ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

Tools & Manuals

This section contains all nutrition-related training manuals and resources, as well as posters, guidelines and activity descriptions.

EXPORTING ORGANIC LAO TEA TO EUROPE A GUIDEBOOK FOR FARMERS ORGANIZATIONS AND DEVELOPMENT PRACTITIONERS IN LAO PDR

This note aims at guiding farmers’ groups or cooperatives in their efforts to export organic or non-organic tea to Europe. Indeed, procedures are complex and remain often unclear to farmers due to l…
Categories: Tools & Manuals
Sectors: Agriculture
July 15, 2024
downloads
724.27 KB
pdf

Nutrition Basics Training Textbook-Eng

Nutrition Basics Training Textbook-Eng…
Categories: Research & Reports, Tools & Manuals
Sectors: Agriculture, Economy, Health, WASH
June 5, 2024
40 downloads
4.08 MB
pdf

Nutrition Basics Training Manual

Nutrition Basics Training Manual…
Categories: Research & Reports, Tools & Manuals
Sectors: Agriculture, Economy, Health, WASH
June 5, 2024
59 downloads
4.20 MB
pdf

Guidelines for household latrine construction- Plan International- 2024- Lao

Guidelines for household latrine construction- Plan International- 2024- Lao…
Categories: Tools & Manuals
Sectors: WASH
May 14, 2024
19 downloads
2.08 MB
pdf

Media Engagement Good Practice – CISANU

Leveraging media: Working to strengthen awareness and visibility of nutrition advocacy…
Categories: Research & Reports, Tools & Manuals
Sectors: Education
May 13, 2024
10 downloads
1.54 MB
pdf

Peer to Peer Learning Nutrition Advocacy-Engaging Political Parties and Parliament for Enabling Policy and Legislative Environment

Peer to Peer Learning Nutrition Advocacy-Engaging Political Parties and Parliament for Enabling Policy and Legislative Environment…
Categories: Policy & Strategy, Research & Reports, Tools & Manuals
May 13, 2024
20 downloads
1.54 MB
pdf

Water, Sanitation and Hygiene for Health Facility Improvement Tool-Lao

Water Sanitation and Hygiene for Health Facility Improvement Tool…
Categories: Tools & Manuals
Sectors: Health, WASH
April 10, 2024
22 downloads
39.93 MB
pdf

ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ເຄື່ອງມືເພື່ອສົງເສີມ ວຽງານແມ່ ແລະ ເດັກ – Caritas – ARMI- Lao- Mar 2024

ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ເຄື່ອງມືເພື່ອສົງເສີມ ວຽງານແມ່ ແລະ ເດັກ…
Categories: Research & Reports, Tools & Manuals
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH
March 26, 2024
14 downloads
45.81 MB
pdf

ຊຸດບົດຮຽນໃນການສ້າງບ້ານໂພຊະນາການຕົວແບບ- ແຂວງວຽງຈັນ – Caritas – ARMI- Lao- Mar 2024

ຊຸດບົດຮຽນໃນການສ້າງບ້ານໂພຊະນາການຕົວແບບ ແຂວງວຽງຈັນ…
Categories: Research & Reports, Tools & Manuals
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH
March 26, 2024
13 downloads
39.73 MB
pdf

ການສະໜັບສະໜູນແມ່ຍຍິງ ເພື່ອໂພຊະນາການແມ່ແລະເດັກ

ການສະໜັບສະໜູນແມ່ຍຍິງ ເພື່ອໂພຊະນາການແມ່ແລະເດັກ…
Categories: Policy & Strategy, Research & Reports, Tools & Manuals
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH
March 22, 2024
14 downloads
9.78 MB
pdf