ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • SUN CSA Laos Annual Report 2021-Lao

SUN CSA Laos Annual Report 2021-Lao

ໃນປີທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງທ້າທາຍ, ພວກເຮົາໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງແກ່ຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 1.2 ລ້ານຄົນໃນ 17 ແຂວງ ໃນການປັບປຸງ ໂພຊະນາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານສາທາ, ສືກສາ, ກະສິກໍາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຊີວິດການ ເປັນຢູ່, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປົກຄອງ, ພວກເຮົາຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໂພຊະນາການຈໍານວນ 90 ໂຄງການ ທີ່ມີມູນຄ່າລວມທັງຫມົດປະມານ 96,000,000 ໂດລາສະຫະລັດ....
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນມັງກອນ 25, 2022
5 downloads
8.89 MB
pdf