ນໍ້າ, ສຸຂະພິບານ ແລະ ອະນາໄມ

ໃນພາກນີ້ຈະປະປະກອບມີບົດຄົ້ນຄ້າວ, ຄູ່ມື,ໂພສ໌ເຕີ, ດຳລັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ນໍ້າ, ສຸຂະພິບານ ແລະ ອະນາໄມ (WASH)

WASH icon

Dissemination Workshop-Gender Lao 21.12.2021

ພາກແນະນຳ ການຫຼຸດຜ່ອນວຽກຂອງແມ່ຍິງ (WWR) ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບໃນຄວາມສຳພັນ (GER) ກຸ່ມທ້ອນເງີນຂອງແມ່ຍິງຂັ້ນບ້ານ (VSLA) ພາວະການເປັນຜູ້ນຳຂອງແມ່ຍິງ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ…
Sectors: Gender, Health, WASH
ເດືອນສິງຫາ 22, 2022
9 downloads
7.26 MB
pptx

Case Study SCALING WASH Infastructure Lao 08.02.2022

ກິດຈະກໍາ WASH ພາຍໃຕGໂຄງການ SCALING ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດໂພຊະນາການແຫ>ງຊາດ ‘NNS( ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານເພື່ອລົບລ້າງການປະຕິບັດການຖ່າຍຊະຊາຍໃນທົ່ວປະເທດພາຍໃນ 1/14…
Sectors: Gender, Health, WASH
ເດືອນສິງຫາ 22, 2022
11 downloads
10.41 MB
pdf

Case Study SCALING Nutrition Governance Lao 08.02.2022

ກອບຍຸດທະສາດແຫ’ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ‘NNS( ໄດHສ້າງຂອບເຂດການປະຕິບັດວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການໃນທົ່ວປະເທດ- ເຊີ່ງສະໜັບ ສະໜູນໂດຍແຜນປະຕິບັດງານແຫ’ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ‘ແຕ’ປີ1/05,1/1/ ແລະ 1/10,1/14( ເຊີ່ງເປັນແຜນດໍາເນີນງານ…
Sectors: Gender, Health, WASH
ເດືອນສິງຫາ 22, 2022
5 downloads
8.01 MB
pdf

Case Study SCALING LSS Lao 26.04.2022

ບ້ານເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ ສະເກວລິ້ງ ໄດ້ກໍາໜົດເອົາຊຸມຊົນຊົນນະບົດ ທີ່ມີການດໍາລົງຊີວິດຕິດພັນກັບການກະສິກໍາເປັນ ຫຼັກ, ລວມໄປເຖິງບັນດາບ້ານທີ່ຢູ່ນອກຕົວເມືອງ ທີ່ມີການປະສົມປະສານກະສິກໍາ ແລະ ເສດຖະກິດການຕະຫຼາດເປັນຫຼ…
Sectors: Gender, Health, WASH
ເດືອນສິງຫາ 22, 2022
5 downloads
8.30 MB
pdf

Case Study SCALING WWR-GER Lao 08.02.2022

ບ້ານເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ ສະເກວລິ້ງ ໄດ້ກໍາໜົດເອົາຊຸມຊົນຊົນນະບົດ ທີ່ມີການດໍາລົງຊີວິດຕິດພັນກັບການກະສິກໍາເປັນ ຫຼັກ, ລວມໄປເຖິງບັນດາບ້ານທີ່ຢູ່ນອກຕົວເມືອງ ທີ່ມີການປະສົມປະສານກະສິກໍາ ແລະ ເສດຖະກິດການຕະຫຼາດເປັນຫຼ…
Sectors: Gender, Health, WASH
ເດືອນສິງຫາ 22, 2022
5 downloads
6.48 MB
pdf

Case Study SCALING VSLA Lao 08.02.2022

ບ້ານເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ ສະເກວລິ້ງ ໄດ້ກໍາໜົດເອົາຊຸມຊົນຊົນນະບົດ ທີ່ມີການດໍາລົງຊີວິດຕິດພັນກັບການກະສິກໍາເປັນ ຫຼັກ. ລວມໄປເຖິງບັນດາບ້ານທີ່ຢູນອກຕົວເມືອງ ທີ່ມີການປະສົມປະສານກະສິກໍາ ແລະ ເສດຖະກິດການຕະຫຼາດເປັນຫຼັ…
Sectors: Gender, Health, WASH
ເດືອນສິງຫາ 22, 2022
7 downloads
6.64 MB
pdf

Case Study SCALING Community Accountability Lao 14.02.2022

ເຖິງແມ>ນວ່າຈະມີການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນໃນປະເທດ+ ປະເທດລາວກໍ່ຍັງມີການພັດທະນາລະບົບດູແລສຸຂະພາບຢູD ຈຸດອອ່ນໃນ ດ້ານການເງິນ, ການບັນທຶກສຸຂະພາບ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການບໍລິການສຸຂະພາບ, ການແພດໃນລາວຍັງບໍ່ພຽ…
Sectors: Gender, Health, WASH
ເດືອນສິງຫາ 18, 2022
5 downloads
6.86 MB
pdf

ຈົດໝາຍຂ່າວ SUN CSA ລາວ ເດືອນ ພຶດສະພາ 2022

SUN CSA ລາວໄດ້ເຜີຍແຜ່ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບເດືອນພຶດສະພາ 2022 ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນສຳເລັດໃນໜຶ່ງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ຂອງບັນດາອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກປັບປຸງໂພຊະນາການໃນລາວ. ຂໍໃຫ້ທ່ານອ່ານຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບນີ້ ແລ້ວບອກພວກເຮົາວ່າທ່ານມີຄຳ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 21, 2022
12 downloads
97.46 MB
pdf, ai

LANN Annex_Women cards

Categories: Tools & Manuals
Sectors: Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022
19 downloads
22.62 MB
pdf

LANN Annex_men cards

Categories: Tools & Manuals
Sectors: Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022
12 downloads
19.19 MB
pdf