ນໍ້າ, ສຸຂະພິບານ ແລະ ອະນາໄມ

ໃນພາກນີ້ຈະປະປະກອບມີບົດຄົ້ນຄ້າວ, ຄູ່ມື,ໂພສ໌ເຕີ, ດຳລັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ນໍ້າ, ສຸຂະພິບານ ແລະ ອະນາໄມ (WASH)

WASH icon

WASH presentation dissemination event Lao 27.01.2022

ຄວາມເປັນມາຂອງກິດຈະກໍາ ຜົນສໍາເລັດ: ວຽກງານນໍ້າລີນ-ນໍ້າສະອາດ ແລະ ວຽກການຕະຫຼາດນໍ້າ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້: ວຽກງານນໍ້າລີນ-ນໍ້າສະອາດ ວຽກການຕະຫຼາດນໍ້າ ປະສົບການຂອງນໍ້າສະອາດແຂວງ ແລະ ຕົວແທນຂາຍເອກະຊົນ…
Sectors: Gender, Health, WASH
ເດືອນກັນຍາ 2, 2022
17 downloads
64.75 MB
pptx

LSS PPT for Dissemination Workshop 15.2.2022

ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ວຽກງານໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ LSS ທຸກໆ​ກິດ​ຈະ​ກຳ ຫຼື ບົດ​ຮຽນ ແມ່ນເພື່ອແນ່ໃສ່ການພັດທະນາທັກສະດ້ານຄວາມຮູ້, ຄຸນສົມບັດ, ຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ທັກສະດ້ານອື່ນໆຂອງກຸ່ມໄວໜຸ່ມ ຍິງ-ຊາຍ (ເດັກໃນເກນອ…
Sectors: Gender, Health, WASH
ເດືອນກັນຍາ 2, 2022
7 downloads
8.53 MB
pptx

SBCC PPT for the Dissemination Workshop 06.12.2021

ການສື່ສານເພື່ອການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳແລະສັງຄົມແມ່ນຫຍັງ? ການນຳໃຊ້ກະບວນການສື່ສານຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ມີຍຸດທະສາດໃນການບອກເຖິງຫົວໃຈສຳຄັນຂອງການປ່ຽນແປງ ເລີ່ມຈາກການປ່ຽນແປງ ຈາກສິ່ງນ້ອຍໆທີ່ເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ ຕັ້ງແຕ່ລະດັບບຸ…
Sectors: Gender, Health, WASH
ເດືອນກັນຍາ 2, 2022
9 downloads
9.41 MB
pdf, pptx

LSS PPT for Dissemination Workshop 06.12.2021

ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ວຽກງານໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ LSS ທຸກໆ​ກິດ​ຈະ​ກຳ ຫຼື ບົດ​ຮຽນ ແມ່ນເພື່ອແນ່ໃສ່ການພັດທະນາທັກສະດ້ານຄວາມຮູ້, ຄຸນສົມບັດ, ຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ທັກສະດ້ານອື່ນໆຂອງກຸ່ມໄວໜຸ່ມ ຍິງ-ຊາຍ (ເດັກໃນເກນອາຍ…
Sectors: Gender, Health, WASH
ເດືອນກັນຍາ 2, 2022
6 downloads
1.73 MB
pptx

Case Study SCALING SBCC English 14.02.2022

The target villages of the SCALING project are primarily rural communities with agriculture-based livelihoods, but also include peri-urban villages with mixed agricultural and market-based economies….
Sectors: Gender, Health, WASH
ເດືອນກັນຍາ 2, 2022
7 downloads
8.68 MB
pdf

Case Study SCALING Mentorship English 09.02.2022

Laos has a population of nearly eight million, of which 68% are living in rural areas. Thirty-two percent of the population are below the age of 14. Lao Social Indicator Survey 2 (LSIS 2) commissione…
Sectors: Gender, Health, WASH
ເດືອນກັນຍາ 2, 2022
7 downloads
9.57 MB
pdf

SCALING Mentorship Lao 03.02.2022

ເມັນໂທຊິບ ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໃສ່ບົດຮຽນກ່ຽວກັບ ແມ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່, ການດູແລເບິ່ງແຍງ ແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ  ແລະ ວິທີການຄວບຄຸມ ຫຼື ປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອຂອງແມ່….
Sectors: Gender, Health, WASH
ເດືອນສິງຫາ 22, 2022
8 downloads
1.38 MB
pptx

COMMUNITY ACCOUNTABILITY PPT Lao 11.02.2022

1 ພາກແນະນຳ 2 ການຫຼຸດຜ່ອນວຽກຂອງແມ່ຍິງ (WWR) ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບໃນຄວາມສຳພັນ (GER) 3 ກຸ່ມທ້ອນເງີນຂອງແມ່ຍິງຂັ້ນບ້ານ (VSLA) 4 ພາວະການເປັນຜູ້ນຳຂອງແມ່ຍິງ 5 ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ…
Sectors: Gender, Health, WASH
ເດືອນສິງຫາ 22, 2022
8 downloads
6.18 MB
pptx

Dissemination Workshop-Gender Lao 21.12.2021

ພາກແນະນຳ ການຫຼຸດຜ່ອນວຽກຂອງແມ່ຍິງ (WWR) ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບໃນຄວາມສຳພັນ (GER) ກຸ່ມທ້ອນເງີນຂອງແມ່ຍິງຂັ້ນບ້ານ (VSLA) ພາວະການເປັນຜູ້ນຳຂອງແມ່ຍິງ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ…
Sectors: Gender, Health, WASH
ເດືອນສິງຫາ 22, 2022
8 downloads
7.26 MB
pptx

Case Study SCALING WASH Infastructure Lao 08.02.2022

ກິດຈະກໍາ WASH ພາຍໃຕGໂຄງການ SCALING ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດໂພຊະນາການແຫ>ງຊາດ ‘NNS( ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານເພື່ອລົບລ້າງການປະຕິບັດການຖ່າຍຊະຊາຍໃນທົ່ວປະເທດພາຍໃນ 1/14…
Sectors: Gender, Health, WASH
ເດືອນສິງຫາ 22, 2022
11 downloads
10.41 MB
pdf