ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

ເຄື່ອງມື ແລະ ຄູ່ມື

ໃນນີ້ປະກອບມີຄູ່ມື ແລະ ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການ, ລວມເຖິງໂພສ໌ເຕີ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ການອະທິບານກິດຈະກຳ.

ໂພສ໌ເຕີການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ SUN CSA ລາວ #1

ໂພສ໌ເຕີນີ້ແມ່ນສຳລັບທຸກອົງກອນໃນປະເທດລາວ ໃຊ້ໃນການສົ່ງເສີມການສະໜັບສະໜູນພະນັກງານຂອງຕົນໃຫ້ລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່. ການອອກແບບໂພສ໌ເຕີ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຈາກ ອົງການແພລນສາກົນປະຈຳລາວ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃ…
Categories: ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນພະຈິກ 24, 2023
downloads
5.64 MB
pdf

ຄຳສັບໂພຊະນາການ 2023

ປຶ້ມຄໍາສັບໂພຊະນາການສະບັບນີ້ເປັນຫນັງສືເພື່ອ ໃຊ້ອ້າງອີງບັນດາຄໍາສັບດ້ານວິຊາ ການຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານໂພຊະນາການທີ່ມາຈາກຫຼາຍຂະແຫນງການທີ່ມີສ່ວນ ຮ່ວມ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍລາຍການຄໍາສັບຕົວອັກສອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ໂດ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນພະຈິກ 20, 2023
75 downloads
89.84 MB
pdf

ຄູ່ມືມາດຕະຖານໃນການຕິດຕາມຕົວຊີ້ວັດດ້ານໂພຊະນາການ

ຈຸດປະສົງຂອງຄູ່ມືນີ້ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງຫມົດ ເຂົ້າໃຈຄໍາ ນິຍາມຂອງຕົວຊີ້ວັດໂພຊະນາການ, ວິທີການຄິດໄລ່, ການແຍກຂໍ້ມູນ, ແບບຟອມເຈ້ຍ, ສິ່ງ ທ້າທາຍ ແລະ ຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕ່າງໆ, ແນໃສ່ປັບປຸງຄຸນນ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນພະຈິກ 10, 2023
6 downloads
820.63 KB
pdf

ປຶ້ມຄູ່ມື ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນ ໂພຊະນາການ ແລະ ແມ່ ແລະ ເດັກ

ຄູ່ມືນີ້ສ້າງຂຶ້ນໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນແນວທາງໃຫ້ແກ່ການເກັບກຳ, ລາຍງານ, ກວດສອບ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ໂພຊະນາການ ແລະ ແມ່ ແລະ ເດັກ ຢ່າງເປັນປະຈຳ….
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນພະຈິກ 10, 2023
8 downloads
3.03 MB
pdf

WHO Guideline for complementary feeding of infants and young children 6–23 months of age

This guideline, Complementary feeding of infants and young children 6–23 months of age, supersedes the Guiding Principles for Complementary Feeding of the Breastfed Child (1) and Guiding principle…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນພະຈິກ 9, 2023
1 downloads
5.92 MB
pdf

ບົດນຳສະເໜີ ການແພດທາງໄກ ໂດຍສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ

ການນໍາໃຊ້ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງໄກ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ອັນເປັນຜົນມາຈາກພະຍາດລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ‘ການປິດປະເທດ ຫຼື ການລັອກດາວ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນຕຸລາ 20, 2023
4 downloads
3.36 MB
pptx

Artificial Intelligence Presentation V2.

Categories: ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
ເດືອນຕຸລາ 13, 2023
8 downloads
32.26 MB
pdf

LCCC PowerPoint Artificial Intelligence

Categories: ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
ເດືອນຕຸລາ 13, 2023
12 downloads
15.25 MB
pptx

Nutrition Intervention at School Setting_for ANRCB_Oct_2023

Implementation and Evaluation of Nutrition Intervention at School Setting: Experiences of SEAMEO RECFON…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນຕຸລາ 4, 2023
2 downloads
6.88 MB
pptx

Nutrition Model Village Guideline – Lao V

Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນກໍລະກົດ 3, 2023
21 downloads
61.10 MB
pdf