ກະສິກຳ

ໃນພາກນີ້ແມ່ນລວມມີບົດລາຍງານ, ຄຳແນະນຳ, ເຄື່ອງມື, ດຳລັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານກະສິກຳ.

Agriculture icon

ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN ສະບັບທີ 3

ພາຍຫຼັງ 16 ເດືອນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໂຄງການ AHAN ໄດ້ມີປະສົບການໃນການທົບທວນຄຶນເຄິງໄຕມາດ (MTR) ໃນເດືອນກໍລະກົດ ແລະ ສິງຫາປີ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ. ການທົບທວນນີ້ແມ່ນເປັນສ່ວນຫນື່ງຂອງການອອກແບບໂຄງການ ເພື່ອປະເມີນຄວາມຄ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Gender, Health, WASH
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 17, 2021
12 downloads
7.70 MB
pdf

ການວິເຄາະຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າດ້ານໂພຊະນາການ

ຜົນການເກັບກໍຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໄກ່ລາດ, ສາລີ, ໝາກກ້ວຍ, ແລະໝາກອຶ ມີການຜະລິ ດຫຼາດຢູ່ທ້ອງຖີ່ນໃນເມື່ອງເປົ້າໝາຍ ພ້ອມທັງມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕະຫຼາດທ້ອງຖີ່ນຈຳນວນໜຶ່ງເປັນຢ່າງ ດີ; ແນວໃດກໍ່ຕາມຜະລິດຕະພາບຂ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Health
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 17, 2021
20 downloads
1.06 MB
pdf

ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN ສະບັບທີ 3

ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (ໂຄງການ AHAN) ເປັນເສົາຫຼັກທີ 3 ໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງ ສປປ ລາວ. ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ທຶນເພີ້ມເຕີມຈາກກົ…
Sectors: Agriculture, Gender, Health, WASH
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 17, 2021
downloads
0.00 KB

ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN ສະບັບທີ 2

ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (ໂຄງການ AHAN) ເປັນເສົາຫຼັກທີ 3 ໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງ ສປປ ລາວ. ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ທຶນເພີ້ມເຕີມຈາກກົ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Gender, Health, WASH
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 17, 2021
11 downloads
6.48 MB
pdf

ໂຄງການສົ່ງເສີມຄອບຄົວຊາວໜຸ່ມສາມັກຄີມີໂພຊະນາການ

ເປົ້າໝາຍ (Goal): ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຂາດສານ ອາຫານຂອງເດັກນ້ອຍໃນເກນອາຍຸ 1000 ວັນທຳ ອິດ ຂອງຊີວິດ ຈຸດປະສົງ (Objective): ເພື່ອໃຫ້ຄອບຄົວເປົ້າໝາຍໄດ້ ປັບປຸງການບໍລິໂພກອາຫານ ຖືກຫຼັກໂພຊະນາການ. ສະຖານທີ່ຈັດຕ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Health
ເດືອນເມສາ 21, 2021
8 downloads
21.97 MB
pdf

AHAN Newsletter #1 (1st quarter 2020)

Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, ການສຶກສາ, Gender, Health, WASH
ເດືອນກຸມພາ 10, 2021
58 downloads
5.98 MB
pdf

ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN #1 (ໄຕມາດທີ 1 ປີ 2020)

Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ
ເດືອນກຸມພາ 10, 2021
28 downloads
6.28 MB
pdf

ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN #1 (ໄຕມາດທີ 1 ປີ 2020)

Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, ການສຶກສາ, Gender, Health, WASH
ເດືອນກຸມພາ 10, 2021
37 downloads
6.28 MB
pdf

LANN Version 2021

The linking training manual for agriculture, natural resources protection, and nutrition has been developed and improved over the years, with many international organizations in the country being upda…
Categories: Tools & Manuals
Sectors: Agriculture, Health
ເດືອນກຸມພາ 6, 2021
22 downloads
18.44 MB
pdf

LANN Version 2021

ປຶ້ມຄູ່ມືການອົບຮົມການເຊື່ອມໂຍງ ກະສິກໍາ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ໂພຊະນາການ (LANN) ໄດ້ຮັບການພັດທະນາແລະໄດ້ປັບປຸງມາຕລອດຫຼາຍປີຜ່ານມາໂດຍຫຼາຍໆອົງການສາກົນໃນ ສປປ ລາວ. ສະບັບນີ້ ໄດ້ຮັບການປັບປູງເພື່ອຮັ…
Categories: Tools & Manuals
Sectors: Agriculture
ເດືອນກຸມພາ 1, 2021
6 downloads
18.44 MB
pdf