ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ຂ່າວ
  • >
  • ພວກເຮົາຮັບສະໝັກ: ທີ່ປືກສາດ້ານການເຮັດຄົ້ນຄວ້າຂອງ SUN CSA ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກອັດຕາເງີນເງີນເຟີ ແລະ ການບໍ່ຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ

ພວກເຮົາຮັບສະໝັກ: ທີ່ປືກສາດ້ານການເຮັດຄົ້ນຄວ້າຂອງ SUN CSA ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກອັດຕາເງີນເງີນເຟີ ແລະ ການບໍ່ຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ

ສະມາຊິກ SUN CSA ລາວ ຈະດຳເນີນການເຮັດໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກອັດຕາເງີນເຟີ ແລະ ການບໍ່ຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານໃນປະເທດລາວ.

ກະລຸນາສົ່ງຕໍ່ ToR ນີ້ໃຫ້ແກ່ທີ່ປຶກສາດ້ານການເຮັດຄົ້ນຄວ້າທີ່ອາດສົນໃຈສະໝັກ. ກະລຸນາເບິ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ທາງດ້ານລຸ່ມ ແລະ ໃນ ToR ທີ່ຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້.

ພາຍຫຼັງທີ່ພວກເຮົາສາມາດຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາວຽກນີ້ໄດ້ແລ້ວ, ພວກເຮົາຈະຂໍການຮ່ວມມືຈາກອົງກອນສະມາຊິກ ສະໜັບສະໜູນໃນການດໍາເນີນການສໍາຫຼວດໃນພື້ນທີ່ໂຄງການຂອງທ່ານ – ອາດຈະຢູ່ໃນໄລຍະເດືອນທັນວາ ຫາ ເດືອນກຸມພາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະຂໍບົດລາຍງານ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ທ່ານມີ ທີ່ອາດຈະສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຮັດການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໄດ້. ການປະກອບສ່ວນຂອງອົງກອນສະມາຊິກທັງໝົດຈະຖືກລະບຸຢູ່ໃນບົດລາຍງານການຄົ້ນຄວ້າ. ຖ້າອົງກອນຂອງທ່ານຕ້ອງການເປັນສ່ວນໜື່ງໃນໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້ານີ້ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາກອງເລຂາຂອງພວກເຮົາ.

ຕໍາແໜ່ງ: ທີ່ປືກສາດ້ານການເຮັດຄົ້ນຄວ້າຂອງ SUN CSA ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກອັດຕາເງີນເງີນເຟີ ແລະ ການບໍ່ຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ

ປະເພດສັນຍາ: ສັນຍາບໍລິການ

ບ່ອນເຮັດວຽກ: ປະຈຳຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປັນຫຼັກ

ໄລຍະສັນຍາ: ເດືອນຕຸລາ 2022 – ເດືອນເມສາ 2023

ຈໍານວນມື້ໃນສັນຍາ: ປະມານ 34 ມື້

ລາຍງານຫາ: ຜູ້ຈັດການກອງເລຂາ SUN CSA

ກໍານົດສົ່ງເອກະສານສະໝັກ: 12 ຕຸລາ 2022, ບ່າຍ 1 ໂມງ

ໃນນາມເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ (SUN CSA) ລາວ, ອົງການແພລນສາກົນ ກໍາລັງຊອກຫາທີ່ປືກສາດ້ານການເຮັດຄົ້ນຄວ້າຂອງ SUN CSA ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກອັດຕາເງີນເງີນເຟີ ແລະ ການບໍ່ຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ. ຄໍາຖາມ/ແບບສອບຖາມສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າ ຈະຖືກອອກແບບຮ່ວມກັນລະຫວ່າງທີ່ປຶກສາ ກັບ ໜ່ວຍງານການເຮັດຄົ້ນຄວ້າຂອງ SUN CSA ເພື່ອຮັບປະກັນມີການລວມເອົາຫົວຂໍ້ທີ່ກົງກັບເປົ້າໝາຍ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ, ການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການດໍາເນີນ ແລະ ເຜີ່ຍແຜຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຂໍ້ມູນສຳລັບການເຮັດການສຳຫຼວດຄົ້ນຄວ້າ ຄາດວ່າຈະຖືກເກັບຮວບຮວມໂດຍອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ໂດຍຄຽງຄູ່ກັບການຄົ້ນຄວ້າໂດຍນໍໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ເຄີຍມີການເກັບກຳມາແລ້ວ, ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນພາບລວມຂອງປະເດັນສໍາຄັນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ຄອບຄົວໃນທົ່ວປະເທດ.