ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

ກະສິກຳ

ໃນພາກນີ້ແມ່ນລວມມີບົດລາຍງານ, ຄຳແນະນຳ, ເຄື່ອງມື, ດຳລັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານກະສິກຳ.

Agriculture icon

ການສົ່ງອອກຊາອິນຊີລາວໄປເອີລົບ ຄູ່ມືສຳລັບຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຊາວກະສິກອນຢູ່ ສປປ ລາວ

ແນະນຳຂັ້ນຕອນທັງໝົດ ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງອອກຊາອິນຊີ ໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຊາວກະສິກອນ ຄູ່ມືສະບັບນີ້ ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ຫຼື ສະຫະກອນ ທີ່ມີຄວາມພະຍາຍາມສົ່ງອອກຊາ ອິນຊີ ຫຼື ຊາທົ່ວໄປ ໄປຍັງ ເອີລົບ. ຄວາມຈິ…
Categories: ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ກະສິກຳ
ເດືອນກໍລະກົດ 15, 2024
downloads
745.46 KB
pdf

ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການສົ່ງເສີມຈຸນລະວິສາຫະກິດກະສິກຳ ຢູ່ ສປປ ລາວ ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອົງການຢູເຊດ

ໂຄງການສົ່ງເສີມຈຸນລະວິສາຫະກິດກະສິກຳ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ ພັດທະນາສາກົນຂອງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍອົງກການ ACDI/VOCA ໃນໄລຍະ 6 ປີ, ແຕ່ປີ 2018 ຫາ 2024 ຢູ່ ສາທາລ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: WASH, ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ
ເດືອນກໍລະກົດ 9, 2024
1 downloads
9.60 MB
pdf

ບົດລາຍງານ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ປະຈ າ ປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2024

ບົດລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການປະຈຳ ປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2024…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ, ໂຄວິດ – 19
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 20, 2024
18 downloads
1.13 MB
pdf

ປຶ້ມບົດຮຽນ ຄວາມຮູ້ພຶ້ນຖານດ້ານໂພຊະນາການ ຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ

ປຶ້ມບົດຮຽນ ຄວາມຮູ້ພຶ້ນຖານດ້ານໂພຊະນາການ ຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: WASH, ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 5, 2024
22 downloads
6.33 MB
pdf

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ ຄວາມຮູ້ພຶ້ນຖານດ້ານໂພຊະນາການ ຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ ຄວາມຮູ້ພຶ້ນຖານດ້ານໂພຊະນາການ ຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: WASH, ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 5, 2024
18 downloads
6.50 MB
pdf

SUN CSA Laos Annual Update 2023

In a productive year, SUN CSA Laos organisations have directly helped almost 2 million people in 17 provinces and 104 districts during 2023 to improve their nutrition relating to health, education, ag…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ, ໂຄວິດ – 19
ເດືອນພຶດສະພາ 27, 2024
5 downloads
684.07 KB
pdf

SUN CSA Laos Annual General Meeting Report 2024

SUN CSA Laos Annual General Meeting Report 2024…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ, ໂຄວິດ – 19
ເດືອນພຶດສະພາ 23, 2024
4 downloads
636.90 KB
pdf

ບົດລາຍງານປະຈ າປີ 2022 ຂອງ SUN CSA ລາວ

ໃນປີທີ່ມີໝາກຜົນນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງແກ່ຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນໃນ 17 ແຂວງ ໃນປີ 2022 ເພືື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງເຂົາເຈົົ້າໃນດ້ານສາທາ, ສຶກສາ, ກະສິກໍາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຊີວິດການເປັນຢູູ່, ສິ່ງແວດລ້ອ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ
ເດືອນພຶດສະພາ 20, 2024
33 downloads
1.24 MB
pdf

NPAN 2021-2025 (Lao)

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ 2021 -​ 2025 ສະບັບນີ້ໄດ້ດັດປັບຂອບແນວຄວາມຄິດໃຫ້ຈະແຈ້ງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ດັດປັບຂອບຍຸດທະສາດໃຫ້ສັ້ນເຂົ້າ, ສຳລັບເປົ້າໝາຍລວມມີ 8 ຕົວຊີ້ບອກ, 13 ຈຸດປະສົງຍຸດທະສາດ, 22 ກຸ່ມກິດຈະ…
Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນພຶດສະພາ 20, 2024
140 downloads
8.89 MB
pdf

SUN CSA – Study on Impacts of Inflation on Food Security in Laos – February 2023

ໃນການສໍາຫ ວດຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ຂອງເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມເພືີ່ອໂພຊະນາການລາວ ໃນເດືອນກຸມພາ 2023 ທີີ່ຜ່ານມາ ພົບວ່າ 91 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈໍານວນ 1316 ຄົວເຮືອນທີີ່ໄດ້ສໍາຫ ວດກ່າວວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ ປະເ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ
ເດືອນພຶດສະພາ 20, 2024
40 downloads
1.07 MB
pdf