ເຄື່ອງມື ແລະ ຄູ່ມື

ໃນນີ້ປະກອບມີຄູ່ມື ແລະ ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການ, ລວມເຖິງໂພສ໌ເຕີ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ການອະທິບານກິດຈະກຳ.

ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກ (SUN CSA Friday Hangout) ບົດຮຽນສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງໂຄງການ SCALING

ເປັນການສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ຈາກການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂອງໂຄງການ SCALING ເຊັ່ນ: ກຸ່ມທ້ອນເງິນຂອງແມ່ຍິງຂັ້ນບ້ານ ແລະ ການແບ່ງເບົາວຽກຂອງແມ່ຍິງ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງສຳຄັນທີ…
Categories: Tools & Manuals
ເດືອນຕຸລາ 8, 2021
downloads
23.17 MB
pptx

ຄູ່ມືການເຊື່ອມທັດສະນະບົດບາດຍິງຊາຍ – ເຂົ້າໃນການວາງແຜນພັດທະນາ

ຈຸດປະສົງຂອງການຂຽນປື້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມນີ້ ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານທີ່ມີຫນ້າທີ່ໃນການວາງແຜນ ພັດທະນາໄດ້ມີເອກະສານອ້າງອີງໃນການເຊື່ອມທັດສະນະບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງຕົນ. ລວມທັງໃຫ້ຜູ້ອື່ນໆທີ່ສົນໃຈບັນຫາບົດບາດຍິ…
Categories: Tools & Manuals
ເດືອນກັນຍາ 22, 2021
4 downloads
1.83 MB
pdf

ໂຄງການ ເຊື່ອມສານວຽກງານ ໂພຊະນາການ, ນໍ້າ ແລະ ສຸຂານາໄມ

ພາຍໃຕ້ວິທີການເຊື່ອມສານຫລາຍພາກສ່ວນ, ໂຄງການນີ້ໄດ້ດໍາເນີນຫລາກຫລາຍກິດຈະກໍາ ກ່ຽວກັບ ນໍ້າ-ສຸຂານາໄມ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມວຽກງານໂພຊະນາການ ໂດຍແນ່ໃສ່ການເພີື່ມອັດຕາໃນການເຂົົ້າເຖິງ ແລະ ການຊົມໃຊ້ ນໍ້າສະອາດປອດໄພ, ວິ…
Categories: Tools & Manuals, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນກັນຍາ 22, 2021
1 downloads
422.65 KB
pdf

USAID Nurture – ການເສີມສ້າງສັກກະຍະພາບຂອງຊຸມຊົນໃນການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາທີີ່ຍືນຍົງ

ກິດຈະກ າດັີ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພືີ່ອປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ຈະເອືໍ້ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ໂພຊະນາການໃນຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ວຽກງານ WASH (ການເຂົໍ້າເຖິງນ ໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂານາໄມທີີ່ດີ) ລະຫວ່າງເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ລັດຖະບານ, ຜ…
Categories: Tools & Manuals, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນກັນຍາ 17, 2021
2 downloads
391.89 KB
pdf

ປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື GALS ສະບັບປີ 2021

ປຶ້ມຄູ່ມື ລະບົບການຮຽນຮູ້ ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (GALS) ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ໄດ້ປັບປຸງມາຕະຫຼອດຫລາຍປີຜ່ານມາໂດຍຫລາຍໆອົງການສາກົນໃນ ສປປ ລາວ. ສະບັບນີ້ໄດ້ຮັບການປັບປູງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານ ໂຄງ…
Categories: Tools & Manuals
ເດືອນມີນາ 21, 2021
41 downloads
7.67 MB
pdf

ປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື LANN ສະບັບປີ 2021

ປຶ້ມຄູ່ມືການອົບຮົມການເຊື່ອມໂຍງ ກະສິກໍາ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ໂພຊະນາການ (LANN) ໄດ້ຮັບການພັດທະນາແລະໄດ້ປັບປຸງມາຕລອດຫຼາຍປີຜ່ານມາໂດຍຫຼາຍໆອົງການສາກົນໃນ ສປປ ລາວ. ສະບັບນີ້ ໄດ້ຮັບການປັບປູງເພື່ອຮັບໃ…
Categories: Tools & Manuals
ເດືອນມີນາ 21, 2021
35 downloads
18.44 MB
pdf

ຄູ່ມືແນະນຳການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ປະກອບລາຍການວິທະຍຸ ຫຼື ໂທລະໂຄ່ງ

ຄູ່ມືແນະນຳການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ປະກອບລາຍການວິທະຍຸຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ໂທລະໂຄ່ງບ້ານ…
Categories: Tools & Manuals
ເດືອນພຶດສະພາ 20, 2021
22 downloads
396.40 KB
pdf

LANN Version 2021

The linking training manual for agriculture, natural resources protection, and nutrition has been developed and improved over the years, with many international organizations in the country being upda…
ເດືອນກຸມພາ 6, 2021
downloads
18.44 MB
pdf

GALS Version 2021

ປຶ້ມຄູ່ມືການອົບຮົມການເຊື່ອມໂຍງ ກະສິກໍາ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ໂພຊະນາການ (LANN) ໄດ້ຮັບການພັດທະນາແລະໄດ້ປັບປຸງມາຕລອດຫຼາຍປີຜ່ານມາໂດຍຫຼາຍໆອົງການສາກົນໃນ ສປປ ລາວ. ສະບັບນີ້ ໄດ້ຮັບການປັບປູງເພື່ອຮັ…
Categories: Tools & Manuals
ເດືອນກຸມພາ 1, 2021
downloads
7.67 MB
pdf