ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • News
  • >
  • Community Facilitator Instructional Video by Save The Children

Community Facilitator Instructional Video by Save The Children

Video still of two Lao people in a village greeting each other.

Save The Children have made an excellent instructional video about how to be an effective community facilitator! This are very informative, particularly for counselling for maternal nutrition.

In USAID Nurture, Community Facilitators (CFs), elected by their own community members, does not only act as village volunteers, devoting their times, efforts and skills, but are the key driver in nutritional and WASH behavior change process for 1000-day families in a sustainable manner. Watch this video to learn about CFs’ roles and responsibilities, and essential knowledge for being an effective CF.

This video is made possible by the support of the American People through the United States Agency for International Development (USAID). The contents of this video are the sole responsibility of Save the Children and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.

ເປັນວິດີໂອການສອນທີ່ດີຫລາຍກ່ຽວກັບວິທີການເປັນຜູ້ ອຳ ນວຍຄວາມສະດວກໃນຊຸມຊົນທີ່ມີປະສິດຕິພາບ! ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮູ້.

ໃນໂຄງການຢູເສດ ເນີເຈີ, ອາສາສະໝັກບ້ານ (ອສບ) ແມ່ນຖືກຄັດເລືອກໂດຍສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນ ແລະ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນວຽກງານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂານາໄມໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ 1000 ວັນ. ວິດີໂອນີ້ເລົ່າເຖິງ ອສບ ໂດຍຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບອາສາສະໝັກເພື່ອການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ອສບ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ວິດີໂອນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID). ເນື້ອຫາໃນວິດີໂອນີ້ແມ່ນຄຳເຫັນຂອງອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ, ເຊິ່ງຈະບໍ່ແມ່ນຄຳເຫັນຂອງອົງການ USAID ຫຼື ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ.

    USAID Nurture Community Facilitators (ອາສາສະໝັກບ້ານ)

    Get in touch