ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • Decree on Ethnis Affairs

Decree on Ethnis Affairs

ດໍາລັດສະບັບນີ້ ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາວຽກງານຊົນເຜົ່າ ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເຮັດໃຫ້ ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ, ສະເຫມີພາບ, ເຄົາລົບນັບຖື, ຊ່ວຍເຫຼືອ ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກຊົນເຜົ່າ ເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ຕາມລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດຫມາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ....
Categories: Laws & Decrees
Sectors: Gender, ການສຶກສາ
ເດືອນມີນາ 20, 2020
19 downloads
6.46 MB
pdf