ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

Documents

The Documents segment of the SUN CSA repository for nutrition-related resources in Lao PDR is divided into several ‘Categories’ (types of resource), ‘Sectors’ (subjects), and ‘Projects’ for easier searching. The categories can be reached directly via the tabs on the right, the sectors via the icons further down, and the projects via the button below.

To browse, search and filter all documents click the dedicated button below, or choose one of the other options to view videos or images.

If you have a resource to add to this library, or a request, please contact us via email.

Laws & Decrees

Includes all Lao government decrees related to nutrition issues, as well as international laws.

Tools & Manuals

Contains all nutrition-related training manuals and resources, as well as posters, guidelines and activity descriptions.

Research & Reports

Consists of any nutrition-related report that is not a strategy, policy, law or decree. This includes international, regional, national and provincial level reports on any nutrition-related sector or topic.

Policy & Strategy

Has all Lao and international policies and strategies, both from Lao sources (government, research bodies, NPAs, etc) and international bodies (including the UN Agencies, Development Banks, INGOs, and other research and policy bodies).

All Documents

Browse all documents in our repository below. Enter one or more keywords in the search field for instant filtering of the items. Clicking a section or category name will load only the publications in that segment. The results can be sorted by selecting a column header.

Title
Newsletter 07 Eng
1 file(s) download
Health Research & Reports November 29, 2023 Soukkanhya
SUN CSA Laos Breastfeeding in the Workplace Poster #7
1 file(s) 1 download
Health Tools & Manuals November 24, 2023 Soukkanhya
SUN CSA Laos Breastfeeding in the Workplace Poster #6
1 file(s) 1 download
Health Tools & Manuals November 24, 2023 Soukkanhya
SUN CSA Laos Breastfeeding in the Workplace Poster #5
1 file(s) 1 download
Health Tools & Manuals November 24, 2023 Soukkanhya
SUN CSA Laos Breastfeeding in the Workplace Poster #4
1 file(s) download
Health Tools & Manuals November 24, 2023 Soukkanhya
SUN CSA Laos Breastfeeding in the Workplace Poster #3 – Eng
1 file(s) 2 downloads
Health Tools & Manuals November 24, 2023 Soukkanhya
SUN CSA Laos Breastfeeding in the Workplace Poster #2 – Eng
1 file(s) download
Health Tools & Manuals November 24, 2023 Soukkanhya
SUN CSA Laos Breastfeeding in the Workplace Poster #1 – Eng
1 file(s) 1 download
Health Tools & Manuals November 24, 2023 Soukkanhya
Nutrition Glossary 2023
1 file(s) 25 downloads
Health Research & Reports, Tools & Manuals November 20, 2023 Soukkanhya
NWG – SUN CSA Update for NWG Meeting 15 Nov 2023 v2
1 file(s) 4 downloads
Health Research & Reports November 15, 2023 Soukkanhya
the agricultural organization work for nutrition in the first 9 months of the year and the direction of the plan for the 3 months Report – 2023
1 file(s) 6 downloads
Health Research & Reports November 10, 2023 Soukkanhya
Introduction on the progress in the implementation of the nutrition work of the education and sports sector for 9 months and the 3-month plan at the end of 2023
1 file(s) 6 downloads
Health Research & Reports November 10, 2023 Soukkanhya
Multi-sector coordination for nutrition work
1 file(s) 5 downloads
Health Research & Reports November 10, 2023 Soukkanhya
Progress on the implementation of the 9-month national nutrition action plan and 3-month plan report – 2023
0 file(s) download
Health Research & Reports November 10, 2023 Soukkanhya
WHO Guideline for complementary feeding of infants and young children 6–23 months of age
1 file(s) 6 downloads
Health Research & Reports, Tools & Manuals November 9, 2023 Soukkanhya
Telemedicine Presentation by PFHA
1 file(s) 4 downloads
Health Research & Reports, Tools & Manuals October 20, 2023 Soukkanhya
Artificial Intelligence Presentation V2.
2 file(s) 4 downloads
Tools & Manuals October 13, 2023 Soukkanhya
LCCC PowerPoint Artificial Intelligence
1 file(s) 4 downloads
Tools & Manuals October 13, 2023 Soukkanhya
Nutrition Intervention at School Setting_for ANRCB_Oct_2023
1 file(s) 11 downloads
Health Research & Reports, Tools & Manuals October 4, 2023 Soukkanhya
DHIS 2 Nutrition Bulletin – Lao PDR (Period: Apr – Jun) 2023
1 file(s) 8 downloads
Health Research & Reports September 18, 2023 Soukkanhya
ANRCB project Newsletter 06 – June 2023 – CRS – ENG
1 file(s) 2 downloads
Health Research & Reports September 8, 2023 Soukkanhya
Lao People’s Democratic Republic Digital Health Strategy 2023-2027
1 file(s) 10 downloads
Health Policy & Strategy, Research & Reports September 8, 2023 Soukkanhya
Test Video
1 file(s) 24 downloads
August 21, 2023 Jipsa de Groot
DHIS2_Nutrition_Scorecard_Q1_2023 – Eng
1 file(s) 15 downloads
Health Research & Reports August 11, 2023 Soukkanhya
Plan Laos SUN CSA Breastfeeding Advocacy Impacts – July 2023
1 file(s) 6 downloads
Health Research & Reports July 28, 2023 Soukkanhya
Nutrition Model Village Guideline – Lao V
1 file(s) 19 downloads
Health Research & Reports, Tools & Manuals July 3, 2023 Soukkanhya
Pheun Thae Guidelines on EENC for Health Centre -Plan International
1 file(s) 17 downloads
Health Tools & Manuals May 26, 2023 Soukkanhya
SUN CSA – Study on Impacts of Inflation on Food Security in Laos – February 2023
1 file(s) 90 downloads
Agriculture, Economy, Health Research & Reports May 10, 2023 Soukkanhya
Food Security Document Database – SUN CSA Laos
1 file(s) 33 downloads
Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH Research & Reports May 9, 2023 Soukkanhya
SUN CSA Food insecurity Brochure Eng
1 file(s) 44 downloads
Agriculture, Economy, Health Research & Reports, Tools & Manuals May 9, 2023 Soukkanhya
SUNCSA – Final Presentation – Eng V2
1 file(s) 13 downloads
Agriculture, Economy, Health Research & Reports May 7, 2023 Soukkanhya
WFP Lao PDR Remote Household Food Security Survey Brief – 5. Mar-Apr 2023
1 file(s) 20 downloads
Agriculture, Economy, Health Research & Reports May 7, 2023 Soukkanhya
Unmasking II – Childhood Lost – Laos final
1 file(s) 4 downloads
Agriculture, Economy, Health Research & Reports May 7, 2023 Soukkanhya
WB-Poverty_Report_Eng_1Dec22
1 file(s) 12 downloads
Agriculture, Economy, Health Research & Reports May 7, 2023 Soukkanhya
The Geography of Poverty and Inequality in the Lao PDR
1 file(s) 13 downloads
Agriculture, Economy, Health Research & Reports May 7, 2023 Soukkanhya
Policy and Development Plan on Agriculture, Forest and Community Development 5 Years – IX (2021-2025) for Food Security
1 file(s) 55 downloads
Agriculture, Economy, Health Policy & Strategy, Research & Reports May 7, 2023 Soukkanhya
LaoPDREconomicMonitorOctober2022
1 file(s) 5 downloads
Agriculture, Economy, Health Research & Reports May 6, 2023 Soukkanhya
CPI_Report_2022
1 file(s) 3 downloads
Agriculture, Economy, Health Research & Reports May 6, 2023 Soukkanhya
WFP-Rapid Food Security Assessment 2020
1 file(s) 5 downloads
Agriculture, Economy, Health Research & Reports May 6, 2023 Soukkanhya
WFP-Crop Food Security Assessment Laos 2019
1 file(s) 1 download
Agriculture, Economy, Health Research & Reports May 6, 2023 Soukkanhya
WFP-0000147621
1 file(s) 2 downloads
Agriculture, Economy, Health Research & Reports May 6, 2023 Soukkanhya
WFP-0000144962
1 file(s) 2 downloads
Agriculture, Economy, Health Research & Reports May 6, 2023 Soukkanhya
WFP-0000074197
1 file(s) 1 download
Economy, Health Research & Reports May 6, 2023 Soukkanhya
WFP Lao PDR Remote Household Food Security Survey Brief – 5. Jan-Feb 2023
1 file(s) 4 downloads
Economy, Health Research & Reports May 6, 2023 Soukkanhya
WFP Lao PDR Remote Household Food Security Survey Brief – 4. December 2022
1 file(s) download
Health Research & Reports May 6, 2023 Soukkanhya
Response to global crisis_WFP Lao PDR
1 file(s) download
Health Research & Reports May 6, 2023 Soukkanhya
Food-Security-Update-LXXXIII-April-20-2023
1 file(s) 3 downloads
Health Research & Reports May 6, 2023 Soukkanhya
LaoPDREconomicMonitorOctober2022
1 file(s) download
Health Research & Reports May 6, 2023 Soukkanhya
LaoPDRCommunitySurveyReportMay-Nov22Final
1 file(s) 3 downloads
Agriculture, Economy, Health Research & Reports May 6, 2023 Soukkanhya
Lao PDR Food Security Monitoring_Remote Household Food Security Survey Brief
1 file(s) 3 downloads
Agriculture, Education, Health Research & Reports May 3, 2023 Soukkanhya
PPT of Learning Module 3 Anthropometric measurement for adults and children above 5
1 file(s) 37 downloads
Health Research & Reports April 25, 2023 Soukkanhya
Unmasking II – Childhood Lost Report – Key findings in Lao PDR – WVI
1 file(s) 4 downloads
Health Research & Reports April 25, 2023 Soukkanhya
WHO-Brief—Health-Financing-in-Lao-PDR—March-2023
1 file(s) 7 downloads
Economy, Health Research & Reports April 24, 2023 Soukkanhya
Progress towards UHC in Laos 2007-2019
1 file(s) 6 downloads
Health Research & Reports April 24, 2023 Soukkanhya
WFP Lao PDR Remote Household Food Security Survey Brief – 6. Feb-March 2023
1 file(s) 73 downloads
Agriculture, Gender, Health Research & Reports March 3, 2023 Soukkanhya
Newsletter No.5 – ENG – March 2023
1 file(s) 3 downloads
Health Research & Reports March 2, 2023 Soukkanhya
Report_Barriers to Accessing Nutrition Services at Community Level_Eng
1 file(s) 17 downloads
Agriculture, Economy, Education, Health Policy & Strategy, Research & Reports February 27, 2023 Soukkanhya
Report_Nutrition Policy Landscape Analysis Lao PDR_Eng
1 file(s) 12 downloads
Policy & Strategy, Research & Reports February 27, 2023 Soukkanhya
Report_Economic Consequences of Malnutrition Lao PDR_Eng
1 file(s) 8 downloads
Economy, Health Research & Reports February 22, 2023 Soukkanhya
AHAN Newsletter #6 – online version ENG
1 file(s) 13 downloads
COVID-19, Gender, Health, WASH Research & Reports February 16, 2023 Soukkanhya
WFP-Laos-Farmer-Nutrition-School-Household_Impact-Survey-2020
1 file(s) 10 downloads
Agriculture, Economy, Health Research & Reports February 15, 2023 Soukkanhya
WFP-Laos_Fill_The_Nutrient_Gap _Report_2022
1 file(s) 9 downloads
Agriculture, Economy, Health Research & Reports February 15, 2023 Soukkanhya
WFP-Laos_Fill_The_Nutrient_Gap _Report_2017
1 file(s) 2 downloads
Agriculture, Economy, Health Research & Reports February 15, 2023 Soukkanhya
WFP Lao PDR Remote Household Food Security Survey Brief – 3. November 2022
1 file(s) 2 downloads
Agriculture, Economy, Health Research & Reports February 15, 2023 Soukkanhya
WFP Lao PDR Remote Household Food Security Survey Brief – 2. October 2022
1 file(s) 2 downloads
Agriculture, Economy, Health Research & Reports February 15, 2023 Soukkanhya
WFP Lao PDR Remote Household Food Security Survey Brief – 1. September 2022
1 file(s) download
Agriculture, Economy, Health Research & Reports February 15, 2023 Soukkanhya
SUN CSA Laos Annual Report 2022- Eng
1 file(s) 25 downloads
Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH Research & Reports February 14, 2023 Soukkanhya
SUN CSA Laos Strategy Brochure
1 file(s) 20 downloads
Agriculture, Education, Gender, Health, WASH Policy & Strategy February 3, 2023 Soukkanhya
WBLaoPDRSurveyBriefHHr6-Jan2023
1 file(s) download
Agriculture, Economy, Health Research & Reports January 19, 2023 Soukkanhya
National Plan of Action on Mother and Children Short Infographics (ENG) (Infographics)
1 file(s) 23 downloads
Health Policy & Strategy, Research & Reports January 17, 2023 Soukkanhya
The National Plan of Action on Mothers and Children 2021–2025 (Brochure)
2 file(s) 5 downloads
Health Research & Reports January 17, 2023 Soukkanhya
Evaluation of model hospitals on breastfeeding 2022
1 file(s) 11 downloads
Health Research & Reports January 9, 2023 Soukkanhya
Maria Teresa Vientiane Province Hospital – Model Hospital on Breastfeeding 2022
1 file(s) 3 downloads
Health Research & Reports January 9, 2023 Soukkanhya
Xiengkhouang Hospital – Model Hospital on Breastfeeding 2022
1 file(s) 3 downloads
Health Research & Reports January 9, 2023 Soukkanhya
Infographic Flipchart A4-12
1 file(s) 8 downloads
Health Tools & Manuals December 6, 2022 Soukkanhya
Infographic Flipchart A4-13
1 file(s) 5 downloads
Health Tools & Manuals December 6, 2022 Soukkanhya
Infographic Flipchart A4-11
1 file(s) 3 downloads
Health Tools & Manuals December 6, 2022 Soukkanhya
Infographic Flipchart A4-10
1 file(s) 4 downloads
Health Tools & Manuals December 6, 2022 Soukkanhya
Infographic Flipchart A4-09
1 file(s) 3 downloads
Health Tools & Manuals December 6, 2022 Soukkanhya
Infographic Flipchart A4-08
1 file(s) 3 downloads
Health Tools & Manuals December 6, 2022 Soukkanhya
Infographic Flipchart A4-07
1 file(s) 3 downloads
Health Tools & Manuals December 6, 2022 Soukkanhya
Infographic Flipchart A4-06
1 file(s) 3 downloads
Health Tools & Manuals December 6, 2022 Soukkanhya
Infographic Flipchart A4-05
1 file(s) 4 downloads
Health Tools & Manuals December 6, 2022 Soukkanhya
Infographic Flipchart A4-04
1 file(s) 6 downloads
Health Tools & Manuals December 6, 2022 Soukkanhya
Infographic Flipchart A4-03
1 file(s) 4 downloads
Health Tools & Manuals December 6, 2022 Soukkanhya
Infographic Flipchart A4-02
1 file(s) 5 downloads
Health Tools & Manuals December 6, 2022 Soukkanhya
Infographic Flipchart A4-01
1 file(s) 4 downloads
Health Tools & Manuals December 6, 2022 Soukkanhya
Family Planning
1 file(s) 6 downloads
Health Tools & Manuals December 6, 2022 Soukkanhya
04. ຂັ້ນຕອນການໃຊ້ເຄື່ອງດູດສູນຍາກາດດ້ວຍມື (MVA)
1 file(s) 8 downloads
Health Tools & Manuals December 6, 2022 Soukkanhya
03. ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ຢາ ແລະ ເຄື່ອງມືສຳລັບການຫຼຸລູກທີ່ບໍ່ປອດໄພ
1 file(s) 9 downloads
Health Research & Reports, Tools & Manuals December 6, 2022 Soukkanhya
02. ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ຢາ Miso ສຳລັບ Clinic
1 file(s) 9 downloads
Health Research & Reports, Tools & Manuals December 6, 2022 Soukkanhya
01. ຄູ່ມື ສຳລັບແພດ ກ່ຽວກັບການຫຼຸລູກທີ່ບໍ່ປອດໄພ
1 file(s) 8 downloads
Health Research & Reports, Tools & Manuals December 6, 2022 Soukkanhya
Guideline Unsafe Abortion in Laos PDR-02 (Eng)
1 file(s) 9 downloads
Health Tools & Manuals December 6, 2022 Soukkanhya
Medical Eligibility Criteria Wheel_8
1 file(s) 7 downloads
Health Research & Reports December 6, 2022 Soukkanhya
Medical Eligibility Criteria Wheel_7
1 file(s) 4 downloads
Health Research & Reports December 6, 2022 Soukkanhya
Medical Eligibility Criteria Wheel_6
1 file(s) 5 downloads
Health Research & Reports December 6, 2022 Soukkanhya
Medical Eligibility Criteria Wheel_5
1 file(s) 4 downloads
Health Research & Reports December 6, 2022 Soukkanhya
Medical Eligibility Criteria Wheel_4
1 file(s) 4 downloads
Health Research & Reports December 6, 2022 Soukkanhya
Medical Eligibility Criteria Wheel_3
1 file(s) 7 downloads
WASH Tools & Manuals December 6, 2022 Soukkanhya
Medical Eligibility Criteria Wheel_2
1 file(s) 3 downloads
Health Research & Reports December 6, 2022 Soukkanhya
Medical Eligibility Criteria Wheel_1
1 file(s) 3 downloads
Health Research & Reports December 6, 2022 Soukkanhya
Newsletter No.4 Dec 2022 – Eng
1 file(s) 3 downloads
Health Research & Reports December 2, 2022 Soukkanhya
04. ເຄື່ອງມືກັນຕອງການໃສ່ຫ່ວງອານາໄມ
1 file(s) 4 downloads
Health Tools & Manuals November 28, 2022 Soukkanhya
03. ການປ້ອງການກັນຕິດເຊື້ອຂອງອຸປະກອນ ໃນການໃສ່ຫ່ວງອານາໄມ
1 file(s) 5 downloads
Health Tools & Manuals November 28, 2022 Soukkanhya
02. ບັດຕິດຕາມການໃສ່ຫ່ວງອານາໄມ
1 file(s) 4 downloads
Health Tools & Manuals November 28, 2022 Soukkanhya
01. ຂັ້ນຕອນການໃສ່ຫ່ວງອານາໄມ ແລະ ການ ເອົາອອກ
1 file(s) 3 downloads
Health Tools & Manuals November 28, 2022 Soukkanhya
02. ໃບນັດສັກຢາ OK
1 file(s) 3 downloads
Health Tools & Manuals November 28, 2022 Soukkanhya
01. ຂໍ້ແນ່ະນຳສຳລັບຜູ້ສະໜອງ OK
1 file(s) 3 downloads
Health Tools & Manuals November 28, 2022 Soukkanhya
05. ການໃຊ້ຢາ Mife and Miso
1 file(s) 3 downloads
Health Tools & Manuals November 28, 2022 Soukkanhya
04. ໃບຕິດຕາມອາການ
1 file(s) 3 downloads
Health Tools & Manuals November 28, 2022 Soukkanhya
03. ຂໍ້ແນ່ະນຳຂະໜາດຢາ Ace Miso
1 file(s) 2 downloads
Health Tools & Manuals November 28, 2022 Soukkanhya
02. ຄູ່ມືການໃຊ້ຢາ Ace Miso
1 file(s) 31 downloads
Health Tools & Manuals November 28, 2022 Soukkanhya
01. 8 ຂັ້ນຕອນແນ່ະນຳການໃຊ້ຢາ Ace Miso
1 file(s) 3 downloads
Health Tools & Manuals November 28, 2022 Soukkanhya
PPT of Learning module 8 non-communicable disease related to nutrition
1 file(s) 18 downloads
Health Research & Reports November 10, 2022 Soukkanhya
PPT of Learning module 7Communicable disease related to nutrition.
1 file(s) 3 downloads
Health Research & Reports November 8, 2022 Soukkanhya
Breastfeeding in the Workplace Brochure
1 file(s) 38 downloads
Health Research & Reports, Tools & Manuals October 24, 2022 Soukkanhya
WASH presentation dissemination event Lao 27.01.2022
1 file(s) 20 downloads
Gender, Health, WASH September 2, 2022 Soukkanhya
LSS PPT for Dissemination Workshop 15.2.2022
1 file(s) 11 downloads
Gender, Health, WASH September 2, 2022 Soukkanhya
SBCC PPT for the Dissemination Workshop 06.12.2021
2 file(s) 24 downloads
Gender, Health, WASH September 2, 2022 Soukkanhya
LSS PPT for Dissemination Workshop 06.12.2021
1 file(s) 8 downloads
Gender, Health, WASH September 2, 2022 Soukkanhya
Case Study SCALING SBCC English 14.02.2022
1 file(s) 20 downloads
Gender, Health, WASH September 2, 2022 Soukkanhya
Case Study SCALING Mentorship English 09.02.2022
1 file(s) 8 downloads
Gender, Health, WASH September 2, 2022 Soukkanhya
Newsletter 03 ENG
1 file(s) download
Health Research & Reports September 2, 2022 Soukkanhya
SCALING Mentorship Eng 03.02.2022
1 file(s) 9 downloads
Gender, Health, WASH August 22, 2022 Soukkanhya
COMMUNITY ACCOUNTABILITY PPT Presentation English 12.02.2022
1 file(s) 16 downloads
Gender, Health, WASH August 22, 2022 Soukkanhya
Dissemination Workshop-Gender ENG 06.12.2021
2 file(s) 13 downloads
Gender, Health, WASH August 22, 2022 Soukkanhya
Case Study SCALING WASH Infastructure English final 28.01.2022
1 file(s) 10 downloads
Gender, Health, WASH August 22, 2022 Soukkanhya
Case Study SCALING Nutrition Governance English 08.02.2022
1 file(s) 13 downloads
Gender, Health, WASH August 22, 2022 Soukkanhya
Case Study SCALING LSS English 14.02.2022
1 file(s) 5 downloads
Gender, Health, WASH August 22, 2022 Soukkanhya
Case Study SCALING WWR-GER English 08.02.2022
1 file(s) 17 downloads
Gender, Health, WASH August 22, 2022 Soukkanhya
Case Study SCALING VSLA English 08.02.2022
1 file(s) 14 downloads
Gender, Health, WASH August 22, 2022 Soukkanhya
05 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາລາວ
1 file(s) 5 downloads
COVID-19 August 22, 2022 Soukkanhya
04 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາລາວ
1 file(s) 6 downloads
COVID-19 August 22, 2022 Soukkanhya
03 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາລາວ
1 file(s) 5 downloads
COVID-19 August 22, 2022 Soukkanhya
02 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາລາວ.mp3
1 file(s) 8 downloads
COVID-19 August 18, 2022 Soukkanhya
01 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາລາວ.mp3
1 file(s) 5 downloads
COVID-19 August 18, 2022 Soukkanhya
05 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-9 ພາສາອາຄ່າຈີ່ຈໍ້
0 file(s) download
COVID-19 August 18, 2022 Soukkanhya
04 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາອາຄ່າຈີ່ຈໍ້
1 file(s) 3 downloads
COVID-19 August 18, 2022 Soukkanhya
03 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-9 ພາສາອາຄ່າຈີ່ຈໍ້
1 file(s) 5 downloads
COVID-19 August 18, 2022 Soukkanhya
02 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາອາຄ່າຈີ່ຈໍ້
1 file(s) 9 downloads
COVID-19 August 18, 2022 Soukkanhya
01 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາອາຄ່າຈີ່ຈໍ້
0 file(s) download
COVID-19 August 18, 2022 Soukkanhya
05 Mini dra ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາມົ້ງ
1 file(s) 3 downloads
COVID-19 August 18, 2022 Soukkanhya
04 Mini dra ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາມົ້ງ
1 file(s) 3 downloads
COVID-19 August 18, 2022 Soukkanhya
03 Mini dra ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາມົ້ງ
1 file(s) 3 downloads
COVID-19 August 18, 2022 Soukkanhya
02 Mini dra ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາມົ້ງ
1 file(s) 3 downloads
COVID-19 August 18, 2022 Soukkanhya
01 Mini dra ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາມົ້ງ
1 file(s) 3 downloads
COVID-19 August 18, 2022 Soukkanhya
05 – Mini dra ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາຕະລ່ຽງ
1 file(s) 3 downloads
COVID-19 August 18, 2022 Soukkanhya
04 -Mini dra ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາຕະລ່ຽງ
1 file(s) 3 downloads
COVID-19 August 18, 2022 Soukkanhya
03 – Mini dra ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາຕະລ່ຽງ
1 file(s) 3 downloads
COVID-19 August 18, 2022 Soukkanhya
02 – Mini dra ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາຕະລ່ຽງ
1 file(s) 3 downloads
COVID-19 August 18, 2022 Soukkanhya
01 – Mini dra ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາຕະລ່ຽງ
1 file(s) 3 downloads
COVID-19 August 18, 2022 Soukkanhya
Case Study SCALING Community Accountability English 14.02.2022
1 file(s) 9 downloads
Gender, Health, WASH August 18, 2022 Soukkanhya
01 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາລາວ
1 file(s) 8 downloads
COVID-19 August 15, 2022 Soukkanhya
Strengthening on the Implementation of the Lao National Nutrition Strategy Report for January-June 2022 and the next action plan for July-December 2022
1 file(s) 15 downloads
Health Research & Reports July 28, 2022 Soukkanhya
PPT of Learning module 4 Surrogate anthropometric measurement for clinical use
1 file(s) 5 downloads
Health Research & Reports July 11, 2022 Soukkanhya
PPT of Learning module 6 Statistical design and planning
1 file(s) 3 downloads
Health Research & Reports July 11, 2022 Soukkanhya
brochure_breastfeeding
1 file(s) 12 downloads
Health Tools & Manuals July 4, 2022 Soukkanhya
Food Flag
0 file(s) download
Health July 1, 2022 Soukkanhya
PPT of Learning Module 2 Anthropometric measurement for CU5
1 file(s) 6 downloads
Health Research & Reports June 29, 2022 Soukkanhya
PPT of Learning module 5 Research concept
1 file(s) 3 downloads
Health Research & Reports June 28, 2022 Soukkanhya
Newsletter – May 2022 (ENG)
1 file(s) 17 downloads
Agriculture, Education, Gender, Health, WASH Research & Reports June 21, 2022 Soukkanhya
LANN Annex_Women cards
1 file(s) 33 downloads
Agriculture, Education, Gender, Health, WASH Tools & Manuals June 8, 2022 Soukkanhya
LANN Annex_men cards
1 file(s) 21 downloads
Agriculture, Education, Health, WASH Tools & Manuals June 8, 2022 Soukkanhya
LANN Annex_A1 01
1 file(s) 14 downloads
Agriculture, Education, Health, WASH Tools & Manuals June 8, 2022 Soukkanhya
LANN Annex_A0 01
1 file(s) 46 downloads
Agriculture, Education, Health, WASH Tools & Manuals June 8, 2022 Soukkanhya
LANN Annex_21
1 file(s) 21 downloads
Agriculture, Education, Gender, Health, WASH Tools & Manuals June 8, 2022 Soukkanhya
LANN Annex_16 final
1 file(s) 19 downloads
Agriculture, Education, Health, WASH Tools & Manuals June 8, 2022 Soukkanhya
LANN Annex_13
1 file(s) 17 downloads
Agriculture, Education, Gender, Health, WASH Tools & Manuals June 8, 2022 Soukkanhya
LANN Annex_11v25
1 file(s) 22 downloads
Agriculture, Education, Gender, Health, WASH Tools & Manuals June 8, 2022 Soukkanhya
LANN Annex_10
1 file(s) 16 downloads
Agriculture, Education, Gender, Health, WASH Tools & Manuals June 8, 2022 Soukkanhya
LANN Annex_09
1 file(s) 15 downloads
Agriculture, Education, Gender, Health, WASH Tools & Manuals June 8, 2022 Soukkanhya
LANN Annex_08 Final
1 file(s) 17 downloads
Agriculture, Education, Gender, Health, WASH Tools & Manuals June 8, 2022 Soukkanhya
LANN Annex_06 final.pdf
1 file(s) 16 downloads
Agriculture, Education, Gender, Health, WASH Tools & Manuals June 8, 2022 Soukkanhya
LANN Annex_05 Final 18p
1 file(s) 15 downloads
Agriculture, Education, Gender, Health, WASH Tools & Manuals June 8, 2022 Soukkanhya
LANN Annex_03 STPP
1 file(s) 17 downloads
Agriculture, Education, Health, WASH Tools & Manuals June 8, 2022 Soukkanhya
ANRCB_Newsletter_Issue_2_ENG
1 file(s) 14 downloads
Agriculture, Education, Gender, Health, WASH Research & Reports June 2, 2022 Soukkanhya
AHAN Newsletter #5 – ENG online
1 file(s) 16 downloads
Agriculture, Education, Health, WASH Research & Reports May 27, 2022 Soukkanhya
Newsletter – April 2022 (ENG)
1 file(s) 11 downloads
Agriculture, Education, Gender, Health, WASH Research & Reports May 19, 2022 Soukkanhya
WBLaoPDRSurveyBriefHHr5-May2022
1 file(s) download
Agriculture, Economy, Health Research & Reports May 19, 2022 Soukkanhya
Newsletter – March 2022 (ENG)
1 file(s) 8 downloads
Agriculture, Education, Gender, Health, WASH Research & Reports May 18, 2022 Soukkanhya
Newsletter – Feb 2022 (ENG)
1 file(s) 8 downloads
Agriculture, Education, Gender, Health, WASH Research & Reports May 12, 2022 Soukkanhya
Final_PSI Laos Biennial Report 2020 and 2021
1 file(s) 8 downloads
Health Research & Reports April 28, 2022 Soukkanhya
PPT of Learning Module 1 Introductory concepts in nutrition
0 file(s) download
Health Policy & Strategy, Tools & Manuals April 5, 2022 Soukkanhya
[EN] SCALING Newsletter Issue 7 – Final 2022
1 file(s) 9 downloads
Health Research & Reports March 18, 2022 Soukkanhya
Lao PDR UNICEF PIN evaluation Final report.v.23
1 file(s) 13 downloads
Health Research & Reports March 17, 2022 Soukkanhya
Infographic PIN evaluation English
1 file(s) 6 downloads
WASH March 17, 2022 Soukkanhya
EU_UNICEF Lao_PIN-Evaluation-March_17_2022 ( Final English version)
2 file(s) 7 downloads
Health Research & Reports March 17, 2022 Soukkanhya
Food-Fortification-Action-Plan_Eng
1 file(s) 42 downloads
Health Tools & Manuals February 21, 2022 Soukkanhya
HANSA-Nutrition-Results-Brief-3
1 file(s) 16 downloads
Health Research & Reports February 21, 2022 Soukkanhya
HANSA-Project_m2_FA_sm
1 file(s) 45 downloads
Health Research & Reports February 21, 2022 Soukkanhya
Lao-PDR-KAP-Qalitative-Study-Executive-Summary-web
1 file(s) 14 downloads
Health Research & Reports February 21, 2022 Soukkanhya
Cookbook-LA-compressed
1 file(s) 17 downloads
Health Tools & Manuals February 21, 2022 Soukkanhya
Report Forum 2021 – Eng
1 file(s) 15 downloads
Health, WASH Research & Reports February 16, 2022 Soukkanhya
Nutrition Report 2021 – English
1 file(s) 11 downloads
Agriculture, Health Research & Reports February 16, 2022 Soukkanhya
Newsletter – Jan 2022 (ENG)
1 file(s) 14 downloads
Agriculture, COVID-19, Education, Gender, Health, WASH Research & Reports February 14, 2022 Soukkanhya
N4G Commitment 2021
1 file(s) 7 downloads
Health Research & Reports February 11, 2022 Soukkanhya
Outcome Story_Laos Final
1 file(s) 10 downloads
Health Research & Reports, Tools & Manuals February 11, 2022 Soukkanhya
AHAN Newsletter #4 – ENG final
1 file(s) 19 downloads
Agriculture, COVID-19, Education, Gender, Health, WASH Research & Reports, Tools & Manuals February 11, 2022 Soukkanhya
AHAN Newsletter #3 – ENG
1 file(s) 13 downloads
Agriculture, Education, Gender, Health, WASH Research & Reports, Tools & Manuals February 11, 2022 Soukkanhya
BFMH Poster 2021
1 file(s) 9 downloads
Health Research & Reports January 28, 2022 Soukkanhya
Baby feeding cues
1 file(s) 12 downloads
Health Tools & Manuals January 25, 2022 Soukkanhya
Risks of bottles and pacifiers
1 file(s) 6 downloads
Health January 25, 2022 Soukkanhya
Risk of Formula milk_Short version
1 file(s) 3 downloads
Health January 25, 2022 Soukkanhya
Risk of Formula milk
1 file(s) 3 downloads
Health January 25, 2022 Soukkanhya
Nine instinctive stages
1 file(s) 7 downloads
Health January 25, 2022 Soukkanhya
SUN CSA Laos Annual Report 2021
1 file(s) 13 downloads
Agriculture, Health Research & Reports January 25, 2022 Soukkanhya
ENUFF-learning-brief-5
1 file(s) 20 downloads
Agriculture, Gender, Health, WASH Research & Reports December 21, 2021 Soukkanhya
DCYA End Year Smmary for SUN CSA
1 file(s) 11 downloads
Agriculture, Health, WASH Research & Reports December 21, 2021 Soukkanhya
SUN CSA newsletter December 2021
1 file(s) 9 downloads
Agriculture, COVID-19, Education, Gender, Health, WASH Research & Reports December 18, 2021 Soukkanhya
SUN CSA newsletter November 2021
1 file(s) 19 downloads
Agriculture, COVID-19, Education, Gender, Health, WASH Research & Reports December 7, 2021 Soukkanhya
National-rmnch-strategy-2016-2025
1 file(s) 65 downloads
Health Policy & Strategy December 7, 2021 Soukkanhya
ANRCB Quarterly Newsletter_Nov 2021
1 file(s) 1 download
Health Research & Reports December 2, 2021 Soukkanhya
ວິທີຄັດເລືອກ ແລະ ຜົນຂອງການປະເມີນ ໂຮງໝໍຕົວແບບ
1 file(s) 19 downloads
Health Research & Reports November 26, 2021 Soukkanhya
Hospital Presentation
1 file(s) 7 downloads
Health Research & Reports November 26, 2021 Soukkanhya
WBLaoPDRSurveyBriefHHr4-Nov2021
1 file(s) download
Agriculture, Economy, Health Research & Reports November 19, 2021 Soukkanhya
Development Process NPAN
1 file(s) 45 downloads
Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH Policy & Strategy November 9, 2021 Soukkanhya
The Scope of Concept and Strategy NPAN 2021 – 2025
1 file(s) 44 downloads
Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH Policy & Strategy November 9, 2021 Soukkanhya
Health and Multisectoral NPAN 2021-2025
1 file(s) 47 downloads
Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH Policy & Strategy November 9, 2021 Soukkanhya
Education Sector – NPAN 2021-2025
1 file(s) 34 downloads
Agriculture, COVID-19, Economy, Education, Gender, Health, WASH Policy & Strategy November 9, 2021 Soukkanhya
Agriculture Sector – NPAN 2021-2025
1 file(s) 12 downloads
Agriculture November 9, 2021 Soukkanhya
Infant-and-young-child-feeding-counselling-an-integrated-course
1 file(s) 17 downloads
Tools & Manuals October 28, 2021 Soukkanhya
Agenda for dissemination meeting on RMNCAH EHS recommendation_eng x 5 copies
1 file(s) 9 downloads
Health Tools & Manuals October 28, 2021 Soukkanhya
6_Basics from the clinical guideline for COVID-19 clinical
1 file(s) 5 downloads
Health Tools & Manuals October 28, 2021 Soukkanhya
5_SC_When a sick-child comes to your facility x 5 copies
1 file(s) 10 downloads
Health Tools & Manuals October 26, 2021 Soukkanhya
4_WC_When a well-child come to your facility_eng x 5 copies
1 file(s) 8 downloads
Health Tools & Manuals October 25, 2021 Soukkanhya
3_When a COVID-19 suspected woman give a birth x 5 copies
1 file(s) 7 downloads
Health Tools & Manuals October 25, 2021 Soukkanhya
2_When a woman comes to deliver her child_eng x 5 copies
1 file(s) 7 downloads
Health Tools & Manuals October 25, 2021 Soukkanhya
1_RH_When a reproductive woman who seek family planning_eng_ x 05 copies
1 file(s) 9 downloads
Health Tools & Manuals October 25, 2021 Soukkanhya
0_RMNCAH EHS utilization in the first half of 2021_eng x 5 copies
1 file(s) 6 downloads
Health Research & Reports October 25, 2021 Soukkanhya
Maternal Nutrition and Complementary Feeding Regional Report
1 file(s) 11 downloads
Health, WASH Research & Reports October 24, 2021 Soukkanhya
Violation Found_ Piture from BMS Code Monitoring_SCALING
1 file(s) 8 downloads
Health Laws & Decrees, Research & Reports October 15, 2021 Soukkanhya
BMS Decree and Violation in laos by Sommay 14 Oct 2021
1 file(s) 12 downloads
Health Laws & Decrees October 14, 2021 Soukkanhya
NPAN 2021-2025 (Eng)
1 file(s) 130 downloads
Agriculture, Education, Health Policy & Strategy October 12, 2021 Soukkanhya
SUN CSA Hangout_Gender Tools-VSLA and WWR_LAO_8 Oct 2021
1 file(s) 20 downloads
Gender Tools & Manuals October 8, 2021 Soukkanhya
National Growth and Poverty Eradication Strategy NGPES
1 file(s) 30 downloads
Economy, Education, Health Policy & Strategy September 22, 2021 Soukkanhya
Gender Mainstreaming Toolkit
1 file(s) 22 downloads
Agriculture, Gender Tools & Manuals September 22, 2021 Soukkanhya
USAID Nurture
1 file(s) 15 downloads
Health, WASH Research & Reports, Tools & Manuals September 22, 2021 Soulivanh
USAID Nurture – Community Capacity Strengthening for Sustainable Behaviour Change
1 file(s) 21 downloads
Health, WASH Research & Reports, Tools & Manuals September 17, 2021 Tukta Sonesaksith
UNICEF-WHO-BF-Counseling-Guidance-2021 (1)
1 file(s) 7 downloads
Tools & Manuals August 1, 2021 Soukkanhya
01_Recommendation on RMNCAH service in COVID_Eng_Final_20211006
1 file(s) 7 downloads
Health Tools & Manuals August 1, 2021 Soukkanhya
Breastfeeding-counselling-in-Emergencies-2021
1 file(s) 5 downloads
Health Tools & Manuals July 1, 2021 Soukkanhya
Understanding eating and feeding practices affecting maternal-child nutrition in ethnic minority groups in southern Lao People’s Democratic Republic
1 file(s) 38 downloads
Agriculture, Gender, Health Research & Reports June 17, 2021 Tukta Sonesaksith
AHAN Newsletter #3
1 file(s) 16 downloads
Agriculture, Gender, Health, WASH Research & Reports June 17, 2021 Tukta Sonesaksith
Nutrition Sensitive Value Chain Analysis
1 file(s) 14 downloads
Agriculture, Health Research & Reports June 17, 2021 Tukta Sonesaksith
Gender Analysis Key Findings
1 file(s) 17 downloads
Gender, Health Research & Reports June 17, 2021 Tukta Sonesaksith
AHAN Newsletter #3
1 file(s) 13 downloads
Agriculture, COVID-19, Gender, Health, WASH June 17, 2021 Tukta Sonesaksith
AHAN Newsletter #2
1 file(s) 15 downloads
Agriculture, COVID-19, Gender, Health, WASH Research & Reports June 17, 2021 Tukta Sonesaksith
Broadcast Manual on COVID-19 For Radios or Loudspeakers
1 file(s) 22 downloads
COVID-19, Health Tools & Manuals May 20, 2021 Tukta Sonesaksith
WBLaoPDRSurveyBriefHHr3-May2021
1 file(s) download
Agriculture, Economy, Health Research & Reports May 19, 2021 Soukkanhya
Supporting Harmony Youth Family for Nutrition Projects
1 file(s) 6 downloads
Agriculture, Health Research & Reports April 21, 2021 Soukkanhya
SUN CSA Strategy 2021-2025
1 file(s) 53 downloads
Policy & Strategy March 30, 2021 Tukta Sonesaksith
WBLaoPDRSurveyBriefHHr2-March2021
1 file(s) download
Agriculture, Economy, Health Research & Reports March 19, 2021 Soukkanhya
AHAN Newsletter #1 (1st quarter 2020)
1 file(s) 62 downloads
Agriculture, Education, Gender, Health, WASH Research & Reports February 10, 2021 Tukta Sonesaksith
ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN #1 (ໄຕມາດທີ 1 ປີ 2020)
1 file(s) 39 downloads
Agriculture, Education, Gender, Health, WASH Research & Reports February 10, 2021 Tukta Sonesaksith
LANN Version 2021
1 file(s) 37 downloads
Agriculture, Health Tools & Manuals February 6, 2021 Soukkanhya
GALS Version 2021
1 file(s) 29 downloads
Gender Tools & Manuals February 1, 2021 Soukkanhya
Recording SUN CSA Friday Hangout – Lessons on how to implement innovative and successful WASH projects
1 file(s) 12 downloads
WASH January 15, 2021 Souksavath Pongsawai
Presentation – Lessons on how to implement innovative and successful WASH projects
1 file(s) 54 downloads
WASH Research & Reports, Tools & Manuals January 14, 2021 Tukta Sonesaksith
[EN] SCALING Newsletter Issue 5 (Final version)
1 file(s) 10 downloads
Health, WASH Tools & Manuals December 1, 2020 Soukkanhya
Qualitative Study on feeding practices among ethnic groups in Lao PDR
1 file(s) 8 downloads
Health Research & Reports October 6, 2020 Soukkanhya
Why the Code LAO 03082020
1 file(s) 1 download
August 3, 2020 Soukkanhya
New normal for good practice in different place – Lao (13 PDF files)
13 file(s) 4 downloads
July 30, 2020 Souksavath Pongsawai
Information Sheet About COVID-19 – LAO
1 file(s) 19 downloads
COVID-19 July 30, 2020 Souksavath Pongsawai
Managing patients with suspected or confirmed COVID-19-LAO
1 file(s) 16 downloads
COVID-19 July 30, 2020 Souksavath Pongsawai
New Normal in Village/Community Practices – Lao-Eng
2 file(s) 5 downloads
July 30, 2020 Souksavath Pongsawai
No Gathering Series
7 file(s) 11 downloads
COVID-19 July 30, 2020 Souksavath Pongsawai
Self mentoring insturction for people who travelling from another country
1 file(s) 13 downloads
COVID-19 July 30, 2020 Souksavath Pongsawai
Face mask wearing, reuse, disposing and making – PPT Lao
1 file(s) 14 downloads
COVID-19 July 29, 2020 Souksavath Pongsawai
COVID-19 Introduction – PPT Lao
2 file(s) 24 downloads
COVID-19 July 29, 2020 Souksavath Pongsawai
Homemade disinfection stuff – Lao
1 file(s) 15 downloads
COVID-19 July 29, 2020 Souksavath Pongsawai
7 Steps of hands washing poster – Lao
1 file(s) 56 downloads
COVID-19 July 29, 2020 Souksavath Pongsawai
How to wearing face mask and disposing properly – Lao
1 file(s) 9 downloads
COVID-19 July 29, 2020 Souksavath Pongsawai
DIY Mask Instruction – English
1 file(s) 11 downloads
COVID-19 July 29, 2020 Souksavath Pongsawai
COVID-19 Symptoms and Protection. Poster-Lao
1 file(s) 13 downloads
COVID-19 July 29, 2020 Souksavath Pongsawai
Should i wear mask. Poster-Lao
0 file(s) download
COVID-19 July 29, 2020 Souksavath Pongsawai
I am pregnancy. How could i protect myself from COVID-19. Poster
1 file(s) 8 downloads
COVID-19 July 29, 2020 Souksavath Pongsawai
COVID-19 for Kid Booklet and Poster / Lao-English
2 file(s) 9 downloads
COVID-19 July 29, 2020 Souksavath Pongsawai
BMS Code-PM signed version
1 file(s) 84 downloads
Health Laws & Decrees July 21, 2020 Tukta Sonesaksith
ໂພສ໌ເຕີວິທີປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກ COVID-19
1 file(s) 38 downloads
COVID-19, Health Tools & Manuals July 21, 2020 David Shields
COVID-19 Hand Washing Poster
1 file(s) 43 downloads
COVID-19 Tools & Manuals July 21, 2020 Souksavath Pongsawai
WBLaoPDRSurveyBriefHHr1-July2020
1 file(s) download
Agriculture, Economy, Health Research & Reports July 19, 2020 Soukkanhya
Scaling Project Newsletter-Issue 4, June 2020
1 file(s) 8 downloads
COVID-19, Gender, Health, WASH Research & Reports June 4, 2020 Soulivanh
2009 Decree PM: Non-Profit Associations – Lao
1 file(s) 38 downloads
Laws & Decrees May 5, 2020 Jipsa de Groot
ANRCB Newsletter Issue 2 ENG
1 file(s) download
Health Research & Reports May 2, 2020 Soukkanhya
faqs-breastfeeding-and-covid-19 rough DRAFT LAYOUT
1 file(s) 9 downloads
COVID-19, Health, WASH Tools & Manuals April 28, 2020 Soukkanhya
Mask Slides for SUNCSA
1 file(s) 4 downloads
Tools & Manuals April 24, 2020 Soukkanhya
Decree on Ethnis Affairs
1 file(s) 22 downloads
Education, Gender Laws & Decrees March 20, 2020 Soukkanhya
Well Child Care SOP-LAO 26Feb
1 file(s) 11 downloads
Health, WASH Tools & Manuals February 26, 2020 Soukkanhya
Nutrition Sensitive Value Chain Analysis (NSVCA) for Accelerating Healthy Agriculture and Nutrition (AHAN) Project
1 file(s) 3 downloads
Agriculture, Economy Research & Reports February 11, 2020 Soukkanhya
Gender Analysis Report: Accelerating Healthy Agriculture and Nutrition (AHAN)
1 file(s) 4 downloads
Gender Research & Reports February 11, 2020 Soukkanhya
Final report_Evaluation WASH in Schools and Garden_Jan_2020
1 file(s) 4 downloads
WASH January 24, 2020 Soukkanhya
Factsheet WBW (Eng) – FINAL
1 file(s) 8 downloads
Health Research & Reports January 1, 2020 Soukkanhya
Decree 472 on Food and Utensils product for baby and young children
1 file(s) 17 downloads
Health, WASH Laws & Decrees December 30, 2019 Soukkanhya
Update the Lao BMS Decreee_ SM
1 file(s) 6 downloads
Laws & Decrees December 30, 2019 Soukkanhya
2019 Code of marketing (PM signed version)
1 file(s) 13 downloads
Health Laws & Decrees December 30, 2019 Soukkanhya
BMS decree support from Unicef revised MK
1 file(s) 6 downloads
Health Laws & Decrees December 30, 2019 Soukkanhya
Implementation Guildeline for BMS Decree-12-25_19-00-08
1 file(s) 13 downloads
Health Laws & Decrees December 25, 2019 Soukkanhya
The Quarterly Newsletter of Population Services International (Oct-Dec 2019)
1 file(s) 3 downloads
Health Research & Reports December 22, 2019 Soulivanh
Scaling project Newsletter-issue 3 November 2019
1 file(s) 6 downloads
Gender, Health, WASH Research & Reports November 3, 2019 Soulivanh
LaoPDRPovertyProfileReportENG2018-2019
1 file(s) 1 download
Agriculture, Economy, Health Research & Reports January 1, 2019 Soukkanhya
VILLAGE SESSIONS 1 – 8 GUIDEBOOK FOR THE ‘LANN’ INITIATIVE – Linking Agriculture, Natural Resource Management and Nutrition 2018
19 file(s) 54 downloads
Agriculture, Gender, Health, WASH Tools & Manuals September 28, 2018 vanmina
LSISII-Survey-Findings-Report-2017
1 file(s) 14 downloads
Education, Gender Research & Reports June 1, 2018 Soukkanhya
Fill the Nutrient Gap Lao PDR-September 2017
1 file(s) 87 downloads
Health Research & Reports December 5, 2017 vanmina
2017 SUN Movement Annual Progress Report- Country Profile
1 file(s) 60 downloads
Research & Reports December 5, 2017 vanmina
SUN CSA Laos PDR Strategy for 2016-2020
1 file(s) 18 downloads
Health December 2, 2017 vanmina
ວິເຄາະຊ່ອງຫວ່າງການເຂົ້າເຖິງອາຫານໂພຊະນາການ
1 file(s) 74 downloads
Research & Reports December 1, 2017 vanmina
RDA_WASH in School (WinS) Guideline
1 file(s) 5 downloads
Tools & Manuals November 6, 2017 Soukkanhya
GBC-advocacy-brief-role-midwives-nurses-protecting-promoting-breastfeeding
1 file(s) 6 downloads
Health Tools & Manuals October 28, 2016 Soukkanhya
SUN CSA Laos Poster-Eng
1 file(s) 68 downloads
Agriculture, Education, Gender, Health, WASH Policy & Strategy September 28, 2016 vanxayadmin
Official launch of the 2015 National Nutrition Survey results
0 file(s) 17 downloads
Research & Reports September 27, 2016 vanxayadmin
Impact of Gender on Nutrition
3 file(s) 82 downloads
September 13, 2016 David Shields
FNS strategic_review_Lao_pdr_jul16
1 file(s) 13 downloads
Agriculture, Health Policy & Strategy, Research & Reports July 1, 2016 Soukkanhya
What is Environmental Enteric Dysfunction (EED)?
2 file(s) 76 downloads
Research & Reports June 23, 2016 David Shields
Global nutrition report
2 file(s) 117 downloads
Research & Reports June 17, 2016 David Shields
SuperKid TV spot
1 file(s) 52 downloads
June 13, 2016 David Shields
SuperKid educational video
1 file(s) 55 downloads
June 13, 2016 David Shields
The report of launching In Practice Brief: Empowering women and Girls to Improve Nutrition: Building a Sisterhood of Success
1 file(s) 100 downloads
Gender, Health Research & Reports May 23, 2016 David Shields
The First 1,000 days of life – Plan international Laos
1 file(s) 170 downloads
May 10, 2016 David Shields
Introduction of initiative using of toilet for improved household sanitation and Hygiene – World Bank and WSP, Part 02
1 file(s) 69 downloads
April 22, 2016 David Shields
LANN Nutrition training – CARE Laos
1 file(s) 223 downloads
April 22, 2016 David Shields
Introduction of initiative using of toilet for improved household sanitation and Hygiene – World Bank and WSP, Part 01
1 file(s) 388 downloads
April 22, 2016 David Shields
SUN Jingle song
1 file(s) 164 downloads
April 22, 2016 David Shields
What is nutrition?
1 file(s) 245 downloads
April 22, 2016 David Shields
The First 1,000 days of life
1 file(s) 82 downloads
April 22, 2016 David Shields
A village Cleans Up (The total Sanitation In Lao PDR, SNV Laos)
1 file(s) 144 downloads
April 22, 2016 David Shields
The first 1,000 Days Project – MMG and UNICEF
1 file(s) 61 downloads
April 22, 2016 David Shields
Improving Child Nutrition In Remote Rural Communities in Attapeu – Health Poverty Action-Part 06
1 file(s) 92 downloads
April 22, 2016 David Shields
Improving Child Nutrition In Remote Rural Communities in Attapeu – Health Poverty Action-Part 05
1 file(s) 139 downloads
April 22, 2016 David Shields
Improving Child Nutrition In Remote Rural Communities in Attapeu – Health Poverty Action-Part 04
1 file(s) 77 downloads
April 22, 2016 David Shields
Improving Child Nutrition In Remote Rural Communities in Attapeu – Health Poverty Action-Part 01
1 file(s) 110 downloads
April 22, 2016 David Shields