ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • Update the Lao BMS Decreee_ SM

Update the Lao BMS Decreee_ SM

ດຳ​ລັບ​ສະ​ບັບ​ນີ້ ກຳ​ນົດຫຼັກ, ລະບຽບ​ການ ແລະ ມາດ​ຕະ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ກວດ​ກາ​ວຽກ​ງານ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ອາ ແລະ ອຸ​ປະ​ກອນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອາ​ຫານ​ສຳ​ລັບ​ເດັກ​ອ່ອນ ແລະ ເດັກ​ນ້ອຍ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ດັ່ງ​ກ່ວ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ ແລະ ປະ​ສິດ​ທິ​ພົນ​ແນ່​ໃສ່​ປົກ​ປ້ອງ, ສົ່ງ​ເສີມ ແລະ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ລ້ຽງ​ລູກ​ດ້ວຍ​ນົມ​ແມ່...
Categories: Laws & Decrees
ເດືອນທັນວາ 30, 2019
5 downloads
84.25 KB
pptx