ນໍ້າ, ສຸຂະພິບານ ແລະ ອະນາໄມ

ໃນພາກນີ້ຈະປະປະກອບມີບົດຄົ້ນຄ້າວ, ຄູ່ມື,ໂພສ໌ເຕີ, ດຳລັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ນໍ້າ, ສຸຂະພິບານ ແລະ ອະນາໄມ (WASH)

WASH icon

AHAN Newsletter #1 (1st quarter 2020)

Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, ການສຶກສາ, Gender, Health, WASH
ເດືອນກຸມພາ 10, 2021
58 downloads
5.98 MB
pdf

ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN #1 (ໄຕມາດທີ 1 ປີ 2020)

Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ
ເດືອນກຸມພາ 10, 2021
28 downloads
6.28 MB
pdf

ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN #1 (ໄຕມາດທີ 1 ປີ 2020)

Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, ການສຶກສາ, Gender, Health, WASH
ເດືອນກຸມພາ 10, 2021
37 downloads
6.28 MB
pdf

ບັນທຶກການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA – ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານໂຄງຮ່າງພື້ນຖານຂອງວຽກງານ WASH ແລະ ການສ້າງທຸລະກິດທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບວຽກງານ WASH

ເຂົ້າເບິ່ງວີດີໂອລຸ່ມນີ້ເພື່ອເບິ່ງບັນທຶກການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA – ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານໂຄງຮ່າງພື້ນຖານຂອງວຽກງານ WASH ແລະ ການສ້າງທຸລະກິດທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບວຽກງານ WASH https://youtu…
Sectors: WASH
ເດືອນມັງກອນ 18, 2021
0 downloads
0.00 KB

ບົດນຳສະເໜີ – ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ WASH ທີ່ສ້າງສັນ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດ

ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານໂຄງຮ່າງພື້ນຖານຂອງວຽກງານ WASH ແລະ ການສ້າງທຸລະກິດທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບວຽກງານ WASH ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ…
Categories: Tools & Manuals, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: WASH
ເດືອນມັງກອນ 14, 2021
downloads
0.00 KB
pptx

[LA] SCALING Newsletter Issue 5 (Final version)

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ຈົດໝາຍຂ່າວປະຈໍາ 6 ເດືອນສະບັບທີ5 ຂອງພວກເຮົາ!ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບນີ້ມີຈຸດປະສົງສະເໜີຂ່າວສານໃໝ່ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງ ດ້ານໂພຊະນາກາ…
Categories: Tools & Manuals
Sectors: Health, WASH
ເດືອນທັນວາ 1, 2020
6 downloads
822.79 KB
pdf

ຈົດໝາຍຂ່າວ SCALING ສະບັມທີ 4, ມິຖຸນາ 2020

ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບທີ 4 ນີ້ພວກເຮົາຍັງມີຈຸດປະສົງລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນການປະເມີນໄລຍະກາງຂອງການປະຕິບັດໂຄງການ. ນອກຈາກນີພ້ ວກເຮົາຕ້ອງການລາຍງານຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໂຄງການມາເຖີງໄລຍະເດືອນມີນາ 2020 ແ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: COVID-19, Gender, Health, WASH
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 4, 2020
8 downloads
848.39 KB
pdf

faqs-breastfeeding-and-covid-19 rough DRAFT LAYOUT

ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ ຍັງໄດ້ນໍາເອົາຄໍາແນະນໍາອື່ນໆ ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກກ່ຽວກັບການໃຫ້ອາຫານເດັກອ່ອນແລະເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄໍາແນະນໍາໃນການດໍາເນີນງານຂອງກຸ່ມເຮັດວຽກລະຫວ່າງອົງກອນກ່ຽວກັບການໃຫ້ອາຫານເດັກອ່ອນແລະເດັກນ້ອຍ …
Categories: Tools & Manuals
Sectors: COVID-19, Health, WASH
ເດືອນເມສາ 28, 2020
8 downloads
319.22 KB
pdf

Well Child Care SOP-LAO 26Feb

ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການຢ້ຽມຢາມເບີ່ງແຍງເດັກດີໃນສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບ…
Categories: Tools & Manuals
Sectors: Health, WASH
ເດືອນກຸມພາ 26, 2020
6 downloads
148.56 KB
pdf

Final report_Evaluation WASH in Schools and Garden_Jan_2020

It is hypothesized that effective water, sanitation, and hygiene as well as vegetable garden practice in school enables the learning environment and improves the children’s health, boost educational …
Sectors: WASH
ເດືອນມັງກອນ 24, 2020
3 downloads
4.72 MB
pdf