ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

Laws & Decrees

This section includes all Lao government decrees related to nutrition issues, as well as international laws.

BMS Decree and Violation in laos by Sommay 14 Oct 2021

ເພື່ອ​ຄວບ​ຄຸມຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ອາ​ຫານສໍາລັບເດັກ​ອ່ອນ ແລະ ເດັກ​​ນ້ອຍແມ່ນ ການ​ຄວບ​ຄຸມກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ ທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບການ​ສົ່ງ​ເສີມ, ການຈຳໜ່າຍ, ການ​ຂາຍ, ການ​ແຈກ​ຢາຍທຸກຮູບແບບ, ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການຂໍ້…
Categories: Laws & Decrees
Sectors: Health
October 14, 2021
7 downloads
39.16 MB
pptx

BMS Code-PM signed version

The Decree on BMS Code signed by PM…
Categories: Laws & Decrees
Sectors: Health
July 21, 2020
67 downloads
6.02 MB
pdf
2009_DecreePM_115_Non_Profit_Associations
May 5, 2020
31 downloads
5.71 MB
pdf

Decree on Ethnis Affairs

ດໍາລັດສະບັບນີ້ ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາວຽກງານຊົນເຜົ່າ ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເຮັດໃຫ້ ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ມີຄວາມສາມັກຄີປອງ…
Categories: Laws & Decrees
Sectors: Education, Gender
March 20, 2020
9 downloads
6.46 MB
pdf

Decree 472 on Food and Utensils product for baby and young children

ດຳລັດຊະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບອາຫານສຳລັບເດັກ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມີປະສິດຕິພາ…
Categories: Laws & Decrees
Sectors: Health, WASH
December 30, 2019
12 downloads
6.02 MB
pdf

Update the Lao BMS Decreee_ SM

This speech was definitely tole about Regulations and measures on the protection and inspection of food products and food-related equipment for infants and young children in order to make the establis…
Categories: Laws & Decrees
December 30, 2019
3 downloads
84.25 KB
pptx

2019 Code of marketing (PM signed version)

Categories: Laws & Decrees
Sectors: Health
December 30, 2019
10 downloads
6.02 MB
pdf

BMS decree support from Unicef revised MK

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໂຄສະນາ ຜະລິດຕະພັນທົດແທນນົມແມ່ ແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍ World Health Assembly (WHA) ໃນປີ 1981 ໂດຍຜ່ານການເຫັນດີຈາກຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກ ລວມທັງ ສປປ ລາວ ກົດນີ້ ໄດ້ສ້າງຂື້ນ ເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສ…
Categories: Laws & Decrees
December 30, 2019
2 downloads
1.80 MB
pptx

Implementation Guildeline for BMS Decree-12-25_19-00-08

Categories: Laws & Decrees
Sectors: Health
December 25, 2019
11 downloads
6.76 MB
pdf

Agriculture Development Strategy to 2025 and Vision to 2030

The Agricuture and Forestry Sector is one of the sectors that plays an important role in implementing the Party’s guidelines and policy and the social-economic development plan of the Government in …
Categories: Laws & Decrees, Policy & Strategy, Research & Reports
Sectors: Agriculture
May 1, 2015
31 downloads
659.36 KB
pdf