ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • SCALING Mentorship Lao 03.02.2022

SCALING Mentorship Lao 03.02.2022

ເມັນໂທຊິບ ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໃສ່ບົດຮຽນກ່ຽວກັບ ແມ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່, ການດູແລເບິ່ງແຍງ ແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ  ແລະ ວິທີການຄວບຄຸມ ຫຼື ປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອຂອງແມ່....
Sectors: Gender, Health, WASH
ເດືອນສິງຫາ 22, 2022
8 downloads
1.38 MB
pptx