ກະສິກຳ

ໃນພາກນີ້ແມ່ນລວມມີບົດລາຍງານ, ຄຳແນະນຳ, ເຄື່ອງມື, ດຳລັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານກະສິກຳ.

Agriculture icon

LANN Annex_10

Categories: Tools & Manuals
Sectors: Agriculture, Health, WASH, ການສຶກສາ
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022
15 downloads
104.61 KB
pdf

LANN Annex_09

Categories: Tools & Manuals
Sectors: Agriculture, Health, WASH, ການສຶກສາ
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022
8 downloads
115.93 KB
pdf

LANN Annex_08 Final

Categories: Tools & Manuals
Sectors: Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022
11 downloads
8.26 MB
pdf

LANN Annex_06 final.pdf

Categories: Tools & Manuals
Sectors: Agriculture, Health, WASH, ການສຶກສາ
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022
8 downloads
10.61 MB
pdf

LANN Annex_05 Final 18p

Categories: Tools & Manuals
Sectors: Agriculture, Health, WASH, ການສຶກສາ
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022
8 downloads
46.29 MB
pdf

LANN Annex_03 STPP

Categories: Tools & Manuals
Sectors: Agriculture, Health, WASH, ການສຶກສາ
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022
9 downloads
4.33 MB
pdf

ANRCB_Newsletter_Issue_2_LAO

ຈົດໝາຍສະບັບນີ້ແມ່ນມີເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການໃຫ້ທຶນໃນການຄົ້ນຄວ້າຂະໜາດນ້ອຍກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ , ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃໝ່ ສໍາລັບການວັດແທກຮ່າງກາຍໃນໄວໆນີ, ທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ….
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Health, WASH, ການສຶກສາ
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 2, 2022
12 downloads
804.88 KB
pdf

AHAN Newsletter #5 – LAO online

ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການ ຜະລິດກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (AHAN) ໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍວຽກງານການສົ່ງເສີມໂພຊະນາ ການແບບປະສົມປະສານ ແລະ ການປະສານງານກັບຫຼາຍ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Health, WASH, ການສຶກສາ
ເດືອນພຶດສະພາ 27, 2022
22 downloads
2.11 MB
pdf

ຈົດໝາຍຂ່າວ SUN CSA ລາວ ເດືອນ ເມສາ 2022

SUN CSA ລາວໄດ້ເຜີຍແຜ່ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບເດືອນເມສາ 2022 ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນສຳເລັດໃນໜຶ່ງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ຂອງບັນດາອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກປັບປຸງໂພຊະນາການໃນລາວ. ຂໍໃຫ້ທ່ານອ່ານຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບນີ້ ແລ້ວບອກພວກເຮົາວ່າທ່ານມີຄຳຄິດ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ
ເດືອນພຶດສະພາ 19, 2022
10 downloads
29.49 MB
pdf

ຈົດໝາຍຂ່າວ SUN CSA ລາວ ເດືອນ ມີນາ 2022

SUN CSA ລາວໄດ້ເຜີຍແຜ່ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບເດືອນມີນາ 2022 ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນສຳເລັດໃນໜຶ່ງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ຂອງບັນດາອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກປັບປຸງໂພຊະນາການໃນລາວ. ຂໍໃຫ້ທ່ານອ່ານຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບນີ້ ແລ້ວບອກພວກເຮົາວ່າທ່ານມີຄຳຄິດ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ
ເດືອນພຶດສະພາ 18, 2022
15 downloads
31.34 MB
pdf