ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

ANRCB

ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານໂພຊະນາການ

ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານໂພຊະນາການ ANRCB

ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາການ (ANRCB) ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການຊີອາເອສ໌ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ USAID ຜ່ານໂຄງການ LASER PULSE ນໍາພາໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ Purdue.

ໂຄງການ ANRCB  ໄດ້ຮ່ວມກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານການຄົ້ນຄວ້າໂພຊະນາການຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ເພີດູ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ ອິນເດຍນາ (ສອງມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນໍາຂອງສະຫະລັດ) ທີ່ສະໜັບສະໜູນສູນໂພຊະນາການຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ, ແລະສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດແລະ ແລະການແພດເຂດຮ້ອນ ເພື່ອເຮັດການຄົ້ນຄວ້າໂພຊະນາການ, ໂດຍສຸມໃສ່ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ.

ໂຄງການ ANRCB ຍັງຈະປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ຄຸນນະພາບການຄົ້ນຄວ້າ ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານການຄົ້ນຄວ້າໂພຊະນາການລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງຂອງລັດຖະບານ, ອົງການ NGO, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. ໂຄງການ ANRCB ກໍ່ສ້າງຈາກການລົງທຶນກ່ອນໜ້ານີ້ໃນຂະແໜງໂພຊະນາການຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ລວມທັງການອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງຕຶກຫ້ອງການສູນໂພຊະນາການໃໝ່ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຊຽງດາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພ້ອມທັງໂຄງການດ້ານສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ, ໂພຊະນາການ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານໃນໂຮງຮຽນ.

ເນື່ອງຈາກໂພຊະນາການແມ່ນມີຫຼາຍຂະແໜງການ, ນອກຈາກຂະແໜງສາທາລະນະສຸກທີ່ເປັນຫຼັກແລ້ວ ຍັງມີ ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂາພິບານ, ຂະແໜງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂຄງການນີ້ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນທົ່ວກະຊວງຂອງລັດຖະບານໂດຍຜ່ານກອງເລຂາໂພຊະນາການທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສູນໂພຊະນາການ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີເຄື່ອງມືການຮຽນການສອນທັງຫມົດທີ່ມີຢູ່ອອນໄລນ໌. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ ເອ​ກະ​ສານທັງໝົດ ຂອງ ANRCB ໂດຍ​ການ​ເລືອກ​ໂດຍລິ້ງດ້ານລຸ່ມ​:

ຂໍ້ມູນທີ່ມີທັງໝົດ

ບົດນຳສະເໜີ

ຈົດໝ່າຍຂ່າວ

​ຟາຍ​ວີ​ດີ​ໂອ

Seminar 15: LAO – ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ກ່ຽວກັບການເສີມຈຸລະສານອາຫານແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ ໃນປະເທດກຳປູເຈຍ

ການສຳມະນາກ່ຽວກັບໂພຊະນາການໃນໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ທາງ ...
ການສຳມະນາກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ ...

Seminar 14: Lao – ຜົນກະທົບຈາກການຂາດທາດໄອໂອດິນ ຂອງເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ເມືອງພູກູດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ສປປ ລາວ

ການສຳມະນາກ່ຽວກັບໂພຊະນາການໃນໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ທາງ ...
ການສຳມະນາກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ ...

Nutrition Research Method Workshop: Day 10

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB) ...
APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Resea ...

Nutrition Research Method Workshop: Day 9

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB) ...
APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Resea ...

Nutrition Research Method Workshop: Day 8

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB) ...
APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Resea ...

Nutrition Research Method Workshop: Day 7

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB) ...
APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Resea ...

Nutrition Research Method Workshop: Day 6

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB) ...
APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Resea ...

Nutrition Research Method Workshop: Day 5

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB) ...
APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Resea ...

Nutrition Research Method Workshop: Day 4

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB) ...
APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Resea ...

Nutrition Research Method Workshop: Day 3

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB) ...
APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Resea ...

Nutrition Research Method Workshop: Day 2

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB) ...
APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Resea ...

Nutrition Research Method Workshop: Day 1

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB) ...
APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Resea ...

Seminar 13: Lao – ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະການປະເມີນຜົນມາດຕະການດ້ານໂພຊະນາການ ໃນໂຮງຮຽນ

ພະຍາດບໍ່ຕິດຕໍ່ ທີ່ພົວພັນກັບໂພຊະນາການ (ຫົວຂໍ້ 8)

ຫົວຂໍ້ 8: ພະຍາດບໍ່ຕິດຕໍ່ ທີ່ພົວພັນກັບໂພຊະນາການ Module I: Introductory concepts in Nutrition Topic 8: Non-communicab ...
ຫົວຂໍ້ 8: ພະຍາດບໍ່ຕິດຕໍ່ ທີ່ພ ...

ພະຍາດຕິດຕໍ່ ທີ່ພົວພັນກັບໂພຊະນາການ (ຫົວຂໍ້ 7)

ຫົວຂໍ້ 7: ພະຍາດຕິດຕໍ່ ທີ່ພົວພັນກັບໂພຊະນາການ Module I: Introductory concepts in Nutrition Topic 7: Communicable disease re ...
ຫົວຂໍ້ 7: ພະຍາດຕິດຕໍ່ ທີ່ພົວພ ...

ການປະເມີນທາງດ້ານໂພຊະນາການ : ວິທີທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ (ຫົວຂໍ້ 6)

ຫົວຂໍ້ 6: ການປະເມີນທາງດ້ານໂພຊະນາການ : ວິທີທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ Module I: Introductory concepts in ...
ຫົວຂໍ້ 6: ການປະເມີນທາງດ້ານໂພ ...

ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ລະບົບອາຫານ (ຫົວຂໍ້ 5)

ຫົວຂໍ້ 5: ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ລະບົບອາຫານ Module I: Introductory concepts in Nutrition Topic 5: Food Security an ...
ຫົວຂໍ້ 5: ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາ ...

ໂພຊະນາການຊ່ວງໄລຍະວົງຈອນຂອງຊີວິດ ໄວໜຸ່ມ ຜູ້ໃຫຍ່ ຜູ້ເຖົ້າ (ຫົວຂໍ້ 4)

ຫົວຂໍ້ 4: ໂພຊະນາການຊ່ວງໄລຍະວົງຈອນຂອງຊີວິດ ໄວໜຸ່ມ ຜູ້ໃຫຍ່ ຜູ້ເຖົ້າ Module I: Intro ...
ຫົວຂໍ້ 4: ໂພຊະນາການຊ່ວງໄລຍະວ ...

ໂພຊະນາການຊ່ວງໄລຍະວົງຈອນຂອງຊີວິດ: ເດັກນ້ອຍ (ຫົວຂໍ້ 3)

ຫົວຂໍ້ 3: ໂພຊະນາການຊ່ວງໄລຍະວົງຈອນຂອງຊີວິດ: ເດັກນ້ອຍ Module I: Introductory concepts in Nutrition Topic 3: N ...
ຫົວຂໍ້ 3: ໂພຊະນາການຊ່ວງໄລຍະວ ...

ສານອາຫານທີ່ມີຢູ່ໃນອາຫານ (ຫົວຂໍ້ 2)

ຫົວຂໍ້ 2: ສານອາຫານທີ່ມີຢູ່ໃນອາຫານ Module I: Introductory concepts in Nutrition Topic 2: Nutrient in food ທ່ານ Susmita Ghosh, MS ທ ...
ຫົວຂໍ້ 2: ສານອາຫານທີ່ມີຢູ່ໃນ ...

ໂພຊະນາການ ແລະ ການກຳນົດທາງດ້ານໂພຊະນາການ (ຫົວຂໍ້ 1)

ໂມດູນ I: ແນະນຳແນວຄວາມຄິດທາງດ້ານໂພຊະນາການ. ຫົວຂໍ້ 1: ໂພຊະນາການ ແລະ ການກຳນົ ...
ໂມດູນ I: ແນະນຳແນວຄວາມຄິດທາງດ ...

Seminar Series 4: LAO – ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການ ກຳນົດ ແລະ ມາດຕະການໃນການພັດທະນາ ຂອງ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາ ...
ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັ ...

ການວັດແທກຮ່າງກາຍ ການວັດແທກນໍ້າໜັກ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາ ...
ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັ ...

ການວັດແທກຮ່າງກາຍ ລວງຍາວ ແລະ ລວງສູງ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາ ...
ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັ ...

Seminar Series 7: LAO – ໂພຊະນາການ ແລະ ພັດທະນາການ ຂອງເດັກ ໃນປະເທດຕັງຊາເນຍ

ການສຳມະນາກ່ຽວກັບໂພຊະນາການໃນໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ທາງ ...
ການສຳມະນາກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ ...

Seminar series 6: LAO – ອາຫານປອດໄພໃນປະເທດກຳປູເຈຍ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາ ...
ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັ ...

Seminar Series 5: LAO – ສະພາບແວດລ້ອມຂອງອາຫານ ແລະ ຕົວຂັບເຄື່ອນໃນການບໍລິໂພກ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາ ...
ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັ ...

Seminar Series 3: LAO – ປັດໃຈທາງສັງຄົມກັບຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານໂພຊະນາການ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາ ...
ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັ ...

Seminar Series 2: LAO – ການປະເມີນ ແລະ ຜົນກະທົບ ຂອງ ການຂາດທາດເຫຼັກ ແລະ ພະຍາດເລືອດຈາງ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາ ...
ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັ ...

ການວັດແທກຮ່າງກາຍ MUAC ແລະ ຮອບຫົວ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາ ...
ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັ ...