ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

Research & Reports

This section contains any nutrition-related report that is not a strategy, policy, law or decree. This includes international, regional, national and provincial level reports on any nutrition-related sector or topic.

Preliminary results of Nutrition Sentinel Surveillance

Preliminary results of Nutrition Sentinel Surveillance…
Categories: Laws & Decrees, Policy & Strategy, Research & Reports
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Health, WASH
April 3, 2024
2 downloads
363.60 KB
pdf

Success Stories from Connecting for Nutrition project- Eng- Helvetas- 2024

Somsengchanh Thipphavanh is a dedicated technical officer for the Woman Mobilizing for Development Association (MHP) in Bokeo province, Laos. Her collaboration with the Connecting for Nutrition (C4N) …
Categories: Policy & Strategy, Research & Reports
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH
April 1, 2024
7 downloads
3.80 MB
pdf

ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ເຄື່ອງມືເພື່ອສົງເສີມ ວຽງານແມ່ ແລະ ເດັກ – Caritas – ARMI- Lao- Mar 2024

ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ເຄື່ອງມືເພື່ອສົງເສີມ ວຽງານແມ່ ແລະ ເດັກ…
Categories: Research & Reports, Tools & Manuals
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH
March 26, 2024
3 downloads
45.81 MB
pdf

ຊຸດບົດຮຽນໃນການສ້າງບ້ານໂພຊະນາການຕົວແບບ- ແຂວງວຽງຈັນ – Caritas – ARMI- Lao- Mar 2024

ຊຸດບົດຮຽນໃນການສ້າງບ້ານໂພຊະນາການຕົວແບບ ແຂວງວຽງຈັນ…
Categories: Research & Reports, Tools & Manuals
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH
March 26, 2024
1 downloads
39.73 MB
pdf

ການສະໜັບສະໜູນແມ່ຍຍິງ ເພື່ອໂພຊະນາການແມ່ແລະເດັກ

ການສະໜັບສະໜູນແມ່ຍຍິງ ເພື່ອໂພຊະນາການແມ່ແລະເດັກ…
Categories: Policy & Strategy, Research & Reports, Tools & Manuals
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH
March 22, 2024
3 downloads
9.78 MB
pdf

Women resilience-lao-pdr

This report is based on work undertaken under under the Asian Development Bank (ADB) Technical Assistance (TA) 9348-REG: Strengthening Women’s Resilience to Climate Change and Disaster Risk in Asia a…
Categories: Research & Reports
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH
March 21, 2024
4 downloads
1.82 MB
pdf

ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເມຶອງຜາໄຊ ແມ່ນເມືອງໜຶ່ງຂອງແຂວງຊຽງ ຂວາງ ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງຊຽງຂວາງ 28 ກມ…
Categories: Research & Reports, Tools & Manuals
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH
March 19, 2024
5 downloads
18.27 MB
pdf

ວາລະຄົ້ນຄວ້າແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ການຄົ້ນຄວ້າດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການມີຄວາມສຳຄັນໃນການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບສາທາລະນະສຸກ…
Categories: Policy & Strategy, Research & Reports
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH
March 19, 2024
5 downloads
11.37 MB
pdf

SBC Lao Desk Review – Identified enablers and barriers- UNICEF- Eng- Mar 2024

A synthesis of existing formative research on drivers of malnutrition in Lao PDR: Identified enablers and barriers of nutrition-related behaviors, WASH and food systems practices…
Categories: Policy & Strategy, Research & Reports
Sectors: Agriculture, Health, WASH
March 18, 2024
6 downloads
6.39 MB
pptx

Lao Social Indicator Survey III-2023 – ENG

The Lao Social Indicator Survey III (LSIS III) was carried out in 2023 by Lao Statistics Bureau as part of the Global Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) Programe. Technical support was provided …
Categories: Research & Reports
Sectors: Health
January 25, 2024
78 downloads
14.59 MB
pdf