ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

SILANNS

ໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽການໂພຊະນາການຕາມແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ

ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ SILANS

ໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຕາມແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເປັນໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ ໂດຍມີຄູ່ຮ່ວມງານຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກຕາງໜ້າໂດຍກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ.

ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍຈຸດປະສົງຂອງແຜນຍຸດທະສາດດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດກໍຄືເລັ່ງແກ້ໄຂຢ່າງຮີດດ່ວນສໍາລັບການຂາດແຄນອາຫານບໍລິໂພກ ໂດຍສຸມໃສ່ການກີນອາຫານຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ປອດໄພ, ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕິດພະຍາດທີ່ເກີດຈາກອາຫານທີ່ບໍ່ສະອາດ ແລະ ຕິດເຊື້ອ ທີ່ເຮັດຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດດູຊຶມເອົາສານອາຫານໄປລໍລ້ຽງໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ,  ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານໃນລະດັບຄົວເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນ ລວມທັງປັບປຸງດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອາຫານ ແລະ ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ສົ່ງເສີມການຊົມໃຊ້ລະບົບນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະນາໄມ ແລະ ສະໜອງ ຫຼື ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ. ສະນັ້ນທາງໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽການໂພຊະນາການຕາມແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ນໍາເອົາຈຸດປະສົງຂອງແຜນຍຸດທະສາດດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດມາດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

ໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽການໂພຊະນາການຕາມແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງລະບົບຄຸ້ມ​ຄອງຂໍ້ມູນ​ດ້ານ​ໂພ​ຊະ​ນາການ ແລະ ສະ​ໜອງວັດ​ສະ​ດຸ​ດ້ານ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງໃນ 3 ແຂວງເປົ້າ​ໝາຍ ແລະ ເພື່ອສ້າງຂອດ​ປະ​ສານ​ງານ​ຂອງກັບ​ບັນ​ດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນນຫາລະດັບ​ສູນ​ກາງ ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ດ້ານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຕ່າງໆ ແລະ ຂໍການສະໜັບສະໜູນ.

ໂດຍສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ກຸ່ມຄົນທີ່ປະເຊີນກັບການຂາດໂພຊະນາການ ແມ່ນຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ທຸກຍາກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາກຸ່ມຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຂາດໂພຊະນາການ ຢ່າງເຊັ່ນວ່າ: ການຈະເລີນເຕີບໂຕທີ່ບໍ່ເທົ່າອາຍຸ ແມ່ນມີຜົນຕໍ່ການພັດທະນາທາງດ້ານມັນສະໜອງ, ການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ກັບການເກີດພະຍາດແຊກຊ້ອນຕາມມາອີກດ້ວຍ.​ ນອກຈາກນີ້ ການຈະເລີນເຕີບໂຕທີ່ບໍ່ເທົ່າອາຍຸແມ່ນໄດ້ສ້າງຂໍ້ຈໍາກັດໃນຄວາມສາມາດຂອງຄົນເຮົາ ຕໍ່ໃນດ້ານຂອງການສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາດ້ານອາຊີບ.​ ສະນັ້ນ ການຫຼຸດຜ່ອນການຈະເລີນເຕີບໂຕທີ່ບໍ່ເທົ່າກັບອາຍຸເປັນໜຶ່ງໃນປັດໃຈສໍາຄັນຕໍ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ.

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການດໍາເນີນຂອງໂຄງການໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ແກ່ບັນດາກຸ່ມຄອບຄົວ​ທຸກຍາກ, ຜູ້​ນຳ​ພາກຸ່ມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ແມ່, ພະ​ນັກ​ງານ​ສຸກ​ສາ​ລາ, ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ​ບ້ານ ແລະ ສະ​ມາ​ຄົມ​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ ທີ່ຢູ່ໃນ 3 ແຂວງເປົ້າໝາຍນັ້ນ. ສໍາລັບກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການປັບປຸງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ  ສົ່ງເສີມການປ່ຽນພຶດຕິກໍາທາງສັງຄົມຕໍ່ກັບວຽກງານທາງດ້ານໂພຊະນາການ, ສະໜອງລະບົບນໍ້າສະອາດ ແລະ ວິດຖ່າຍຄົວເຮືອນ, ສະໜອງອຸປະກອນການແພດສຳລັບວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ, ສະໜັບສະໜູນທຶນການສຶກສາແພດ-ລະບົບບຳລຸງໄລຍະສັ້ນ,ຍົກລະດັບການປິ່ນປົວການຂາດສານອາຫານໃຫ້ພະນັກງານແພດ ແລະ ອາສາສະໝັກບ້ານ, ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານໂພຊະນາການ, ປັບປຸງຂອດປະສານງານລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະດັບຊາດ ໂດຍມີການຈັດກອງປະຊຸມລະດັບທ້ອງຖິ່ນປະຈຳປີກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະຈຳປີກັບຄູ່ຮ່ວມງານພາຍໃນແຂວງເປົ້າໝາຍ.

 

ຂໍ້ມູນທີ່ມີທັງໝົດ

ບົດນຳສະເໜີ

ບົດລາຍງານ

​ວີ​ດີ​ໂອ

ວີດີໂອໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຕາມແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ.

ໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຕາມແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ. ພາຍຫລັງໄດ້ມີໂຄງການເຂົ້າມາສະໜັບສະໜູນ ແ…
ໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຕາມແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາ…

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຕາມແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ

ສປປ ລາວ ຍັງ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ຂາດ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ ແລະ ມີລະດັບຕົວຊີ້ວັດ​ຕ​່ຳທຽບ​ໃສ່ຂົງ​ເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ຕົວຊ…
ສປປ ລາວ ຍັງ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ຂາດ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ ແລະ ມີລະດັບຕົວຊີ້ວັດ​ຕ​່…