ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ

ໃນນີ້ປະກອບມີບົດລາຍງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ຫຼື ດຳລັດ. ໃນນີ້ຈະລວມເຖິງບົດລາຍງານລະດັບສາກົນ, ພາກພື້ນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງທີ່ເປັນຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ.

ການສຳຫຼຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົົມລາວ ຄັ້ງທີ III – ປີີ 2023 – LAO

ການສຳຫຼຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົົມລາວຄັ້ງທີີ III ໄດ້ຈັັດຕັ້ງປະຕິບັັດໃນປີ 2023 ໂດຍ ສູນສະຖິິຕິແຫ່່ງຊາດ ພາຍໃຕ້ແຜນງານການສຳຫຼວດສຸຂະພາບແມ່່ ແລະ ເດັກ (MICS) ໃນລະດັບສາກົນ. ອົົງການຢູນີເຊັບສະໜັັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ ແລະ ອ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນມັງກອນ 25, 2024
1 downloads
15.01 MB
pdf

ໂຄງການອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ: ບົດຮຽນ, ສິ່ງທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ

Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນມັງກອນ 10, 2024
2 downloads
13.51 MB
pdf

ຜົນໄດ້ຮັບເບື້ອງຕົ້ນຂອງການເຝົ້າລະວັງໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ – Lao

ຜົນໄດ້ຮັບເບື້ອງຕົ້ນຂອງການເຝົ້າລະວັງໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນມັງກອນ 10, 2024
1 downloads
423.73 KB
pptx

ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະບັບທີ່ 08 – ທັນວາ 2023 – CRS – Lao

ສະມາຄົມສາທາລະນະສຸກສາດ ໄດ້ສຳເລັດການຈັດກອງປະຊຸມ ສາທາລະນະສຸກສາດລາວ ຄັ້ງທີ 3 ໃນຫົວຂໍ້ “ຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ຜົນສໍາເລັດ ຂອງແຜນຍຸດທະສາດ ໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ໃນ ສປປ ລາວລາວ” ໃນວັນທີ 9 ພະຈິກ 2023, ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພາ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນມັງກອນ 5, 2024
downloads
905.10 KB
pdf

ບົດລາຍງານສະຫຼຸບພາກພື້ນ COMMIT

COMMIT to better first foods for young children: A call to strengthen national regulations on commercially produced complementary foods in Southeast Asia…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນທັນວາ 21, 2023
1 downloads
1.87 MB
pdf

ໂພສ໌ເຕີ ຂໍ້ຫ້າມ ສຳລັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ

Categories: ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນທັນວາ 18, 2023
1 downloads
2.85 MB
pdf

ໂພສ໌ເຕີ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບອາຫານ ສຳລັບ ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ #3

Categories: ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນທັນວາ 18, 2023
3 downloads
332.43 KB
pdf

ແຜ່ນພັບ ຂໍ້ຫ້າມ ສຳລັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ

ຫ້າມພົວພັນທຸກຮູບແບບກັບບໍລິສັດ ຫຼື ຕົວແທນ ຜະລິດຕະພັນນົມຜົງ ແລະ ອາຫານເສີມສຳລັບ ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ…
Categories: ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນທັນວາ 18, 2023
1 downloads
7.31 MB
pdf

ແຜ່ນພັບ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບອາຫານ ສຳລັບ ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ

ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການ ສົ່ງເສີມໃຫ້ ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ມີໂພຊະນາການ ທີ່ດີ ບໍ່ໃຫ້ແນະນຳ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນ ກ່ຽວກັບອາຫານສຳລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ແກ່ ແມ່ ແລະ ຜູ້ດູແລເດັ…
Categories: ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນທັນວາ 18, 2023
downloads
439.45 KB
pdf

ໂພສ໌ເຕີສຳລັບ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບອາຫານ ສຳລັບ ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ#2

Categories: ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນທັນວາ 18, 2023
downloads
490.06 KB
pdf