ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

Gender

This section contains all gender-related reports, manuals, posters, decrees, strategies and other documents.

Gender icon

SUN CSA Laos Annual Update 2023

In a productive year, SUN CSA Laos organisations have directly helped almost 2 million people in 17 provinces and 104 districts during 2023 to improve their nutrition relating to health, education, ag…
Categories: Research & Reports
Sectors: Agriculture, COVID-19, Economy, Education, Gender, Health, WASH
May 27, 2024
10 downloads
684.07 KB
pdf

SUN CSA Laos Annual General Meeting Report 2024

SUN CSA Laos Annual General Meeting Report 2024…
Categories: Research & Reports
Sectors: Agriculture, COVID-19, Economy, Education, Gender, Health, WASH
May 22, 2024
8 downloads
636.90 KB
pdf

SUN CSA Laos Annual Report 2022- Eng

In a productive year, SUN CSA organisations have directly helped over 1 million people in 17 provinces during 2022 to improve their nutrition relating to health, education, agriculture, gender, live…
Categories: Research & Reports
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH
May 20, 2024
28 downloads
14.36 MB
pdf

Success Stories from Connecting for Nutrition project- Eng- Helvetas- 2024

Somsengchanh Thipphavanh is a dedicated technical officer for the Woman Mobilizing for Development Association (MHP) in Bokeo province, Laos. Her collaboration with the Connecting for Nutrition (C4N) …
Categories: Policy & Strategy, Research & Reports
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH
April 1, 2024
26 downloads
3.80 MB
pdf

ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ເຄື່ອງມືເພື່ອສົງເສີມ ວຽງານແມ່ ແລະ ເດັກ – Caritas – ARMI- Lao- Mar 2024

ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ເຄື່ອງມືເພື່ອສົງເສີມ ວຽງານແມ່ ແລະ ເດັກ…
Categories: Research & Reports, Tools & Manuals
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH
March 26, 2024
13 downloads
45.81 MB
pdf

ຊຸດບົດຮຽນໃນການສ້າງບ້ານໂພຊະນາການຕົວແບບ- ແຂວງວຽງຈັນ – Caritas – ARMI- Lao- Mar 2024

ຊຸດບົດຮຽນໃນການສ້າງບ້ານໂພຊະນາການຕົວແບບ ແຂວງວຽງຈັນ…
Categories: Research & Reports, Tools & Manuals
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH
March 26, 2024
12 downloads
39.73 MB
pdf

ການສະໜັບສະໜູນແມ່ຍຍິງ ເພື່ອໂພຊະນາການແມ່ແລະເດັກ

ການສະໜັບສະໜູນແມ່ຍຍິງ ເພື່ອໂພຊະນາການແມ່ແລະເດັກ…
Categories: Policy & Strategy, Research & Reports, Tools & Manuals
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH
March 22, 2024
14 downloads
9.78 MB
pdf

Women resilience-lao-pdr

This report is based on work undertaken under under the Asian Development Bank (ADB) Technical Assistance (TA) 9348-REG: Strengthening Women’s Resilience to Climate Change and Disaster Risk in Asia a…
Categories: Research & Reports
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH
March 21, 2024
11 downloads
1.82 MB
pdf

ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເມຶອງຜາໄຊ ແມ່ນເມືອງໜຶ່ງຂອງແຂວງຊຽງ ຂວາງ ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງຊຽງຂວາງ 28 ກມ…
Categories: Research & Reports, Tools & Manuals
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH
March 19, 2024
16 downloads
18.27 MB
pdf

ວາລະຄົ້ນຄວ້າແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ການຄົ້ນຄວ້າດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການມີຄວາມສຳຄັນໃນການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບສາທາລະນະສຸກ…
Categories: Policy & Strategy, Research & Reports
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH
March 19, 2024
13 downloads
11.37 MB
pdf