ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • Impact of Gender on Nutrition
Icon

Impact of Gender on Nutrition

ການສົ່ງເສີມ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກສາວມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການແກ້ໄຂບັນຫາການໂພຊະນາການທຸກປະເພດ. ນອກນັ້ນ, ມັນຍັງສົ່ງເສີມຄວາມເທົ່າທຽມໃນສັງຄົມ, ການໃຫ້ກຽດ ແລະ ຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ມະນຸດທຸກຄົນ. ທ່ານສາມາດເຫັນການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວໄດ້ໃນຊີວິດນີ້ ຖ້າພວກເຮົາທຸກຄົນຊ່ວຍກັນປະຕິບັດຕັ້ງແຕ່ຕອນນີ້...
September 13, 2016
31 downloads
0.00 KB
be/MHrtqxQQIyw?list=PLMhSP-_wvG0yoyLT7Kz1_uFMin8jZZ0Wa, be/4_LtQeL8N0g?list=PLMhSP-_wvG0yoyLT7Kz1_uFMin8jZZ0Wa

Get in touch