ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍສຳລັບປື້ມຄູ່ມື LANN ປີ 2018
Icon

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍສຳລັບປື້ມຄູ່ມື LANN ປີ 2018

Lao_LANN_Annex 12. IYCF Cooking demonstration Lao_LANN_Annex 11. Five ways to food safety Lao_LANN_Annex 10. Roles and Questions Lao_LANN_Annex 9. UNICEF CF cards_Lao (Flipchart layout_for printing) Lao_LANN_Annex 8. Attitude statements about breastfeeding Lao_LANN_Annex 7. Exclusive breastfeeding information statements Lao_LANN_Annex 6. Stages of growth and development Lao_LANN_Annex 5. Cycle of malnutrition Lao_LANN_Annex 4. UNICEF Food cards Lao_LANN_Annex 2. Causes of malnutrition Lao_LANN_Annex 1. What is malnutrition...
Categories: Tools & Manuals
September 28, 2018
6 downloads
0.00 KB

Get in touch