ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

Newsletter 07 Lao

ໂຄງການ ANRCB ໄດ້ຈັດຊຸດອົບຮົມ ເປັນເວລາ 10 ວັນ ໃນ ຫົວຂໍໍ້ກ່ຽວກັບວິທ ວິທະຍາໃນການຄົົ້ນຄວ້າທາງດ້ານ ໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ ບັນດາ ອາຈານສອນ ແລະ ນັກຄົົ້ນຄວ້າ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຂອງ ສປປ ລາວ ທ ີ່ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດ ສາທາລະນະສຸກ, ໂພຊະນາການ, ແລະ ຄວາມໝັົ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຊຸດອົບຮົມໄດ້ຈັດຂ ົ້ນໃນເດ ອນສິງຫາ 2023. ຊຸດອົບຮົມດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ມ ອາຈານສອນທ ີ່ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຈ ານວນ 4 ທ່ານ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Purdue ແລະ Indiana ໂດຍມ ຜູ້ເຂົົ້າຮ່ວມອົບຮົມ ທັງໝົດ ຈ ານວນ 24 ທ່ານ. ຜູ້ເຂົົ້າຮ່ວມຈາກສະ ຖາບັນການສ ກສາເຊັັ່ນ ສູນໂພຊະນາການ, ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ການແພດເຂດຮ້ອນ, ສູນຄົົ້ນຄວ້າເຂົົ້າ ແລະ ພ […]

ໂພສ໌ເຕີການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ SUN CSA ລາວ #7

ໂພສ໌ເຕີນີ້ແມ່ນສຳລັບທຸກອົງກອນໃນປະເທດລາວ ໃຊ້ໃນການສົ່ງເສີມການສະໜັບສະໜູນພະນັກງານຂອງຕົນໃຫ້ລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່. ການອອກແບບໂພສ໌ເຕີ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຈາກ ອົງການແພລນສາກົນປະຈຳລາວ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນວຽກງານການສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່