ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • AHAN Newsletter #6 – online version LAO

AHAN Newsletter #6 - online version LAO

ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໃນຊຸມຊົນຊົນນະບົດ 150 ແຫ່ງ ຈາກແຂວງອັດຕະປື, ສາລະວັນ, ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ, ເນື່ອງຈາກໂພຊະນາການຂອງແມ່ ແລະ ເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍຈາກການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ແລະ ການປ່ຽນແປງທາງດິນຟ້າອາກາດ. ອ່ານລາຍລະອຽດເພິ່ມຕື່ມໄດ້ໃນໜ້າທີ 2...
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: WASH, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ, ໂຄວິດ - 19
ເດືອນກຸມພາ 16, 2023
22 downloads
8.55 MB
pdf