ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

ເຄື່ອງມື ແລະ ຄູ່ມື

ໃນນີ້ປະກອບມີຄູ່ມື ແລະ ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການ, ລວມເຖິງໂພສ໌ເຕີ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ການອະທິບານກິດຈະກຳ.

ປຶ້ມຄູ່ມື ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນ ໂພຊະນາການ ແລະ ແມ່ ແລະ ເດັກ

ຄູ່ມືນີ້ສ້າງຂຶ້ນໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນແນວທາງໃຫ້ແກ່ການເກັບກຳ, ລາຍງານ, ກວດສອບ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ໂພຊະນາການ ແລະ ແມ່ ແລະ ເດັກ ຢ່າງເປັນປະຈຳ….
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນພະຈິກ 10, 2023
14 downloads
3.03 MB
pdf

WHO Guideline for complementary feeding of infants and young children 6–23 months of age

This guideline, Complementary feeding of infants and young children 6–23 months of age, supersedes the Guiding Principles for Complementary Feeding of the Breastfed Child (1) and Guiding principle…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນພະຈິກ 9, 2023
3 downloads
5.92 MB
pdf

ບົດນຳສະເໜີ ການແພດທາງໄກ ໂດຍສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ

ການນໍາໃຊ້ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງໄກ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ອັນເປັນຜົນມາຈາກພະຍາດລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ‘ການປິດປະເທດ ຫຼື ການລັອກດາວ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນຕຸລາ 20, 2023
5 downloads
3.36 MB
pptx

Artificial Intelligence Presentation V2.

Categories: ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
ເດືອນຕຸລາ 13, 2023
11 downloads
32.26 MB
pdf

LCCC PowerPoint Artificial Intelligence

Categories: ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
ເດືອນຕຸລາ 13, 2023
16 downloads
15.25 MB
pptx

Nutrition Intervention at School Setting_for ANRCB_Oct_2023

Implementation and Evaluation of Nutrition Intervention at School Setting: Experiences of SEAMEO RECFON…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນຕຸລາ 4, 2023
3 downloads
6.88 MB
pptx

Nutrition Model Village Guideline – Lao V

Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນກໍລະກົດ 3, 2023
24 downloads
61.10 MB
pdf

Pheun Thae Guidelines on EENC for Health Centre

Categories: ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນພຶດສະພາ 26, 2023
5 downloads
49.66 MB
pdf

SUN CSA Food insecurity Brochure Lao (1)

Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ
ເດືອນພຶດສະພາ 9, 2023
18 downloads
455.03 KB
pdf

Infographic Flipchart A4-12

ເຄື່ອງມືເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ສື່ສານ ຈາກອົງການ PSI Laos (IEC) ປະກອບມີ ວີດີໂອ, ໂພສ໌ເຕີ, ສຽງວິທະຍຸ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືແນະນຳສຳລັບວຽກງານສາທາລະນະສຸກ…
Categories: ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນທັນວາ 6, 2022
6 downloads
328.32 KB
jpg