ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

WASH

This section contains all water, sanitation and hygiene (WASH)-related research, manuals, posters, decrees, strategies and other documents.

WASH icon

Food Security Document Database – SUN CSA Laos

This summary of all food security resources provides an overview of each document to help you find the most relevant document…
Categories: Research & Reports
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH
May 9, 2023
33 downloads
57.72 KB
xlsx

AHAN Newsletter #6 – online version ENG

Some 150 rural communities from Attapeu, Saravane, and Savannakhet provinces have seen their lives changed over the past five years, with improved nutrition for the most vulnerable mothers and their …
Categories: Research & Reports
Sectors: COVID-19, Gender, Health, WASH
February 16, 2023
13 downloads
8.43 MB
pdf

SUN CSA Laos Annual Report 2022- Eng

In a productive year, SUN CSA organisations have directly helped over 1 million people in 17 provinces during 2022 to improve their nutrition relating to health, education, agriculture, gender, live…
Categories: Research & Reports
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH
February 14, 2023
25 downloads
14.36 MB
pdf

SUN CSA Laos Strategy Brochure

SUN CSA Laos – is a network of over 60 organisations in Lao PDR working to support the nutrition efforts of the Government of Lao PDR. SUN CSA is a part of the global SUN Movement…
Categories: Policy & Strategy
Sectors: Agriculture, Education, Gender, Health, WASH
February 3, 2023
20 downloads
10.80 MB
pdf

Medical Eligibility Criteria Wheel_3

IEC tools from PSI including Video, Poster, and Radio, which a good guideline for health work…
Categories: Tools & Manuals
Sectors: WASH
December 6, 2022
7 downloads
643.59 KB
pdf

WASH presentation dissemination event Lao 27.01.2022

ຄວາມເປັນມາຂອງກິດຈະກໍາ ຜົນສໍາເລັດ: ວຽກງານນໍ້າລີນ-ນໍ້າສະອາດ ແລະ ວຽກການຕະຫຼາດນໍ້າ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້: ວຽກງານນໍ້າລີນ-ນໍ້າສະອາດ ວຽກການຕະຫຼາດນໍ້າ ປະສົບການຂອງນໍ້າສະອາດແຂວງ ແລະ ຕົວແທນຂາຍເອກະຊົນ…
Sectors: Gender, Health, WASH
September 2, 2022
20 downloads
8.53 MB
pptx

LSS PPT for Dissemination Workshop 15.2.2022

ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ວຽກງານໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ LSS ທຸກໆ​ກິດ​ຈະ​ກຳ ຫຼື ບົດ​ຮຽນ ແມ່ນເພື່ອແນ່ໃສ່ການພັດທະນາທັກສະດ້ານຄວາມຮູ້, ຄຸນສົມບັດ, ຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ທັກສະດ້ານອື່ນໆຂອງກຸ່ມໄວໜຸ່ມ ຍິງ-ຊາຍ (ເດັກໃນເກນອ…
Sectors: Gender, Health, WASH
September 2, 2022
11 downloads
8.53 MB
pptx

SBCC PPT for the Dissemination Workshop 06.12.2021

ການສື່ສານເພື່ອການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳແລະສັງຄົມແມ່ນຫຍັງ? ການນຳໃຊ້ກະບວນການສື່ສານຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ມີຍຸດທະສາດໃນການບອກເຖິງຫົວໃຈສຳຄັນຂອງການປ່ຽນແປງ ເລີ່ມຈາກການປ່ຽນແປງ ຈາກສິ່ງນ້ອຍໆທີ່ເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ ຕັ້ງແຕ່ລະດັບບຸ…
Sectors: Gender, Health, WASH
September 2, 2022
24 downloads
9.41 MB
pdf, pptx

LSS PPT for Dissemination Workshop 06.12.2021

ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ວຽກງານໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ LSS ທຸກໆ​ກິດ​ຈະ​ກຳ ຫຼື ບົດ​ຮຽນ ແມ່ນເພື່ອແນ່ໃສ່ການພັດທະນາທັກສະດ້ານຄວາມຮູ້, ຄຸນສົມບັດ, ຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ທັກສະດ້ານອື່ນໆຂອງກຸ່ມໄວໜຸ່ມ ຍິງ-ຊາຍ (ເດັກໃນເກນອາຍ…
Sectors: Gender, Health, WASH
September 2, 2022
8 downloads
1.73 MB
pptx

Case Study SCALING SBCC English 14.02.2022

The target villages of the SCALING project are primarily rural communities with agriculture-based livelihoods, but also include peri-urban villages with mixed agricultural and market-based economies….
Sectors: Gender, Health, WASH
September 2, 2022
20 downloads
8.68 MB
pdf