ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

ເຄື່ອງມື ແລະ ຄູ່ມື

ໃນນີ້ປະກອບມີຄູ່ມື ແລະ ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການ, ລວມເຖິງໂພສ໌ເຕີ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ການອະທິບານກິດຈະກຳ.

Icon

The resources from World Vision Laos about Nutrition status in Lao PDR

These resources are producing by the World Vision Laos (WVL) about Nutrition knowledge, nutrition folk song, Nutrition report and another resources that are relating to the nutrition. All of you could…
Categories: ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 16, 2015
242 downloads
0.00 KB
|=|
Icon

The Basic Knowledge for Nutrition Activities Manual

VRO1_Village_Outreach_Manual_ final_March2 VRO2_Village_Outreach_Manual_V03_May11 VRO3_Village_Outreach_Manual_final Linking Agriculture, Natural resource and Nutrition (LANN)….
Categories: ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
ເດືອນພຶດສະພາ 25, 2015
132 downloads
0.00 KB
Handicap International Laos Poster

Handicap International Laos Poster

How to take care their health and child secure. The resource is recieving from Handicap International for the Development….
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
ເດືອນພຶດສະພາ 13, 2015
151 downloads
6.18 MB
pdf

Lao-Operational Guidance on IYCF During Covid FINAL Ver1

ເອກະສານສະບັບນີ້ມີຈຸດປະສົງ ສຳລັບແຜນງານ ແລະ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກທຸກຂັ້ນ ແລະ ສຸກາສາລາ ແລະ ຍັງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຈົນກວ່າຈະມີຄຳແນະນຳສະບັບໃໝ່. ….
Categories: ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ໂຄວິດ – 19, ສາທາລະນະສຸກ, WASH
ເດືອນມັງກອນ 28, 2013
16 downloads
319.22 KB
pdf

Lao-Operational Guidance on IYCF During Covid FINAL

ເອກະສານສະບັບນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ສຳລັບແຜນງານ ແລະ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກທຸກຂັ້ນ ແລະ ສຸກສາລາ ແລະ ຍັງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຈົນກວ່າຈະມີຄຳແນະນຳສະບັບໃໝ່….
Categories: ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: WASH, ສາທາລະນະສຸກ, ໂຄວິດ – 19
ເດືອນມັງກອນ 23, 2013
6 downloads
148.94 KB
pdf