ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ

ໃນນີ້ປະກອບມີບົດລາຍງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ຫຼື ດຳລັດ. ໃນນີ້ຈະລວມເຖິງບົດລາຍງານລະດັບສາກົນ, ພາກພື້ນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງທີ່ເປັນຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ ແລະ ການປ້ອນອາຫານທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ ແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າຢູ່ສ່ວນນ້ອຍ ອົງການສຸພະນິມິດສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

ເພື່ອພັດທະນາເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ ແລະ ການປ້ອນອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດ ໂດຍຜ່ານໂຄງການ AHAN ຂອງ ອົງການສຸພະນິມິດ, ການສຶກສາແບບຄຸນນະພາບໄດ້ຖືກດຳເນີນ ເພື່ອຊອກຄົ້ນພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ ແລ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Health
ເດືອນຕຸລາ 6, 2020
downloads
9.79 MB
pdf

ຈົດໝາຍຂ່າວ SCALING ສະບັມທີ 4, ມິຖຸນາ 2020

ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບທີ 4 ນີ້ພວກເຮົາຍັງມີຈຸດປະສົງລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນການປະເມີນໄລຍະກາງຂອງການປະຕິບັດໂຄງການ. ນອກຈາກນີພ້ ວກເຮົາຕ້ອງການລາຍງານຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໂຄງການມາເຖີງໄລຍະເດືອນມີນາ 2020 ແ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: COVID-19, Gender, Health, WASH
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 4, 2020
8 downloads
848.39 KB
pdf

ການວິເຄາະຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າດ້ານໂພຊະນາການ (NSVCA) ສຳລັບ ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (AHAN)

NSVC ເປັນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າອາຫານ ປະກອບມີທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວພັນໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ ມີໜ້າທີ່ທຳການຜະລິດ ແລະ ສ້າງມູນຄ່າຮ່ວມກັນເພື່ອການຜະລິດອາຫານບໍລິໂພກ. ຜ່ານການປຶກສາຫາລືກັບຫ້ອງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ທີມງານວິ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, ເສດຖະກິດ
ເດືອນກຸມພາ 11, 2020
2 downloads
1.06 MB
pdf

Factsheet WBW (Lao) – FINAL

ສັງລວມຂໍ້ມູນສຳຄັນ – ສັບປະດຳລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ 2019 1,000 ວັນທຳອິດຂອງຊີວິດແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເປັນຫຍັງກຳນລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ຈິິ່ງສຳຄັນ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Health
ເດືອນມັງກອນ 1, 2020
6 downloads
257.87 KB
pdf

ຈົດໝາຍຂ່າວປະຈໍາໄຕມາດ ຂອງອົງການສາກົນ ບໍລິການປະຊາຊົນ (ຕຸລາ-ທັນວາ, 2019)

ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານ ໂຕ-ຕອບເຫດການສຸກເສີນ ທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ລົບລ້າງພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍ ໃນ ສປປ ລາວ, ໃນວັນທີ 18 ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2019, ທີ່ ໂຮງແຮມ ແລນມາກ ໄດ້ມີພິທີ ເຊັນບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ກ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Health
ເດືອນທັນວາ 22, 2019
5 downloads
2.26 MB
pdf

ຈົດໝາຍຂ່າວ SCALING – ສະບັບທີ 3, ພະຈິກ 2019

ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບທີ 3 ນີ້ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງລາຍງານກ່ຽວກັບໝາກຜົນສໍາເລັດຕົວເລກຄາດໝາຍຂອງໂຄງການໃນຫຼາຍດ້ານ. ນອກຈາກນີ້ພວກເຮົາຍັງມີຈຸດປະສົງລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ພາກທິດສະດີກ່ຽວກັບວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 4 ຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Gender, Health, WASH
ເດືອນພະຈິກ 3, 2019
6 downloads
449.26 KB
pdf

LSISII-Survey-Findings-Report-2017

The objective of this report is to facilitate the timely dissemination and use of results from the LSIS II. The report contains detailed information on the methodology of the survey, and tables follow…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ການສຶກສາ, Gender
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 1, 2018
13 downloads
24.61 MB
pdf
Fill the Nutrient Gap Lao PDR-September 2017

Fill the Nutrient Gap Lao PDR-September 2017

The United Nations World Food Programme (WFP), with technical input from key research institutes (University of California Davis, the International Food Policy Research Institute [IFPRI], Epicentre, H…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Health
ເດືອນທັນວາ 5, 2017
74 downloads
4.16 MB
pdf
2017 SUN Movement Annual Progress Report- Country Profile

2017 SUN Movement Annual Progress Report- Country Profile

ຢູ່ໃນພາກນີ້ແມ່ນໄດ້ສັງລວມເອົາຄວາມຄືບໜ້າໃນການບັນຸແຜນຍຸດທະສາດຂອງ SUN Movement ທັງ 59 ປະເທດ ໃນປີ 2016-2017. ສຳລັບປີ 2017, ໄດ້ບັນທຶກເອົາ 52​ ປະເທດທີ່ໄດ້ຮ່ວມດຳເນີນການປະເມີນ. ພວກເຂົາເຮັດການປະເມີນໂດຍການມີສ່ວນ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນທັນວາ 5, 2017
59 downloads
4.33 MB
pdf
ວິເຄາະຊ່ອງຫວ່າງການເຂົ້າເຖິງອາຫານໂພຊະນາການ

ວິເຄາະຊ່ອງຫວ່າງການເຂົ້າເຖິງອາຫານໂພຊະນາການ

“ວິເຄາະເພືື່ອຕືື່ມຊ່ອຫວ່າງການເຂົ້າເຖິງອາຫານໂພຊະນາການ’ (FNG) ແມ່ນເຄືື່ອງມືທີ່ຊ່ວຍໃນການວິເຄາະສະພາບການ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ ຖືກພັດທະນາຂືົ້ນໂດຍອົງການອາຫານໂລກ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: UC Dav…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນທັນວາ 1, 2017
72 downloads
2.00 MB
pdf