ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ຂ່າວ
  • >
  • ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົົ້ນຄວ້າດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາປີຄັ້ງທີ 5 – ວັນທີ 5 ມີນາ 2024.

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົົ້ນຄວ້າດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາປີຄັ້ງທີ 5 – ວັນທີ 5 ມີນາ 2024.

ຂໍຂອບໃຈມາຍັງການນຳສະເໜີທັງໝົດ ໃນກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົົ້ນຄວ້າດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາປີຄັ້ງທີ 5. ພວກເຮົາມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ມີ 2 ອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ຂອງພວກເຮົາ (SNV ແລະ CRS) ໄດ້ນຳສະເໜີຜົນການຄົ້ນຄວ້າໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.

ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງ ທ່ານ ນາງ ບົວວັນ ມະນີຈັນ ຈາກອົງການ SNV ທ່ໄດ້ນຳສະເໜີຜົນການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ “ການບໍລິໂພກອາຫານກິນຫຼິ້ນທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ຂອງເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 2 ປີ ຢູ່ເມືອງຊຽງຄໍ້ ແລະ ເມືອງງາ”. ນີ້ເປັນຫົວຂໍ້ຄົ້ນຄວ້າທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ, ຊຶ່ງພົບວ່າມີ 87% ຂອງເດັກອາຍຸຕໍ້າກວ່າ 2 ປີ ມີການບໍລິໂພກອາຫານກິນຫຼິ້ນທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ໃນໄລຍະ 7 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ. ພວກເຮົາມາຮ່ວມກັນເຮັດວຽກເພື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການໃນປະເທດລາວ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ກໍຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງໂຄງການ ANRCB ຂອງອົງການ CRS ທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ມີການນຳສະເໜີຕໍ່ທີ່ປະຊູມໂດຍ ທ່ານ ດຣ. ນາງ ສຸກສະໝອນ ທອງມີໄຊ, ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ, ໃນຫົວຂໍ້ “ການໄດ້ຮັບສານອາຫານ ແລະ ຈຸລະສານອາຫານ ໃນເດັກນ້ອຍອາຍຸ 12-24 ເດືອນ”. ການຄົ້ນຄວ້າພົບວ່າ ເດັກບໍ່ໄດ້ກິນອາຫານທີ່ມີຈຸລະສານອາຫານຢ່າງພຽງພໍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກທີ່ຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ.