ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

Tools & Manuals

This section contains all nutrition-related training manuals and resources, as well as posters, guidelines and activity descriptions.

Water, Sanitation and Hygiene for Health Facility Improvement Tool-Lao

Water Sanitation and Hygiene for Health Facility Improvement Tool…
Categories: Tools & Manuals
Sectors: Health, WASH
April 10, 2024
3 downloads
39.93 MB
pdf

ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ເຄື່ອງມືເພື່ອສົງເສີມ ວຽງານແມ່ ແລະ ເດັກ – Caritas – ARMI- Lao- Mar 2024

ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ເຄື່ອງມືເພື່ອສົງເສີມ ວຽງານແມ່ ແລະ ເດັກ…
Categories: Research & Reports, Tools & Manuals
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH
March 26, 2024
1 downloads
45.81 MB
pdf

ຊຸດບົດຮຽນໃນການສ້າງບ້ານໂພຊະນາການຕົວແບບ- ແຂວງວຽງຈັນ – Caritas – ARMI- Lao- Mar 2024

ຊຸດບົດຮຽນໃນການສ້າງບ້ານໂພຊະນາການຕົວແບບ ແຂວງວຽງຈັນ…
Categories: Research & Reports, Tools & Manuals
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH
March 26, 2024
1 downloads
39.73 MB
pdf

ການສະໜັບສະໜູນແມ່ຍຍິງ ເພື່ອໂພຊະນາການແມ່ແລະເດັກ

ການສະໜັບສະໜູນແມ່ຍຍິງ ເພື່ອໂພຊະນາການແມ່ແລະເດັກ…
Categories: Policy & Strategy, Research & Reports, Tools & Manuals
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH
March 22, 2024
3 downloads
9.78 MB
pdf

ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເມຶອງຜາໄຊ ແມ່ນເມືອງໜຶ່ງຂອງແຂວງຊຽງ ຂວາງ ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງຊຽງຂວາງ 28 ກມ…
Categories: Research & Reports, Tools & Manuals
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH
March 19, 2024
5 downloads
18.27 MB
pdf

Operational Guideline for the for the implementation of the National Plan of Action on Nutrition (NPAN) 2021 to 2025.

This Guideline was first developed in 2019 covering the Lao PDR National Nutrition Strategy 2016 to 2025 and the implementation of its Plan of Action from 2016 to 2020. The guideline was drawing from …
Categories: Policy & Strategy, Tools & Manuals
Sectors: Health
February 5, 2024
21 downloads
1.80 MB
pdf

Cooking book – LAO

ອົງການອາຫານໂລກ ຮ່ວມກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສົ່ງເສີມແຜນງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2002 ເປັນຕົ້ນມາໃຫ້ແກ່ຫຼາຍກວ່າ 1,400 ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍການລິເລີ່ມຮູບແບບເປັນອາຫານຫວ່າງ ແລະ ມີການພັດທະນ…
Categories: Tools & Manuals
Sectors: Health
January 10, 2024
10 downloads
14.78 MB
pdf

Food Fortification Strategic Action Plan for Lao PDR – Eng

The Government of Lao PDR is successfully implementing the National Nutrition Strategy and Plan of Action (NNS) 2016-20 in its efforts to achieve the targets of Sustainable Development Goals 2 “End hu…
Categories: Tools & Manuals
Sectors: Health
January 10, 2024
12 downloads
3.95 MB
pdf

National Guidelines On Integrated Management of Acute Malnutrition (IMAM) – Eng

Malnutrition remains a health problem in Lao PDR despite the marginal reductions that were observed in the Lao Social Indicator Survey (LSIS, 2017). Currently, 33 percent of children under five years …
Categories: Tools & Manuals
Sectors: Health
January 10, 2024
26 downloads
9.15 MB
pdf

SUN CSA Laos Breastfeeding in the Workplace Poster #7

This poster is designed for all workplaces in Laos to promote their support of breastfeeding to their staff. The design of this poster was funded by Plan International Laos as part of their Promoting …
Categories: Tools & Manuals
Sectors: Health
November 24, 2023
4 downloads
2.84 MB
pdf