ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • Dissemination Workshop-Gender Lao 21.12.2021

Dissemination Workshop-Gender Lao 21.12.2021

ພາກແນະນຳ ການຫຼຸດຜ່ອນວຽກຂອງແມ່ຍິງ (WWR) ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບໃນຄວາມສຳພັນ (GER) ກຸ່ມທ້ອນເງີນຂອງແມ່ຍິງຂັ້ນບ້ານ (VSLA) ພາວະການເປັນຜູ້ນຳຂອງແມ່ຍິງ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ...
Sectors: WASH, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນສິງຫາ 22, 2022
13 downloads
7.26 MB
pptx