ເຄື່ອງມື ແລະ ຄູ່ມື

ໃນນີ້ປະກອບມີຄູ່ມື ແລະ ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການ, ລວມເຖິງໂພສ໌ເຕີ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ການອະທິບານກິດຈະກຳ.

Food-Fortification-Action-Plan_Eng

This Food Fortification Strategic Action Plan for Lao PDR serves as an addendum to the National Nutrition Strategy to 2025 and Plan of Action 2016 – 2020 for Lao PDR. It advises on the possibilities o…
Categories: Tools & Manuals
ເດືອນກຸມພາ 21, 2022
5 downloads
3.95 MB
pdf

Cookbook-LA-compressed

ປຶ້ມຄຳແນະນຳນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງໃນການສອນການເຮັດອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ…
Categories: Tools & Manuals
ເດືອນກຸມພາ 21, 2022
2 downloads
14.78 MB
pdf

Outcome_Story Laos

Pursuing Relentless Nutrition Promotion in Lao PDR….
Categories: Tools & Manuals
ເດືອນກຸມພາ 11, 2022
1 downloads
1.00 MB
pdf

Outcome Story_Laos Final

Pursuing  Relentless Nutrition Promotion in Lao PDR….
Categories: Tools & Manuals, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນກຸມພາ 11, 2022
1 downloads
1.00 MB
pdf

AHAN Newsletter #4 – LAO final

ເຂົ້າສູ່ໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ AHAN, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງຊຸມຊົນ ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມທ້າທາຍທັງຫມົດທີ່ຕ້ອງປະເຊີນມາຕັ້ງແຕ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ລວມໄປເຖິງການແຜ່ລະບາດໃນໄລ…
Categories: Tools & Manuals, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນກຸມພາ 11, 2022
3 downloads
6.15 MB
pdf

AHAN Newsletter #3 – LAO

ພາຍຫຼັງການທົບທວນ ໄຕມາດທີ 2 ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ປະຈຸບັນໂຄງການ AHAN ໄດ້ສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ຍືນຍົງກັບບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ໃນການຮ່ວມມືກັນລົບລ້າງການຂາດສານອາຫານໃນປະເທດລາວ. ເບີ່ງລາຍລະອຽດທັງໝົດໃນ…
Categories: Tools & Manuals, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນກຸມພາ 11, 2022
3 downloads
7.70 MB
pdf

Baby feeding cues

Categories: Tools & Manuals
ເດືອນມັງກອນ 25, 2022
1 downloads
420.10 KB
pdf

Infant-and-young-child-feeding-counselling-an-integrated-course

Guidance for using the online infant and young child feeding training modules…
Categories: Tools & Manuals
ເດືອນຕຸລາ 28, 2021
6 downloads
655.31 KB
pdf

6_ຫຼັກການພື້ນຖານຈາກປຶ້ມຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງກໍລະນີຄົນເຈັບ COVID-19

ສາລະບານ 1.ເສັ້ນທາງການດູແລຄົນເຈັບ 2.ຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງພະຍາດ 3.ການປິ່ນປົວໃນແຕ່ລະຂັ້ນ 4.ເງື່ອນໄຂຂອງການໃຫ້ອອກໂຮງໝໍ 5.ການຕິດຕາມ ແລະ ຕອບໂຕ້ສຳລັບ COVID-19 ໃນພະນັກງານແພດ…
Categories: Tools & Manuals
ເດືອນຕຸລາ 28, 2021
downloads
227.25 KB
pptx
ເດືອນຕຸລາ 28, 2021
2 downloads
773.38 KB
pdf