ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • COMMUNITY ACCOUNTABILITY PPT Lao 11.02.2022

COMMUNITY ACCOUNTABILITY PPT Lao 11.02.2022

1 ພາກແນະນຳ 2 ການຫຼຸດຜ່ອນວຽກຂອງແມ່ຍິງ (WWR) ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບໃນຄວາມສຳພັນ (GER) 3 ກຸ່ມທ້ອນເງີນຂອງແມ່ຍິງຂັ້ນບ້ານ (VSLA) 4 ພາວະການເປັນຜູ້ນຳຂອງແມ່ຍິງ 5 ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ...
Sectors: WASH, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນສິງຫາ 22, 2022
12 downloads
6.18 MB
pptx