ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

ເຄື່ອງມື ແລະ ຄູ່ມື

ໃນນີ້ປະກອບມີຄູ່ມື ແລະ ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການ, ລວມເຖິງໂພສ໌ເຕີ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ການອະທິບານກິດຈະກຳ.

ບົດແນະນໍາການດໍາເນີນງານ ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NPAN) 2021 – 2025.

ບົດແນະນໍາການດໍາເນີນງານຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການສະບັບນີ້, ໄດ້ມີກຳນພັດທະນາຂຶ້ນເທຶ່ອທໍາອິດໃນປີ 2019 ເຊິ່ງໄດ້ກວມເອົຳແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2016 – 2025 ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປ…
Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນກຸມພາ 5, 2024
9 downloads
1.80 MB
pdf

ປື້ມສູດແຕ່ງອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ – LA

ອົງການອາຫານໂລກ ຮ່ວມກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສົ່ງເສີມແຜນງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2002 ເປັນຕົ້ນມາໃຫ້ແກ່ຫຼາຍກວ່າ 1,400 ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍການລິເລີ່ມຮູບແບບເປັນອາຫານຫວ່າງ ແລະ ມີການພັດທະນ…
Categories: ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນມັງກອນ 10, 2024
6 downloads
14.78 MB
pdf

ຍຸດທະສາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເພີ່ມວິຕະມິນແຮ່ທາດ ໃສ່ອາຫານ ຢູ່ ສປປ ລາວ – Lao

ເພຶ່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ 2 ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ “ລຶບລ້າງຄວາມອຶດຫີວ, ບັນລຸການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ, ປັບປຸງນໂພຊະນາການ ແລະ ສົ່ງເສີມການກະສິກໍາແບບຍຶນຍົງ” ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຫ້າປີຄັ້ງທີ8. ລັດຖ…
Categories: ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນມັງກອນ 10, 2024
3 downloads
2.68 MB
pdf

ຄູ່ມືແນະນໍາການຄຸ້ມຄອງການສານອາຫານກະທັນຫັນແບບເຊື່ອມສານ – Lao

ການຂາດສານອາຫານຍັງເປັນບັນຫສາສາທາລະນະສຸກໃນ ສປປ ລາວ ອັດຕາການຂາດສານອາຫານຍັງສູງຫຼາຍຢູ່ ອິງຕາມຜົນການສໍາຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ (LSIS, 2017). ໃນປະຈຸບັນເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ລວງສູງຫຼຸດມາດຕະຖານແມ່ນ 33%, ນໍ້າໜັກຫຼຸ…
Categories: ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນມັງກອນ 10, 2024
6 downloads
22.83 MB
pdf

ໂພສ໌ເຕີການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ SUN CSA ລາວ #7

ໂພສ໌ເຕີນີ້ແມ່ນສຳລັບທຸກອົງກອນໃນປະເທດລາວ ໃຊ້ໃນການສົ່ງເສີມການສະໜັບສະໜູນພະນັກງານຂອງຕົນໃຫ້ລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່. ການອອກແບບໂພສ໌ເຕີ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຈາກ ອົງການແພລນສາກົນປະຈຳລາວ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃ…
Categories: ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນພະຈິກ 24, 2023
1 downloads
3.04 MB
pdf

ໂພສ໌ເຕີການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ SUN CSA ລາວ #6

ໂພສ໌ເຕີນີ້ແມ່ນສຳລັບທຸກອົງກອນໃນປະເທດລາວ ໃຊ້ໃນການສົ່ງເສີມການສະໜັບສະໜູນພະນັກງານຂອງຕົນໃຫ້ລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່. ການອອກແບບໂພສ໌ເຕີ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຈາກ ອົງການແພລນສາກົນປະຈຳລາວ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃ…
Categories: ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນພະຈິກ 24, 2023
1 downloads
2.84 MB
pdf

ໂພສ໌ເຕີການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ SUN CSA ລາວ #5

ໂພສ໌ເຕີນີ້ແມ່ນສຳລັບທຸກອົງກອນໃນປະເທດລາວ ໃຊ້ໃນການສົ່ງເສີມການສະໜັບສະໜູນພະນັກງານຂອງຕົນໃຫ້ລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່. ການອອກແບບໂພສ໌ເຕີ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຈາກ ອົງການແພລນສາກົນປະຈຳລາວ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃ…
Categories: ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນພະຈິກ 24, 2023
downloads
0.00 KB

ໂພສ໌ເຕີການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ SUN CSA ລາວ #4

ໂພສ໌ເຕີນີ້ແມ່ນສຳລັບທຸກອົງກອນໃນປະເທດລາວ ໃຊ້ໃນການສົ່ງເສີມການສະໜັບສະໜູນພະນັກງານຂອງຕົນໃຫ້ລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່. ການອອກແບບໂພສ໌ເຕີ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຈາກ ອົງການແພລນສາກົນປະຈຳລາວ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃ…
Categories: ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນພະຈິກ 24, 2023
downloads
3.05 MB
pdf

ໂພສ໌ເຕີການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ SUN CSA ລາວ #3

This poster is designed for all workplaces in Laos to promote their support of breastfeeding to their staff. The design of this poster was funded by Plan International Laos as part of their Promoting …
Categories: ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນພະຈິກ 24, 2023
downloads
2.81 MB
pdf

ໂພສ໌ເຕີການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ SUN CSA ລາວ #2

ໂພສ໌ເຕີນີ້ແມ່ນສຳລັບທຸກອົງກອນໃນປະເທດລາວ ໃຊ້ໃນການສົ່ງເສີມການສະໜັບສະໜູນພະນັກງານຂອງຕົນໃຫ້ລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່. ການອອກແບບໂພສ໌ເຕີ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຈາກ ອົງການແພລນສາກົນປະຈຳລາວ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃ…
Categories: ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນພະຈິກ 24, 2023
downloads
12.60 MB
pdf