ກະສິກຳ

ໃນພາກນີ້ແມ່ນລວມມີບົດລາຍງານ, ຄຳແນະນຳ, ເຄື່ອງມື, ດຳລັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານກະສິກຳ.

Agriculture icon

Report_Barriers to Accessing Nutrition Services at Community Level_Lao

Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Health, ການສຶກສາ, ເສດຖະກິດ
ເດືອນກຸມພາ 27, 2023
downloads
0.00 KB

Policy Brief_Barriers to Accessing Nutrition Services at Community Level_Lao

Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Gender, Health, ເສດຖະກິດ
ເດືອນກຸມພາ 27, 2023
4 downloads
5.45 MB
pdf

WFP Lao PDR Remote Household Food Security Survey Brief – 3. November 2022

Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Health, ເສດຖະກິດ
ເດືອນກຸມພາ 23, 2023
2 downloads
885.19 KB
pdf

WFP-Laos_Fill_The_Nutrient_Gap _Report_2017

Fill the Nutrient Gap Lao PDR Summary Report…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Health, ເສດຖະກິດ
ເດືອນກຸມພາ 23, 2023
downloads
2.05 MB
pdf

WFP-Laos_Fill_The_Nutrient_Gap _Report_2022

Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Health, ເສດຖະກິດ
ເດືອນກຸມພາ 23, 2023
2 downloads
2.17 MB
pdf

WFP-Laos-Farmer-Nutrition-School-Household_Impact-Survey-2020

Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Health, ເສດຖະກິດ
ເດືອນກຸມພາ 23, 2023
1 downloads
4.01 MB
pdf

WFP Lao PDR Remote Household Food Security Survey Brief – 2. October 2022

Remote Household Food Security Survey Brief…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, ເສດຖະກິດ, Health
ເດືອນກຸມພາ 15, 2023
downloads
1.01 MB
pdf

WFP Lao PDR Remote Household Food Security Survey Brief – 1. September 2022

Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, ເສດຖະກິດ, Health
ເດືອນກຸມພາ 15, 2023
downloads
1.19 MB
pdf

ບົດລາຍງານປະຈ າປີ 2022 ຂອງ SUN CSA ລາວ

ໃນປີທີ່ມີໝາກຜົນນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງແກ່ຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນໃນ 17 ແຂວງ ໃນປີ 2022 ເພືື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງເຂົາເຈົົ້າໃນດ້ານສາທາ, ສຶກສາ, ກະສິກໍາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຊີວິດການເປັນຢູູ່, ສິ່ງແວດລ້ອ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ, ເສດຖະກິດ
ເດືອນກຸມພາ 14, 2023
9 downloads
1.24 MB
pdf

ແຜ່ນພັບ (Brochure) ແຜນຍຸທະສາດຂອງ SUN CSA ລາວ

SUN CSA Laos – ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົງເສີມ ່ ໂພຊະນາການລາວ – ແມ່ນເຄືອຂ່າຍຂອງ 60 ກວ່າອົງກອນໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານໃນການ ປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງ ສປປ ລາວ. S…
Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ
Sectors: Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ
ເດືອນກຸມພາ 3, 2023
2 downloads
10.78 MB
pdf