ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

Policy & Strategy

This section has all Lao and international policies and strategies, both from Lao sources (government, research bodies, NPAs, etc) and international bodies (including the UN Agencies, Development Banks, INGOs, and other research and policy bodies).

NPAN 2021-2025 (Eng)

This NPAN 2021-2025 features an updated and clarified conceptual framework and an updated and shortened strategic framework. There are 8 Indicators for the Overall Goal, 13 Strategic Objectives, 22 I…
Categories: Policy & Strategy
Sectors: Agriculture, Education, Health
May 20, 2024
203 downloads
3.93 MB
pdf

Peer to Peer Learning Nutrition Advocacy-Engaging Political Parties and Parliament for Enabling Policy and Legislative Environment

Peer to Peer Learning Nutrition Advocacy-Engaging Political Parties and Parliament for Enabling Policy and Legislative Environment…
Categories: Policy & Strategy, Research & Reports, Tools & Manuals
May 13, 2024
20 downloads
1.54 MB
pdf

Lao Government Food Land Water Policy Database 2023

Lao Government Food Land Water Policy Database 2023…
Categories: Policy & Strategy, Research & Reports
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Health, WASH
May 9, 2024
14 downloads
486.97 KB
pdf

Preliminary results of Nutrition Sentinel Surveillance

Preliminary results of Nutrition Sentinel Surveillance…
Categories: Laws & Decrees, Policy & Strategy, Research & Reports
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Health, WASH
April 3, 2024
13 downloads
363.60 KB
pdf

Success Stories from Connecting for Nutrition project- Eng- Helvetas- 2024

Somsengchanh Thipphavanh is a dedicated technical officer for the Woman Mobilizing for Development Association (MHP) in Bokeo province, Laos. Her collaboration with the Connecting for Nutrition (C4N) …
Categories: Policy & Strategy, Research & Reports
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH
April 1, 2024
26 downloads
3.80 MB
pdf

ການສະໜັບສະໜູນແມ່ຍຍິງ ເພື່ອໂພຊະນາການແມ່ແລະເດັກ

ການສະໜັບສະໜູນແມ່ຍຍິງ ເພື່ອໂພຊະນາການແມ່ແລະເດັກ…
Categories: Policy & Strategy, Research & Reports, Tools & Manuals
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH
March 22, 2024
14 downloads
9.78 MB
pdf

ວາລະຄົ້ນຄວ້າແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ການຄົ້ນຄວ້າດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການມີຄວາມສຳຄັນໃນການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບສາທາລະນະສຸກ…
Categories: Policy & Strategy, Research & Reports
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH
March 19, 2024
13 downloads
11.37 MB
pdf

SBC Lao Desk Review – Identified enablers and barriers- UNICEF- Eng- Mar 2024

A synthesis of existing formative research on drivers of malnutrition in Lao PDR: Identified enablers and barriers of nutrition-related behaviors, WASH and food systems practices…
Categories: Policy & Strategy, Research & Reports
Sectors: Agriculture, Health, WASH
March 18, 2024
12 downloads
6.39 MB
pptx

Operational Guideline for the for the implementation of the National Plan of Action on Nutrition (NPAN) 2021 to 2025.

This Guideline was first developed in 2019 covering the Lao PDR National Nutrition Strategy 2016 to 2025 and the implementation of its Plan of Action from 2016 to 2020. The guideline was drawing from …
Categories: Policy & Strategy, Tools & Manuals
Sectors: Health
February 5, 2024
33 downloads
1.80 MB
pdf

Lao People’s Democratic Republic Digital Health Strategy 2023-2027

Categories: Policy & Strategy, Research & Reports
Sectors: Health
September 8, 2023
72 downloads
5.36 MB
pdf