ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ANRCB_Newsletter_Issue_2_LAO

ANRCB_Newsletter_Issue_2_LAO

ຈົດໝາຍສະບັບນີ້ແມ່ນມີເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການໃຫ້ທຶນໃນການຄົ້ນຄວ້າຂະໜາດນ້ອຍກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ , ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃໝ່ ສໍາລັບການວັດແທກຮ່າງກາຍໃນໄວໆນີ, ທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ....
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Health, WASH, ການສຶກສາ
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 2, 2022
12 downloads
804.88 KB
pdf