ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ

ໃນນີ້ປະກອບມີບົດລາຍງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ຫຼື ດຳລັດ. ໃນນີ້ຈະລວມເຖິງບົດລາຍງານລະດັບສາກົນ, ພາກພື້ນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງທີ່ເປັນຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ.

Report_Barriers to Accessing Nutrition Services at Community Level_Lao

Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Health, ການສຶກສາ, ເສດຖະກິດ
ເດືອນກຸມພາ 27, 2023
downloads
0.00 KB

Policy Brief_Barriers to Accessing Nutrition Services at Community Level_Lao

Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Gender, Health, ເສດຖະກິດ
ເດືອນກຸມພາ 27, 2023
4 downloads
5.45 MB
pdf

WFP Lao PDR Remote Household Food Security Survey Brief – 3. November 2022

Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Health, ເສດຖະກິດ
ເດືອນກຸມພາ 23, 2023
2 downloads
885.19 KB
pdf

WFP-Laos_Fill_The_Nutrient_Gap _Report_2017

Fill the Nutrient Gap Lao PDR Summary Report…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Health, ເສດຖະກິດ
ເດືອນກຸມພາ 23, 2023
downloads
2.05 MB
pdf

WFP-Laos_Fill_The_Nutrient_Gap _Report_2022

Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Health, ເສດຖະກິດ
ເດືອນກຸມພາ 23, 2023
2 downloads
2.17 MB
pdf

WFP-Laos-Farmer-Nutrition-School-Household_Impact-Survey-2020

Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Health, ເສດຖະກິດ
ເດືອນກຸມພາ 23, 2023
1 downloads
4.01 MB
pdf

Policy Brief_Economic Consequences of Malnutrition Lao PDR_Lao

ຈຸດປະສົງຂອງການປັບປຸງຂໍ້ມູນໃນປີ 2020 ແມ່ນເພື່ອປະເມີນພາລະດ້ານເສດຖະກິດຂອງການຂາດອາຫານໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນລ່າສຸດ ແລະ ກວດສອບທ່າອຽງ ຕັ້ງແຕ່ການປະເມີນຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນປີ 2013…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Health, ເສດຖະກິດ
ເດືອນກຸມພາ 22, 2023
1 downloads
5.45 MB
pdf

AHAN Newsletter #6 – online version LAO

ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໃນຊຸມຊົນຊົນນະບົດ 150 ແຫ່ງ ຈາກແຂວງອັດຕະປື, ສາລະວັນ, ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ, ເນື່ອງຈາກໂພຊະນາການຂອງແມ່ ແລະ ເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ເຖິ…
Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: COVID-19, Gender, Health, WASH
ເດືອນກຸມພາ 16, 2023
3 downloads
8.55 MB
pdf

WFP Lao PDR Remote Household Food Security Survey Brief – 2. October 2022

Remote Household Food Security Survey Brief…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, ເສດຖະກິດ, Health
ເດືອນກຸມພາ 15, 2023
downloads
1.01 MB
pdf

WFP Lao PDR Remote Household Food Security Survey Brief – 1. September 2022

Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, ເສດຖະກິດ, Health
ເດືອນກຸມພາ 15, 2023
downloads
1.19 MB
pdf