ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

ກະສິກຳ

ໃນພາກນີ້ແມ່ນລວມມີບົດລາຍງານ, ຄຳແນະນຳ, ເຄື່ອງມື, ດຳລັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານກະສິກຳ.

Agriculture icon

SUN CSA – Study on Impacts of Inflation on Food Security in Laos – February 2023

ໃນການສໍາຫ ວດຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ຂອງເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມເພືີ່ອໂພຊະນາການລາວ ໃນເດືອນກຸມພາ 2023 ທີີ່ຜ່ານມາ ພົບວ່າ 91 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈໍານວນ 1316 ຄົວເຮືອນທີີ່ໄດ້ສໍາຫ ວດກ່າວວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ ປະເ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ
ເດືອນພຶດສະພາ 26, 2023
36 downloads
1.07 MB
pdf

Food Security Document Database – SUN CSA Laos

This summary of all food security resources provides an overview of each document to help you find the most relevant document…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ
ເດືອນພຶດສະພາ 9, 2023
25 downloads
57.72 KB
xlsx

SUN CSA Food insecurity Brochure Lao (1)

Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ
ເດືອນພຶດສະພາ 9, 2023
16 downloads
455.03 KB
pdf

SUNCSA Final presentation – Lao V2

Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ
ເດືອນພຶດສະພາ 7, 2023
8 downloads
1.71 MB
pptx

WFP Lao PDR Remote Household Food Security Survey Brief – 5. Mar-Apr 2023

Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ
ເດືອນພຶດສະພາ 7, 2023
4 downloads
724.05 KB
pdf

Unmasking II – Childhood Lost – Laos final

Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ
ເດືອນພຶດສະພາ 7, 2023
3 downloads
9.51 MB
pdf

WB-Poverty_Report_Eng_1Dec22

Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ
ເດືອນພຶດສະພາ 7, 2023
6 downloads
5.06 MB
pdf

The Geography of Poverty and Inequality in the Lao PDR

Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ
ເດືອນພຶດສະພາ 7, 2023
6 downloads
11.95 MB
pdf

ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ ກະ​ສິ​ກຳ, ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ຊົນ​ນະ​ບົດ 5 ປີ​ຄັ້ງ​ທີ IX (2021-2025) ເພື່ອຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ

Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ
ເດືອນພຶດສະພາ 7, 2023
82 downloads
5.02 MB
pptx

LaoPDREconomicMonitorOctober2022

Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ
ເດືອນພຶດສະພາ 6, 2023
6 downloads
6.20 MB
pdf