ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

ANRCB

ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານໂພຊະນາການ

ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານໂພຊະນາການ ANRCB

ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາການ (ANRCB) ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການຊີອາເອສ໌ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ USAID ຜ່ານໂຄງການ LASER PULSE ນໍາພາໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ Purdue.

ໂຄງການ ANRCB  ໄດ້ຮ່ວມກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານການຄົ້ນຄວ້າໂພຊະນາການຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ເພີດູ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ ອິນເດຍນາ (ສອງມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນໍາຂອງສະຫະລັດ) ທີ່ສະໜັບສະໜູນສູນໂພຊະນາການຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ, ແລະສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດແລະ ແລະການແພດເຂດຮ້ອນ ເພື່ອເຮັດການຄົ້ນຄວ້າໂພຊະນາການ, ໂດຍສຸມໃສ່ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ.

ໂຄງການ ANRCB ຍັງຈະປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ຄຸນນະພາບການຄົ້ນຄວ້າ ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານການຄົ້ນຄວ້າໂພຊະນາການລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງຂອງລັດຖະບານ, ອົງການ NGO, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. ໂຄງການ ANRCB ກໍ່ສ້າງຈາກການລົງທຶນກ່ອນໜ້ານີ້ໃນຂະແໜງໂພຊະນາການຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ລວມທັງການອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງຕຶກຫ້ອງການສູນໂພຊະນາການໃໝ່ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຊຽງດາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພ້ອມທັງໂຄງການດ້ານສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ, ໂພຊະນາການ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານໃນໂຮງຮຽນ.

ເນື່ອງຈາກໂພຊະນາການແມ່ນມີຫຼາຍຂະແໜງການ, ນອກຈາກຂະແໜງສາທາລະນະສຸກທີ່ເປັນຫຼັກແລ້ວ ຍັງມີ ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂາພິບານ, ຂະແໜງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂຄງການນີ້ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນທົ່ວກະຊວງຂອງລັດຖະບານໂດຍຜ່ານກອງເລຂາໂພຊະນາການທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສູນໂພຊະນາການ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີເຄື່ອງມືການຮຽນການສອນທັງຫມົດທີ່ມີຢູ່ອອນໄລນ໌. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ ເອ​ກະ​ສານທັງໝົດ ຂອງ ANRCB ໂດຍ​ການ​ເລືອກ​ໂດຍລິ້ງດ້ານລຸ່ມ​:

ຂໍ້ມູນທີ່ມີທັງໝົດ

ບົດນຳສະເໜີ

ຈົດໝ່າຍຂ່າວ

​ຟາຍ​ວີ​ດີ​ໂອ

Seminar 20: LAO – ການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຜົນໄດ້ຮັບໂພຊະນາການ ຂອງເດັກນ້ອຍ

Seminar 20: LAO - ການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຜົນໄດ້ຮັບໂພຊະນາການ ຂອງເດັກນ້ອຍ…
Seminar 20: LAO - ການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຜົນໄດ້ຮັບໂພຊະນາການ ຂອງເດັກນ້ອຍ…

Seminar 19: LAO – ຜົນການສຳຫຼວດເຝົ້າລະວັງແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຮອບທີ 2 ປີ 2023

Seminar 18: LAO – ວາລະແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ

Seminar 17: LAO – ປັດໄຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ການໃຫ້ນ້ຳນົມລູກ

Seminar 16: LAO – ໂຄງການ ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ທີ່ປະເທດໄທ

Seminar 15: LAO – ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ກ່ຽວກັບການເສີມຈຸລະສານອາຫານແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ ໃນປະເທດກຳປູເຈຍ

ການສຳມະນາກ່ຽວກັບໂພຊະນາການໃນໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ທາງດ້ານໂພຊະນາການ (ANRCB) "ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ກ່ຽວກັບການເສີມຈຸລະສານອາຫານຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ ໃນປະເທດກຳປູເຈຍ" ການສຶກສາ “ການສຶກສາຄ…
ການສຳມະນາກ່ຽວກັບໂພຊະນາການໃນໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ທາງດ້ານໂພຊະນາການ …

Seminar 14: Lao – ຜົນກະທົບຈາກການຂາດທາດໄອໂອດິນ ຂອງເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ເມືອງພູກູດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ສປປ ລາວ

ການສຳມະນາກ່ຽວກັບໂພຊະນາການໃນໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ທາງດ້ານໂພຊະນາການ (ANRCB) "ຜົນກະທົບຈາກການຂາດທາດໄອໂອດິນ ຂອງເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ເມືອງພູກູດ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ສປປ ລາວ" ການສຳມະນາຄັ້ງນີ້ສຸມໃສ່ ການຂາດທາ…
ການສຳມະນາກ່ຽວກັບໂພຊະນາການໃນໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ທາງດ້ານໂພຊະນາການ …

Nutrition Research Method Workshop: Day 10

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB)” funde…
APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research…

Nutrition Research Method Workshop: Day 9

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB)” funde…
APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research…

Nutrition Research Method Workshop: Day 8

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB)” funde…
APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research…

Nutrition Research Method Workshop: Day 7

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB)” funde…
APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research…

Nutrition Research Method Workshop: Day 6

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB)” funde…
APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research…

Nutrition Research Method Workshop: Day 5

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB)” funde…
APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research…

Nutrition Research Method Workshop: Day 4

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB)” funde…
APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research…

Nutrition Research Method Workshop: Day 3

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB)” funde…
APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research…

Nutrition Research Method Workshop: Day 2

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB)” funde…
APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research…

Nutrition Research Method Workshop: Day 1

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB)” funde…
APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research…

Seminar 13: Lao – ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະການປະເມີນຜົນມາດຕະການດ້ານໂພຊະນາການ ໃນໂຮງຮຽນ

ພະຍາດບໍ່ຕິດຕໍ່ ທີ່ພົວພັນກັບໂພຊະນາການ (ຫົວຂໍ້ 8)

ຫົວຂໍ້ 8: ພະຍາດບໍ່ຕິດຕໍ່ ທີ່ພົວພັນກັບໂພຊະນາການ Module I: Introductory concepts in Nutrition Topic 8: Non-communicable disease related to nutrition. ທ່ານ Susmita Ghosh, MS ທ່ານ ດຣ. ລັດທິພອນ ອູລາ, MD, M…
ຫົວຂໍ້ 8: ພະຍາດບໍ່ຕິດຕໍ່ ທີ່ພົວພັນກັບໂພຊະນາການ Module I: Introductory concepts i…

ພະຍາດຕິດຕໍ່ ທີ່ພົວພັນກັບໂພຊະນາການ (ຫົວຂໍ້ 7)

ຫົວຂໍ້ 7: ພະຍາດຕິດຕໍ່ ທີ່ພົວພັນກັບໂພຊະນາການ Module I: Introductory concepts in Nutrition Topic 7: Communicable disease related to nutrition. ທ່ານ Susmita Ghosh, MS ທ່ານ ດຣ. ລັດທິພອນ ອູລາ, MD, MCN ທ່ານ…
ຫົວຂໍ້ 7: ພະຍາດຕິດຕໍ່ ທີ່ພົວພັນກັບໂພຊະນາການ Module I: Introductory concepts in N…

ການປະເມີນທາງດ້ານໂພຊະນາການ : ວິທີທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ (ຫົວຂໍ້ 6)

ຫົວຂໍ້ 6: ການປະເມີນທາງດ້ານໂພຊະນາການ : ວິທີທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ Module I: Introductory concepts in Nutrition Topic 6: Nutritional assessment: Direct and indirect methods ທ່ານ Susmita Ghosh, MS ທ່ານ ດຣ. ລ…
ຫົວຂໍ້ 6: ການປະເມີນທາງດ້ານໂພຊະນາການ : ວິທີທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ Module I: Introduct…

ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ລະບົບອາຫານ (ຫົວຂໍ້ 5)

ຫົວຂໍ້ 5: ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ລະບົບອາຫານ Module I: Introductory concepts in Nutrition Topic 5: Food Security and Food System ທ່ານ Susmita Ghosh, MS ທ່ານ ດຣ. ລັດທິພອນ ອູລາ, MD, MCN ທ່ານ Nilupa S.…
ຫົວຂໍ້ 5: ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ລະບົບອາຫານ Module I: Introductory concepts i…

ໂພຊະນາການຊ່ວງໄລຍະວົງຈອນຂອງຊີວິດ ໄວໜຸ່ມ ຜູ້ໃຫຍ່ ຜູ້ເຖົ້າ (ຫົວຂໍ້ 4)

ຫົວຂໍ້ 4: ໂພຊະນາການຊ່ວງໄລຍະວົງຈອນຂອງຊີວິດ ໄວໜຸ່ມ ຜູ້ໃຫຍ່ ຜູ້ເຖົ້າ Module I: Introductory concepts in Nutrition Topic 4: Nutrition through the life cycle: Adolescent, adults, and elderly ທ່ານ Susmita G…
ຫົວຂໍ້ 4: ໂພຊະນາການຊ່ວງໄລຍະວົງຈອນຂອງຊີວິດ ໄວໜຸ່ມ ຜູ້ໃຫຍ່ ຜູ້ເຖົ້າ Module I: Intr…

ໂພຊະນາການຊ່ວງໄລຍະວົງຈອນຂອງຊີວິດ: ເດັກນ້ອຍ (ຫົວຂໍ້ 3)

ຫົວຂໍ້ 3: ໂພຊະນາການຊ່ວງໄລຍະວົງຈອນຂອງຊີວິດ: ເດັກນ້ອຍ Module I: Introductory concepts in Nutrition Topic 3: Nutrition through the life cycle: Children ທ່ານ Susmita Ghosh, MS ທ່ານ ດຣ. ລັດທິພອນ ອູລາ, MD, …
ຫົວຂໍ້ 3: ໂພຊະນາການຊ່ວງໄລຍະວົງຈອນຂອງຊີວິດ: ເດັກນ້ອຍ Module I: Introductory conce…

ສານອາຫານທີ່ມີຢູ່ໃນອາຫານ (ຫົວຂໍ້ 2)

ຫົວຂໍ້ 2: ສານອາຫານທີ່ມີຢູ່ໃນອາຫານ Module I: Introductory concepts in Nutrition Topic 2: Nutrient in food ທ່ານ Susmita Ghosh, MS ທ່ານ ດຣ. ລັດທິພອນ ອູລາ, MD, MCN ທ່ານ Nilupa S. Gunaratna, MS, PD ການເຝິກ…
ຫົວຂໍ້ 2: ສານອາຫານທີ່ມີຢູ່ໃນອາຫານ Module I: Introductory concepts in Nutrition T…

ໂພຊະນາການ ແລະ ການກຳນົດທາງດ້ານໂພຊະນາການ (ຫົວຂໍ້ 1)

ໂມດູນ I: ແນະນຳແນວຄວາມຄິດທາງດ້ານໂພຊະນາການ. ຫົວຂໍ້ 1: ໂພຊະນາການ ແລະ ການກຳນົດທາງດ້ານໂພຊະນາການ Module I: Introductory concepts in Nutrition Topic 1: Nutrition and Its Determinants ທ່ານ Susmita Ghosh, MS ທ…
ໂມດູນ I: ແນະນຳແນວຄວາມຄິດທາງດ້ານໂພຊະນາການ. ຫົວຂໍ້ 1: ໂພຊະນາການ ແລະ ການກຳນົດທາງດ້າ…

Seminar Series 4: LAO – ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການ ກຳນົດ ແລະ ມາດຕະການໃນການພັດທະນາ ຂອງ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ ຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານໂພຊະນາການ (ANRCB) ຈໍຳ…
ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາ…

ການວັດແທກຮ່າງກາຍ ການວັດແທກນໍ້າໜັກ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ ຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານໂພຊະນາການ (ANRCB) ຈໍຳ…
ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາ…

ການວັດແທກຮ່າງກາຍ ລວງຍາວ ແລະ ລວງສູງ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ ຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານໂພຊະນາການ (ANRCB) ຈໍຳ…
ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາ…

Seminar Series 7: LAO – ໂພຊະນາການ ແລະ ພັດທະນາການ ຂອງເດັກ ໃນປະເທດຕັງຊາເນຍ

ການສຳມະນາກ່ຽວກັບໂພຊະນາການໃນໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ທາງດ້ານໂພຊະນາການ (ANRCB) "ໂພຊະນາການ ແລະ ພັດທະນາການ ຂອງເດັກ ໃນປະເທດຕັງຊາເນຍ" ການສໍາມະນານີ້ຈະນໍາສະເຫນີຜົນການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງແບບສຸ່ມ ແລະມີການຄ…
ການສຳມະນາກ່ຽວກັບໂພຊະນາການໃນໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ທາງດ້ານໂພຊະນາການ …

Seminar series 6: LAO – ອາຫານປອດໄພໃນປະເທດກຳປູເຈຍ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ ຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານໂພຊະນາການ (ANRCB) ຈໍຳ…
ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາ…

Seminar Series 5: LAO – ສະພາບແວດລ້ອມຂອງອາຫານ ແລະ ຕົວຂັບເຄື່ອນໃນການບໍລິໂພກ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ ຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານໂພຊະນາການ (ANRCB) ຈໍຳ…
ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາ…

Seminar Series 3: LAO – ປັດໃຈທາງສັງຄົມກັບຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານໂພຊະນາການ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ ຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານໂພຊະນາການ (ANRCB) ຈໍຳ…
ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາ…

Seminar Series 2: LAO – ການປະເມີນ ແລະ ຜົນກະທົບ ຂອງ ການຂາດທາດເຫຼັກ ແລະ ພະຍາດເລືອດຈາງ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ ຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານໂພຊະນາການ (ANRCB) ຈໍຳ…
ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາ…

ການວັດແທກຮ່າງກາຍ MUAC ແລະ ຮອບຫົວ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ ຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານໂພຊະນາການ (ANRCB) ຈໍຳ…
ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາ…