ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • News
  • >
  • SUN CSA Nutrition Working Group Meeting – 15th November 2023

SUN CSA Nutrition Working Group Meeting – 15th November 2023

SUN CSA organizations continue supporting nutrition initiatives through the SUN CSA Nutrition Working Group by sharing a variety of excellent nutrition activities.

On November 15, 2023, 18 staff members from 14 organizations participated in an exchange of activities, discussing actions over the past three months (since August 2023) and outlining plans for future nutrition-related efforts. The Secretariat team also presented the SUN CSA network’s key achievements, including the results of the Breastfeeding in the Workplace Survey. They also shared the implementation plan for future work, to ensure that the work plan is carried out efficiently and in agreement with all participating member organizations.

Thank you to all member organizations for volunteering your time to share the activities on this meeting. Together we can improve nutrition across Laos. Our next Nutrition Working Group meeting will be in February 2023. We look forward to supporting your organizations’ nutrition activities in the future.

ບົດນຳສະເໜີ NWG - SUN CSA Update for NWG Meeting 15 Nov 2023

1)ສັບປະດາສາກົນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ 2023​- ກິດຈະກຳຮ່ວມ- 5 ກິດຈະກຳ. 2)ການສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານການຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ. ວິທີການທີ່ກອງເລຂາ SUN CSA ສະໜັບສະໜູນວຽກງານການຕອບໂຕ້ໂດຍໂຄງການຂອງທ່ານ 3)ແຜນກ...
Categories: Research & Reports
Sectors: Health
November 15, 2023
4 downloads
2.69 MB
pptx