ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • DCYA End Year Smmary for SUN CSA

DCYA End Year Smmary for SUN CSA

ແນວຄິດແລະ ຂະບວນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກໍາດ້ານໂພຊະນາການ ເພື່ອການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບຸສິມະສິດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງເຄືອຂ່າຍດ້ານໂພຊະນາການ(SUN CSA) ໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດ, ຄວາມຮ່ວມມື, ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ລະຫວ່າງອົງກອນສະມາຊິດເຄືອຂ່າຍ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ພາກລັດ ແລະ ຊຸມຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ໃຫ້ນົມລູກ ເພື່ອສ້າງບົດຮຽນ ແລະ ວິທີປະຕິບັດທີ່ດີ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດດ້ານໂພຊະນາການ ໃຫ້ແມ່ຍິງກໍາລັງຖືພາ ແລະ ໃຫ້ນົມລູກ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ....
Categories: Research & Reports
Sectors: Agriculture, Health, WASH
December 21, 2021
4 downloads
5.67 MB
pptx

Get in touch