ເຄື່ອງມື ແລະ ຄູ່ມື

ໃນນີ້ປະກອບມີຄູ່ມື ແລະ ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການ, ລວມເຖິງໂພສ໌ເຕີ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ການອະທິບານກິດຈະກຳ.

ບົດນຳສະເໜີ – ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ WASH ທີ່ສ້າງສັນ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດ

ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານໂຄງຮ່າງພື້ນຖານຂອງວຽກງານ WASH ແລະ ການສ້າງທຸລະກິດທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບວຽກງານ WASH ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ…
ເດືອນມັງກອນ 14, 2021
0 downloads
0.00 KB
Poster explaining COVID-19 precautions in Lao

COVID-19 Precautions Poster – Lao

Poster to explain the key precautions for protecting against COVID-19. Developed by Ministry Of Health and USAID…
Categories: Tools & Manuals
Sectors: COVID-19, Health
ເດືອນກໍລະກົດ 21, 2020
6 downloads
189.41 KB
jpg

COVID-19 Hand Washing Poster

The Poster from LANN lesson about 7 steps for Hands Washing properly….
Categories: Tools & Manuals
Sectors: COVID-19
ເດືອນກໍລະກົດ 21, 2020
4 downloads
1.22 MB
pdf
Icon

ANNEXES FOR LANN GUIDEBOOK 2018

LANN_Annex 1.What is malnutrition LANN_Annex 2. Causes of malnutrition LANN_Annex 4. UNICEF Food cards LANN_Annex 5. Seasonal Calendar Template LANN_Annex 6. Village sessions for l…
Categories: Tools & Manuals
ເດືອນກັນຍາ 28, 2018
20 downloads
0.00 KB
Icon

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍສຳລັບປື້ມຄູ່ມື LANN ປີ 2018

Lao_LANN_Annex 12. IYCF Cooking demonstration Lao_LANN_Annex 11. Five ways to food safety Lao_LANN_Annex 10. Roles and Questions Lao_LANN_Annex 9. UNICEF CF cards_Lao (Flipchart layout_for pr…
Categories: Tools & Manuals
ເດືອນກັນຍາ 28, 2018
6 downloads
0.00 KB
Icon

SUN CSA Laos Poster-Eng

sun-csa-laos-poster_eng…
Categories: Tools & Manuals
ເດືອນກັນຍາ 28, 2016
28 downloads
0.00 KB
Agricultural and Livestock manual (Lao language)- EU

Agricultural and Livestock manual (Lao language)- EU

The resources from EU…
Categories: Tools & Manuals
ເດືອນເມສາ 22, 2016
142 downloads
73.71 MB
pdf, docx
Icon
ເດືອນເມສາ 4, 2016
0 downloads
262.32 MB
rar
Scaling Up Nutrition Civil Society Alliance (SUN CSA)- Term of Reference
ເດືອນມີນາ 14, 2016
126 downloads
570.29 KB
pdf
Icon

SUN CSA core members

Core members SUN CSA has 7 core members (SUN CSA MC) are: Plan International.org, Population Service International (PSI), Health Poverty Action (HPA), Save the Children, Care International, Populat…
Categories: Tools & Manuals
ເດືອນມັງກອນ 22, 2016
63 downloads
0.00 KB