ກະສິກຳ

ໃນພາກນີ້ແມ່ນລວມມີບົດລາຍງານ, ຄຳແນະນຳ, ເຄື່ອງມື, ດຳລັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານກະສິກຳ.

Agriculture icon

ຄູ່ມືການເຊື່ອມທັດສະນະບົດບາດຍິງຊາຍ – ເຂົ້າໃນການວາງແຜນພັດທະນາ

ຈຸດປະສົງຂອງການຂຽນປື້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມນີ້ ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານທີ່ມີຫນ້າທີ່ໃນການວາງແຜນ ພັດທະນາໄດ້ມີເອກະສານອ້າງອີງໃນການເຊື່ອມທັດສະນະບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງຕົນ. ລວມທັງໃຫ້ຜູ້ອື່ນໆທີ່ສົນໃຈບັນຫາບົດບາດຍິ…
Categories: Tools & Manuals
ເດືອນກັນຍາ 22, 2021
4 downloads
1.83 MB
pdf

ປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື LANN ສະບັບປີ 2021

ປຶ້ມຄູ່ມືການອົບຮົມການເຊື່ອມໂຍງ ກະສິກໍາ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ໂພຊະນາການ (LANN) ໄດ້ຮັບການພັດທະນາແລະໄດ້ປັບປຸງມາຕລອດຫຼາຍປີຜ່ານມາໂດຍຫຼາຍໆອົງການສາກົນໃນ ສປປ ລາວ. ສະບັບນີ້ ໄດ້ຮັບການປັບປູງເພື່ອຮັບໃ…
Categories: Tools & Manuals
ເດືອນມີນາ 21, 2021
35 downloads
18.44 MB
pdf

ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ ແລະ ການປ້ອນອາຫານທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ໂພຊະນາການແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ

ການສຶກສາແບບຄຸນນະພາບໄດ້ຖືກດຳເນີນເພື່ອຊອກຄົ້ນຫາພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ ແລະ ການປ້ອນອາຫານທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸ ຂະພາບໃນທ່າມກາງແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍທີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກຢູ່ໃນສາມແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ, ໃນແປດ ບ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນມີນາ 17, 2021
18 downloads
9.79 MB
pdf

ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN ສະບັບທີ 3

ພາຍຫຼັງ 16 ເດືອນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໂຄງການ AHAN ໄດ້ມີປະສົບການໃນການທົບທວນຄຶນເຄິງໄຕມາດ (MTR) ໃນເດືອນກໍລະກົດ ແລະ ສິງຫາປີ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ. ການທົບທວນນີ້ແມ່ນເປັນສ່ວນຫນື່ງຂອງການອອກແບບໂຄງການ ເພື່ອປະເມີນຄວາມຄ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນມີນາ 17, 2021
3 downloads
7.70 MB
pdf

ການວິເຄາະຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າດ້ານໂພຊະນາການ

ຜົນການເກັບກໍຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໄກ່ລາດ, ສາລີ, ໝາກກ້ວຍ, ແລະໝາກອຶ ມີການຜະລິ ດຫຼາດຢູ່ທ້ອງຖີ່ນໃນເມື່ອງເປົ້າໝາຍ ພ້ອມທັງມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕະຫຼາດທ້ອງຖີ່ນຈຳນວນໜຶ່ງເປັນຢ່າງ ດີ; ແນວໃດກໍ່ຕາມຜະລິດຕະພາບຂ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນມີນາ 17, 2021
10 downloads
1.06 MB
pdf

ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN ສະບັບທີ 3

ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (ໂຄງການ AHAN) ເປັນເສົາຫຼັກທີ 3 ໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງ ສປປ ລາວ. ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ທຶນເພີ້ມເຕີມຈາກກົ…
ເດືອນມີນາ 17, 2021
downloads
0.00 KB

ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN ສະບັບທີ 2

ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (ໂຄງການ AHAN) ເປັນເສົາຫຼັກທີ 3 ໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງ ສປປ ລາວ. ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ທຶນເພີ້ມເຕີມຈາກກົ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນມີນາ 17, 2021
3 downloads
6.48 MB
pdf
ເດືອນກຸມພາ 10, 2021
37 downloads
5.98 MB
pdf

ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN #1 (ໄຕມາດທີ 1 ປີ 2020)

Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນກຸມພາ 10, 2021
18 downloads
6.28 MB
pdf