ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • SBCC PPT for the Dissemination Workshop 06.12.2021

SBCC PPT for the Dissemination Workshop 06.12.2021

ການສື່ສານເພື່ອການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳແລະສັງຄົມແມ່ນຫຍັງ? ການນຳໃຊ້ກະບວນການສື່ສານຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ມີຍຸດທະສາດໃນການບອກເຖິງຫົວໃຈສຳຄັນຂອງການປ່ຽນແປງ ເລີ່ມຈາກການປ່ຽນແປງ ຈາກສິ່ງນ້ອຍໆທີ່ເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ ຕັ້ງແຕ່ລະດັບບຸກຄົນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການປ່ໜຮແປງໃນຊຸມຊົນ ແລະ ສົງຄົມ ໂດຍການສື່ສານນີ້ຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ບົນພື້ນຖານຂອງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີທິດສະດີຮອງຮັບ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງປະສານກັນຂອງຂະບວນການສື່ສານ...
Sectors: Gender, Health, WASH
September 2, 2022
27 downloads
9.41 MB
pdf, pptx