ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • Case Study SCALING WASH Infastructure Lao 08.02.2022

Case Study SCALING WASH Infastructure Lao 08.02.2022

ກິດຈະກໍາ WASH ພາຍໃຕGໂຄງການ SCALING ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດໂພຊະນາການແຫ>ງຊາດ 'NNS( ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານເພື່ອລົບລ້າງການປະຕິບັດການຖ່າຍຊະຊາຍໃນທົ່ວປະເທດພາຍໃນ 1/14...
Sectors: Gender, Health, WASH
ເດືອນສິງຫາ 22, 2022
11 downloads
10.41 MB
pdf