ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

SCALING

ການຮ່ວມມືປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ ໃນ ສປປ ລາວ ເສົາຄ້ຳທີ 3: ການປ່ຽນແປງແບບຍືນຍົງໂດຍຜ່ານການເຊື່ອມສານວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການ ກັບວຽກງານການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດ.

ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ SCALING

ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການແມ່ນໂຄງການໜຶ່ງທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຫຼາຍຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະຫະພາບ ເອີຣົບ (EU). ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການຢູ່ ສປປ. ລາວ (PIN).

ຈຸດປະສົງລວມຂອງໂຄງການ ແນ່ໃສ່ເພື່ອປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການຂອງໄວຫນຸ່ມຍິງ, ຜູ້ຍິງຖືພາ, ແມ່ທີ່ກຳລັງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ລົງມາຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການ ຢູ່ໃນ 14 ເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງສີ່ແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວຄື: ແຂວງ ຫົວພັນ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຜົ້ງສາລີ.

Map showing the project area for SCALING project

ແຜນງານໂຄງການແມ່ນສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານລາວ ເພື່ອປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NNS), ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NNSAP) ແລະ ໃນຮູບແບບທີ່ສອດຄ່ອງ. ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ທັນວາ ປີ 2017 ຈົນເຖິງ ເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2022 (54 ເດືອນ).

ໂຄງການ SCALING ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ຄູ່ຮ່ວມງານຈາກ 04 ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານຄື: CARE, Comité de Coopération avec le Laos (CCL), ChildFund in Laos (CFL) and Save the Children (SCI) ເຊິ່ງວ່າອົງການ SCI ເປັນຜູ້ນໍາໜ້າພາທາງໃນຂະບວນການປະຕິບັດໂຄງການ.

ອົງປະກອບທີ 1 ແນໃສ່ໃຫ້ບັນລຸການປ່ຽນແປງດ້ານພຶດຕິກຳຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ຄອບຄົວ 1.000 ວັນ. ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ ສົ່ງເສີມການປ່ຽນແປງດ້ານພຶດຕິກຳທີ່ພົວພັນເຖິງດ້ານສຸຂະອະນາໄມສ່ວນບຸກຄົນ, ບົດບາດທາງເພດ, ວຽກງານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ໂພຊະນາການສຳລັບກຸ່ມໄວໜຸ່ມ ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ. ອີກຈຸດໜື່ງຂອງອົງປະກອບນີ້ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໜັກເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ, ແມ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່ (RNMCH) ທີ່ມີຄຸນນະພາບຢູ່ໃນສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໜ່ວຍງານ ແພດເຄື່ອນທີ່ເສື່ອມສານ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຢູ່ບັນດາບ້ານເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກ.

ອົງປະກອບທີ 2 ແກ້ໄຂປັດໃຈສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ດ້ານໂພຊະນາການ. ແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ ໃຫ້ມີການຕັດສິນໃຈຫຼາຍຂື້ນ, ໜ້າວຽກຫຼຸດລົງ ແລະ ມີອຳນາດໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ດີ. ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ປັບປຸງການເຂົ້າເຖີງ ແລະ ຊົມໃຊ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ລະບົບນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ຢູ່ໃນບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍ ແລະ ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງອາຫານ ແລະ ນຳໃຊ້ອາຫານທີ່ຖືກຕາມຫຼັກໂພຊະນາການ.

ອົງປະກອບທີ 3 ເນັ້ນໜັກໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຂອດປະສານງານຂອງຫຼາຍຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກໂພຊະນາການຂອງພາກລັດຖະບານ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາແຂວງ ແລະ ເມືອງ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບຕໍ່ກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດດ້ານໂພຊະນາການຂອງລັດຖະບານ. ອົງປະກອບດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແກ່ບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດແຜນກິດຈະກຳໂພຊະນາການເຂົ້ານຳ.

ໃນນາມຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ມີສີ່ອົງກອນ ແມ່ນມີຄວາມຍິນດີໃຫ້ແຕ່ລະອົງກອນນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກໂຄງການ ແລະ ລວມທັງອົງກອນອື່ນໆກໍ່ສາມາດນຳເອົາເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວໄປໝູນໃຊ້ໄດ້ເຊັ່ນດ່ຽວກັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຖ້າຫາກອົງກອນອື່ນໆມີຄວາມສົນໃຈເອົາໄປນຳໃຊ້ ແລະ ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຈັດພິມຄືນໃໝ່ນັ້ນ ຕ້ອງເອົາເຄື່ອງໝາຍສັນຍາລັກ (ໂລໂກ້) ຂອງສະຫະພາບ ເອີຣົບ ແລະ ໂລໂກ້ຂອງໂຄງການ SCALING ອອກເສຍກ່ອນ ແລະ ໃຫ້ໃສ່ຂໍ້ຄວາມທີ່ວ່າ: “ເຄື່ອງມື/ອຸປະກອນນີ້ …….. ແມ່ນຖືກພັດທະນາໂດຍໂຄງການ SCALING (2017-2022) ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະພາບ ເອີຣົບ” ທ່ານສາມາດດັດປັບເນື້ອໃນຂອງ ເຄື່ອງມື/ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງທ່ານໄດ້.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ສຳລັບບົດບາດທາງເພດ ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນນຳທີມງານອົງການ CARE ໄດ້ທີ່ Lao.info@careint.org.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການເກີດລູກທີ່ປອດໄພ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນລະຫ່ວາງໂຮງໝໍນ້ອຍ ແລະ ຊຸມຊົນໃນການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນນຳທີມງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງອົງການ SCI ໄດ້ທີ່ communications.laos@savethechildren.org

Gertjan van Bruchem, SCALING Project Director, 26 March 2022

Logos of the partner organsations in SCALING project

ຂໍ້ມູນທີ່ມີທັງໝົດ

ກໍລະນີສຶກສາກ່ຽວກັບແນວທາງປະຕິບັດ (ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ)

ບົດນຳສະເໜີ (ໃນກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ບົດຮຽນຂອງໂຄງການ SCALING, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 17 ກຸມພາ 2022)

ວີດີໂອ (ຄຳບັນຍາຍເປັນພາສາອັງກິດ)

HSS Video Voiceover added

CFL SCALING VDO for Dissemination

CARE SCALING final video.mp4