'NNS( ໄດHສ້າງຂອບເຂດການປະຕິບັດວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການໃນທົ່ວປະເທດ- ເຊີ່ງສະໜັບ ສະໜູນໂດຍແຜນປະຕິບັດງານແຫ'ງ…
Case Study SCALING LSS Lao 26.04.2022
ບ້ານເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ ສະເກວລິ້ງ ໄດ້ກໍາໜົດເອົາຊຸມຊົນຊົນນະບົດ ທີ່ມີການດໍາລົງຊີວິດຕິດພັນກັບການກະສິກໍາເປັນ ຫຼັກ, ລວມໄປເຖິງບັນດາບ້ານທ…
Case Study SCALING WWR-GER Lao 08.02.2022
ບ້ານເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ ສະເກວລິ້ງ ໄດ້ກໍາໜົດເອົາຊຸມຊົນຊົນນະບົດ ທີ່ມີການດໍາລົງຊີວິດຕິດພັນກັບການກະສິກໍາເປັນ ຫຼັກ, ລວມໄປເຖິງບັນດາບ້ານທ…
Case Study SCALING VSLA Lao 08.02.2022
ບ້ານເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ ສະເກວລິ້ງ ໄດ້ກໍາໜົດເອົາຊຸມຊົນຊົນນະບົດ ທີ່ມີການດໍາລົງຊີວິດຕິດພັນກັບການກະສິກໍາເປັນ ຫຼັກ. ລວມໄປເຖິງບັນດາບ້ານທ…
Case Study SCALING Community Accountability Lao 14.02.2022
ເຖິງແມ>ນວ່າຈະມີການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນໃນປະເທດ+ ປະເທດລາວກໍ່ຍັງມີການພັດທະນາລະບົບດູແລສຸຂະພາບຢູD ຈຸດອອ່ນໃນ ດ້ານການເງິນ, ການບັນທຶກສຸຂະພາ…
ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍປະຈຳວັນສຸກ: ໂຄງການບໍລິຈາກນ້ຳນົມແມ່ ຄັ້ງວັນທີ 5 ສິງຫາ 2022
ບັນດາພະນັກງານຈາກອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ກ່ຽວກັບການບໍລິຈາກນໍ້ານົມແມ່ ໃນເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ຂອງ SUN CS…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ 5 ສິງຫາ 2022
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ວຽກງານການບໍລິຈາກນໍ້ານົມແມ່ໂດຍ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າຮ່ວມເວທີສົນທະນາ SUN…
ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານສະໜັບສະໜູນວຽກໂພຊະນາການຂອງ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 26 ສິງຫາ 2022
ຫົວຂໍ້: ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານສະໜັບສະໜູນວຽກໂພຊະນາການ ກອງປະຊຸມຈະຈັດຂຶ້ນຜ່ານ Zoom, ຖ້າທ່ານໃດຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມສາມາດຂໍລິ້ງໄດ້ທີ່ info@suncs…
ກອງປະຊຸມຂອງອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 17 ສິງຫາ 2022
ຫົວຂໍ້: ກອງປະກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານໂພຊະນາການ ກອງປະຊຸມຈະຈັດຂຶ້ນຜ່ານ Zoom, ຖ້າທ່ານໃດຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມສາມາດຂໍລິ້ງໄດ້ທີ່ info@suncsalaos.or…
ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຕາມແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ຊ່ວງໄລຍະເດືອນມັງກອນ-ເດືອນມິຖຸນາ 2022 ແລະ ແຜນກິດຈະກຳໂຄງການ ເດືອນກໍລະກົດ-ທັນວາ 2022
ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການ ແລະ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໃນຕໍ່ໜ້າ ຈາກ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງປະກອບມີ: ອົງການແຄຣິຕັສ ລຸກຊຳບວກ ປະຈຳລາວ…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ວຽກງານກະສິກຳ ຄັ້ງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2022
ຂໍຊົມເຊີຍກຸ້ງນາງ (ຫຼື ເຄຊີ ມໍຣີສັນ)! ມີຫຼາຍຄົນໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກທ່ານ! ພະນັກງານເກືອບ 30 ທ່ານຈາກອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ໄດ້ມີການສົນທະນາກັ…
ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນຂອງອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ, ອົງການສຸພານິດ, ທີ່ແຂວງອັດຕະປື ຄັ້ງວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2022
ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນຂອງອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ ຄັ້ງວັນທີ 27 - 28 ກໍລະກົດ 2022, ທີແຂວງ ອັດຕະປື, ໂດຍ: ອົງການສຸພານິດລາວ (WVI).…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ແຜນງານ YEE ແລະ ບົດຮຽນກ່ຽວກັບແນວທາງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ-ເຄື່ອງຢອດເມັດເຂົ້າຄັ້ງວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2022
ຊົມເຊີຍທີມງານໂຄງການ REAL, ມີຫຼາຍຄົນໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຢ່າງຈາກທ່ານໃນມື້ນີ້!  ໃນມື້ນີ້ມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 30 ທ່ານ ຈາກອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SU…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2022
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແຜນງານ YEE ແລະ ບົດຮຽນກ່ຽວກັບແນວທາງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ - ເຄື່ອງຢ…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ສຸຂະພາບໃນໄລຍະທີ່ເປັນປະຈຳເດືອນ – ຜ້າອະນາໄມແບບຊັກໄດ້ ຄັ້ງວັນທີ24 ມິຖຸນາ 2022
ເປັນອີກໜຶ່ງການສົນທະນາທີ່ມີສີສັນຫຼາຍ! ຂໍຂອບໃຈມາຍັງ ທ່ານ ນາງ ສົມໄໝ ອິນຕະວົງ ຈາກ CARE ທີ່ໄດ້ມາແນະນຳໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກຜະລິດຕະພັນທີ່ຖື…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2022
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ສຸຂະພາບໃນໄລຍະທີ່ເປັນປະຈຳເດືອນ - ຜ້າອະນາໄມແບບຊັກໄດ້ ທີ່ຈັດຕັ້ງປ…
ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ວຽກງານໂພຊະນາການຮ່ວມກັນຫຼາຍຂະແໜງການທີ່ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຄັ້ງວັນທີ 30-31 ພຶດສະພາ 2022
ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຢູ່ພາກເໜືອຂອງລາວ! ເກືອບ 30 ທ່ານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຂະ…
ANRCB_Newsletter_Issue_2_LAO
ຈົດໝາຍສະບັບນີ້ແມ່ນມີເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການໃຫ້ທຶນໃນການຄົ້ນຄວ້າຂະໜາດນ້ອຍກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ , ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃໝ່ ສໍາລັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ…
AHAN Newsletter #5 – LAO online
ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການ ຜະລິດກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (AHAN) ໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍວຽກງານການສົ່ງເສີມໂພຊະ…
ກອງປະຊູມອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການຂອງ SUN CSA (NWG) 10 ພຶດສະພາ – 2022
ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານ - ເກືອບ 20 ທ່ານ ຈາກອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານໂພຊະນາການ SUN CSA (SUN CSA Nutrition Working…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ການດຳເນີນການຝຶກອົບຮົບໄລຍະສັ້ນ 3 ເດືອນ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄຳປຶກສາການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ – 6 ພຶດສະພາ 2022
ຂໍຂອບໃຈມາຍັງ ດຣ. ພູມະນີສອນ ອຸ່ນເມືອງສັກ ຈາກ Save the Children ທີ່ໄດ້ມາແລກປ່ຽນປະສົບການຈາກການຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ກ່ຽວກັບການເປັນທ…
ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2022
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ການດຳເນີນການຝຶກອົບຮົບໄລຍະສັ້ນ 3 ເດືອນ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄຳປຶກສາການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ ວັນທີ: ວັນສ…
ກອງປະຊຸມເປີດໂຕຄູ່ມືສົ່ງເສີມ ສິດທິ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນທາງເພດ “ຊີວິດຂອງທ່ານ ທາງເລືອກຂອງທ່ານ” 27 ເມສາ 2022
ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງມາຍັງອົງການ CARE International Laos ທີ່ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດໂຕ ຊີວິດຂອງທ່ານ ທາງເລືອກຂອງທ່ານ: ຄູ່ມືສົ່ງເສີມ…
Final_PSI Laos Biennial Report 2020 and 2021
This PSI's purpose is to report to programs targeting sexual and reproductive health, safe abortion, malaria, HIV/TB, non-commun…
ກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີຂອງ SUN CSA ລາວ, ວັນທີ 31 ມີນາ 2022, ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ອອນໄລນ໌
ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງທຸກທ່ານທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີຂອງ SUN CSA! ພວກເຮົາມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 41 ທ່ານ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມແບບຊ້ອງ…
Lao PDR UNICEF PIN evaluation Final report.v.23
This document is the results of a process evaluation conducted for the European Union (EU)-funded € 14,7 million ‘Partnership for …
Infographic PIN evaluation Laotian
ການສະໜັບສະໜູນລະບົບແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການຂອງອົງການ UNICEF ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແມາ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນວຽກງານໂພສະນາການແຫ່ງຊາດ.…
EU_UNICEF Lao_PIN-Evaluation-March_17_2022 ( Final Lao Version)
ເອກະສານສະບັບນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອທົບທວນຄືນຜົນການຄົ້ນພົບ ແລະ ສະເໜີຂໍ້ແນະນໍາທີ່ສຳຄັນຈາກການປະເມີນແບບອິດສະລະຂອງການຮ່ວມມື ເພື່ອການປັບປຸງໂພ…
Food-Fortification-Action-Plan_Eng
This Food Fortification Strategic Action Plan for Lao PDR serves as an addendum to the National Nutrition Strategy to 2025 and Pla…
HANSA-Nutrition-Result-Brief-3_LA
ໂຄງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ…
HANSA-Project_m2_FA_sm
ໂຄງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ…
Lao-PDR-KAP-Qalitative-Study-Executive-Summary-web
ການສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະຕິບັດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບ ໃນສີ່ແຂວງທີ່ມີການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອລະດັບສ…
Cookbook-LA-compressed
ປຶ້ມຄຳແນະນຳນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງໃນການສອນການເຮັດອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ…
ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຄັ້ງທີ VII ແລະ ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ ປະຈຳປີ 2021
ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງລັດຖະບານລາວ ຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການຄັ້ງທີ 7 ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ກຸມພາ 2022! ກອງປ…
Report Forum 2021 – Lao
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກໂພຊະນາການຫຼາຍຂະແໜງການປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2022 I) ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານບູລິມະສິດດ້ານໂພຊະນາການ ປີ 2…
Nutrition Report 2021 – Lao
ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຄັ້ງທີ VII ແລະ ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ປະຈຳປີ 2021.ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕ…
ຈົດໝາຍຂ່າວ SUN CSA ລາວ ເດືອນ ມັງກອນ 2022
SUN CSA ລາວໄດ້ເຜີຍແຜ່ຈົດໝາຍຂ່າວປະຈຳເດືອນສະບັບທຳອິດ. ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບເດືອນມັງກອນ 2022 ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນສຳເລັດໃນໜຶ່ງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ຂອງ…
ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານສະໜັບສະໜູນວຽກງານວຽກງານໂພຊະນາການ SUN CSA ຄັ້ງທີ 1 ຂອງປີ 2022
ພະນັກງານ 24 ທ່ານ ຈາກ 17 ອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ໄດ້ພົບປະກັນໃນກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານສະໜັບສະໜູນວຽກໂພຊະນາການຂອງ SUN CSA ໃນວັນທີ 8 ກຸມພາ 202…
N4G Commitment 2021
Tokyo Compact on Global Nutrition for Growth Annex: Commitments…
AHAN Newsletter #3 – LAO
ພາຍຫຼັງການທົບທວນ ໄຕມາດທີ 2 ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ປະຈຸບັນໂຄງການ AHAN ໄດ້ສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ຍືນຍົງກັບບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົ…
ກອງປະຊຸຸມໜ່ວຍງານໂພຊະນາການ (NWG) ວັນທີ 1 ກຸມພາ 2022
ພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 25 ທ່ານ ຈາກອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານໂພຊະນາການ SUN CSA (SUN CSA Nutrition Working Group) ຜ…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ວິທີດຳເນີນການສຳພາດແມ່ ໃນໂຄງການຄັດເລືອກໂຮງໝໍຕົວແບບສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ ວັນທີ 28 ມັງກອນ 2022
ມີຫຼາຍກວ່າ 20 ທ່ານຈາກອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ໃນຫົວຂໍ້ທຳອິດຂອງປີ 2022 ໃນມື້ນີ້.…
SUN CSA Laos Annual Report 2021-Lao
ໃນປີທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງທ້າທາຍ, ພວກເຮົາໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງແກ່ຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 1.2 ລ້ານຄົນໃນ 17 ແຂວງ ໃນການປັບປຸງ ໂພຊະນາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ວິທີດຳເນີນການສຳພາດແມ່ ໃນໂຄງການຄັດເລືອກໂຮງໝໍຕົວແບບສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ 28 ມັງກອນ 2022
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ວິທີດຳເນີນການສຳພາດແມ່ ໃນໂຄງການຄັດເລືອກໂຮງໝໍຕົວແບບສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ ວັນທີ: 28…
ບົດລາຍງານປະຈຳປີ SUN CSA 2021
ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2021 ຂອງ SUN CSA ລາວ ໄດ້ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດອັນສຳຄັນຂອງອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ລາວ ຈຳນວນ 67 ອົງກອນ ຕະຫຼອດໄລຍະປີ 20…
ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ວຽກງານໂພຊະນາການທີ່ບ້ານນາຫອຍ, ວັນທີ 28 ທັນວາ 2021
ຊົມເຊີຍບັນດາອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA  ແລະ 13 ພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ເຊິ່ງນຳພາໂດຍສູນພັດທະນາຊົນນະບົດທີ່ໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ…
ເວທີສົນທະນາອອນລາຍທ້າຍປີ 2021 SUN CSA
ເກືອບ 30 ທ່ານຈາກອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ສະຫຼຸບທ້າຍປີຂອງພວກເຮົາມື້ນີ້, ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານ. ພວກເຮົາໄດ້ງານ…
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຂອງ RMNCH ໃນ ປີ 2016 – 2025
the Ministry of Health developed the reproductive, maternal, newborn and child health (RMNCH) Strategy and action plan 2016-2025 …
[LA] SCALING Newsletter Issue 7 – Final 2022
ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບທີ 7 ນີົ້ ມີຈຸດປະສົງເພືື່ອລາຍງານກ່ຽວກັບໝາກຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການຈົນເຖິງເດືອນທັນວາ ປີ 202…
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ປີ 2021-2025 (NPAN).
ເຄຶອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ ຫຼື SUN CSA ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບລັດຖະບານລາວ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແຜນຈັ…
NPAN 2021-2025 (Lao)
ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ 2021 -​ 2025 ສະບັບນີ້ໄດ້ດັດປັບຂອບແນວຄວາມຄິດໃຫ້ຈະແຈ້ງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ດັດປັບຂອບຍຸດທະສາດໃຫ້ສັ້ນເຂ…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກ (SUN CSA Friday Hangout) ໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ ປີ 2021 – ບົດຮຽນສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງໂຄງການ
ຂໍຂອບໃຈທັງ 48 ທ່ານທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ 2021, ເປັນການສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ຈ…
ຄູ່ມືແນະນຳການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ປະກອບລາຍການວິທະຍຸ ຫຼື ໂທລະໂຄ່ງ
ຄູ່ມືແນະນຳການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ປະກອບລາຍການວິທະຍຸຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ໂທລະໂຄ່ງບ້ານ…
ຍຸດທະສາດ SUN CSA 2021-2025
ຍຸດທະສາດ ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມເພືື່ອສົົ່ງເສີມໂພຊະນາການ (SUN CSA) ລາວ 2021-2025 ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນມາ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປຶກສາ…
ຍຸດທະສາດ SUN CSA 2021-2025
ຍຸດທະສາດ ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມເພືື່ອໂພຊະນາການ (SUN CSA) ລາວ 2021-2025 ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນມາ ໂດຍຜ່ານ ຂະບວນການປຶກສາຫາລືກັບອ…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA – ການເຊື່ອມສານວຽກງານໂພຊະນາການເຂົ້າໃນອົງກອນ
ວິທີການເຊື່ອມສານວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການເຂົ້າໃນອົງກອນຂອງທ່ານ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານຂອງທ່ານ ແລະ ປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການໃນຊຸມຊົນຂ…
ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ ແລະ ການປ້ອນອາຫານທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ ແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າຢູ່ສ່ວນນ້ອຍ ອົງການສຸພະນິມິດສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
ເພື່ອພັດທະນາເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ ແລະ ການປ້ອນອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດ ໂດຍຜ່ານໂຄງການ AHAN ຂອງ ອົງການສຸພະນິ…
ການວິເຄາະຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າດ້ານໂພຊະນາການ (NSVCA) ສຳລັບ ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (AHAN)
NSVC ເປັນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າອາຫານ ປະກອບມີທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວພັນໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ ມີໜ້າທີ່ທຳການຜະລິດ ແລະ ສ້າງມູນຄ່າຮ່ວມກັນເພື່ອການຜະລິດອາຫານບໍ…

ການປັບປຸງໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ

SUN CSA ລາວ ເປັນເຄືອຂ່າຍທາງການຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຫຼາຍກວ່າ 60 ອົງກອນ ທີ່ສຸມໃສ່ການປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງປະຊາຊົນລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໃນໄລຍະ 1,000 ວັນທຳທິດຂອງຊີວິດ.  ເຄືອຂ່າຍດັ່ງກ່າວ ປະສານສົມທົບຄວາມພະຍາຍາມເຫລົ່ານີ້ໃນອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ໂດຍຜ່ານການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ກຳນົດແນວທາງການຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ. ເຄືອຂ່າຍໄດ້ຮັບການສ້າງຕັງຂຶ້ນໃນປີ 2014 ແລະ ປະກອບມີສະມາຊິກຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ຈາກພາກລັດຖະບານ.

ກິດຈະກຳທີ່ພົ້ນເດັ່ນ

ຫົວຂໍ້: ກອງປະກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານໂພຊະນາການ ກອງປະຊຸມຈະຈັດຂ ...
Read More

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ

ຂໍໃຫ້ທຸກອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ໂຊກດີກັບການເກັບກຳແບບສຳຫຼວ ...
Read More

ສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນ

ຫົວຂໍ້: ກອງປະກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານໂພຊະນາການ ກອງປະຊຸມຈະຈັດຂ ...
Read More

Documents

Featured Resources

ວີດີໂອບົດສະຫຼຸບວຽກທ້າຍປີປະຈຳປີ 2022 ຂອງ SUN CSA