ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ

ໃນນີ້ປະກອບມີບົດລາຍງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ຫຼື ດຳລັດ. ໃນນີ້ຈະລວມເຖິງບົດລາຍງານລະດັບສາກົນ, ພາກພື້ນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງທີ່ເປັນຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ.

ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (AHAN): ບົດລາຍງານວິເຄາະທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ບົດລາຍງານວິເຄາະທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂອງໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ  ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ສະພາບ​ລວມຂອງ​ຄວາມ​ສຳພັນ​ລະຫວ່າງ​ບົດບາດ​ຍິງ-ຊາຍ ​ແ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Gender
ເດືອນພະຈິກ 23, 2022
4 downloads
4.80 MB
pdf

ແຜ່ນພັບວຽກງານການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ

ອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ລາວສະໜັບສະໜູນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່, ເນື່ອງຈາກຈະຊ່ວຍໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການໃນເດັກໄດ້ດີທີ່ສຸດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ…
Categories: Tools & Manuals, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Health
ເດືອນຕຸລາ 24, 2022
4 downloads
46.77 MB
pdf

ຈົດໝາຍຂ່າວ SUN CSA ລາວ ເດືອນ ພຶດສະພາ 2022

SUN CSA ລາວໄດ້ເຜີຍແຜ່ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບເດືອນພຶດສະພາ 2022 ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນສຳເລັດໃນໜຶ່ງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ຂອງບັນດາອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກປັບປຸງໂພຊະນາການໃນລາວ. ຂໍໃຫ້ທ່ານອ່ານຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບນີ້ ແລ້ວບອກພວກເຮົາວ່າທ່ານມີຄຳ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 21, 2022
11 downloads
97.46 MB
pdf, ai

ANRCB_Newsletter_Issue_2_LAO

ຈົດໝາຍສະບັບນີ້ແມ່ນມີເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການໃຫ້ທຶນໃນການຄົ້ນຄວ້າຂະໜາດນ້ອຍກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ , ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃໝ່ ສໍາລັບການວັດແທກຮ່າງກາຍໃນໄວໆນີ, ທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ….
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Health, WASH, ການສຶກສາ
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 2, 2022
11 downloads
804.88 KB
pdf

AHAN Newsletter #5 – LAO online

ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການ ຜະລິດກະສິກຳ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (AHAN) ໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍວຽກງານການສົ່ງເສີມໂພຊະນາ ການແບບປະສົມປະສານ ແລະ ການປະສານງານກັບຫຼາຍ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Health, WASH, ການສຶກສາ
ເດືອນພຶດສະພາ 27, 2022
21 downloads
2.11 MB
pdf

ຈົດໝາຍຂ່າວ SUN CSA ລາວ ເດືອນ ເມສາ 2022

SUN CSA ລາວໄດ້ເຜີຍແຜ່ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບເດືອນເມສາ 2022 ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນສຳເລັດໃນໜຶ່ງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ຂອງບັນດາອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກປັບປຸງໂພຊະນາການໃນລາວ. ຂໍໃຫ້ທ່ານອ່ານຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບນີ້ ແລ້ວບອກພວກເຮົາວ່າທ່ານມີຄຳຄິດ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ
ເດືອນພຶດສະພາ 19, 2022
10 downloads
29.49 MB
pdf

ຈົດໝາຍຂ່າວ SUN CSA ລາວ ເດືອນ ມີນາ 2022

SUN CSA ລາວໄດ້ເຜີຍແຜ່ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບເດືອນມີນາ 2022 ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນສຳເລັດໃນໜຶ່ງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ຂອງບັນດາອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກປັບປຸງໂພຊະນາການໃນລາວ. ຂໍໃຫ້ທ່ານອ່ານຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບນີ້ ແລ້ວບອກພວກເຮົາວ່າທ່ານມີຄຳຄິດ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ
ເດືອນພຶດສະພາ 18, 2022
15 downloads
31.34 MB
pdf

ຈົດໝາຍຂ່າວ SUN CSA ລາວ ເດືອນ ກຸມພາ 2022

SUN CSA ລາວໄດ້ເຜີຍແຜ່ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບເດືອນກຸມພາ 2022 ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນສຳເລັດໃນໜຶ່ງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ຂອງບັນດາອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກປັບປຸງໂພຊະນາການໃນລາວ. ຂໍໃຫ້ທ່ານອ່ານຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບນີ້ ແລ້ວບອກພວກເຮົາວ່າທ່ານມີຄຳຄິ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ
ເດືອນພຶດສະພາ 12, 2022
9 downloads
33.99 MB
pdf

Final_PSI Laos Biennial Report 2020 and 2021

This PSI’s purpose is to report to programs targeting sexual and reproductive health, safe abortion, malaria, HIV/TB, non-communicable diseases, and more…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Health
ເດືອນເມສາ 28, 2022
5 downloads
9.99 MB
pdf

Lao PDR UNICEF PIN evaluation Final report.v.23

This document is the results of a process evaluation conducted for the European Union (EU)-funded € 14,7 million ‘Partnership for Improved Nutrition in Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR) [PIN]…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Health
ເດືອນມີນາ 17, 2022
11 downloads
13.71 MB
docx