ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ

ໃນນີ້ປະກອບມີບົດລາຍງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ຫຼື ດຳລັດ. ໃນນີ້ຈະລວມເຖິງບົດລາຍງານລະດັບສາກົນ, ພາກພື້ນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງທີ່ເປັນຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ.

Violation Found_ Piture from BMS Code Monitoring_SCALING

Violation Found from the SCALING’ International BMS Code Monitoring in Two round…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນຕຸລາ 15, 2021
downloads
4.24 MB
pdf

ໂຄງການ ເຊື່ອມສານວຽກງານ ໂພຊະນາການ, ນໍ້າ ແລະ ສຸຂານາໄມ

ພາຍໃຕ້ວິທີການເຊື່ອມສານຫລາຍພາກສ່ວນ, ໂຄງການນີ້ໄດ້ດໍາເນີນຫລາກຫລາຍກິດຈະກໍາ ກ່ຽວກັບ ນໍ້າ-ສຸຂານາໄມ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມວຽກງານໂພຊະນາການ ໂດຍແນ່ໃສ່ການເພີື່ມອັດຕາໃນການເຂົົ້າເຖິງ ແລະ ການຊົມໃຊ້ ນໍ້າສະອາດປອດໄພ, ວິ…
Categories: Tools & Manuals, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນກັນຍາ 22, 2021
1 downloads
422.65 KB
pdf

USAID Nurture – ການເສີມສ້າງສັກກະຍະພາບຂອງຊຸມຊົນໃນການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາທີີ່ຍືນຍົງ

ກິດຈະກ າດັີ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພືີ່ອປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ຈະເອືໍ້ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ໂພຊະນາການໃນຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ວຽກງານ WASH (ການເຂົໍ້າເຖິງນ ໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂານາໄມທີີ່ດີ) ລະຫວ່າງເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ລັດຖະບານ, ຜ…
Categories: Tools & Manuals, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນກັນຍາ 17, 2021
2 downloads
391.89 KB
pdf

ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ ແລະ ການປ້ອນອາຫານທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ໂພຊະນາການແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ

ການສຶກສາແບບຄຸນນະພາບໄດ້ຖືກດຳເນີນເພື່ອຊອກຄົ້ນຫາພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ ແລະ ການປ້ອນອາຫານທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸ ຂະພາບໃນທ່າມກາງແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍທີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກຢູ່ໃນສາມແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ, ໃນແປດ ບ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນມີນາ 17, 2021
18 downloads
9.79 MB
pdf

ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN ສະບັບທີ 3

ພາຍຫຼັງ 16 ເດືອນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໂຄງການ AHAN ໄດ້ມີປະສົບການໃນການທົບທວນຄຶນເຄິງໄຕມາດ (MTR) ໃນເດືອນກໍລະກົດ ແລະ ສິງຫາປີ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ. ການທົບທວນນີ້ແມ່ນເປັນສ່ວນຫນື່ງຂອງການອອກແບບໂຄງການ ເພື່ອປະເມີນຄວາມຄ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນມີນາ 17, 2021
3 downloads
7.70 MB
pdf

ການວິເຄາະຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າດ້ານໂພຊະນາການ

ຜົນການເກັບກໍຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໄກ່ລາດ, ສາລີ, ໝາກກ້ວຍ, ແລະໝາກອຶ ມີການຜະລິ ດຫຼາດຢູ່ທ້ອງຖີ່ນໃນເມື່ອງເປົ້າໝາຍ ພ້ອມທັງມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕະຫຼາດທ້ອງຖີ່ນຈຳນວນໜຶ່ງເປັນຢ່າງ ດີ; ແນວໃດກໍ່ຕາມຜະລິດຕະພາບຂ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນມີນາ 17, 2021
10 downloads
1.06 MB
pdf

ບົດລາຍງານວິເຄາະທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ

ບົດວິເຄາະທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍນີ້ມີຈຸດປະສົງໃນການພັດທະນາຄຳແນະນຳຕ່າງໆ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍການດຳເນີນງານຕາມ SO4 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນຂັ້ນຄົວເຮືອນ ແລະ ກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ ານກັບສຸ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນມີນາ 17, 2021
10 downloads
4.63 MB
pdf

ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN ສະບັບທີ 2

ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (ໂຄງການ AHAN) ເປັນເສົາຫຼັກທີ 3 ໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງ ສປປ ລາວ. ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ທຶນເພີ້ມເຕີມຈາກກົ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນມີນາ 17, 2021
3 downloads
6.48 MB
pdf
ເດືອນກຸມພາ 10, 2021
37 downloads
5.98 MB
pdf

ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN #1 (ໄຕມາດທີ 1 ປີ 2020)

Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນກຸມພາ 10, 2021
18 downloads
6.28 MB
pdf