ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ

ໃນນີ້ປະກອບມີນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທັງໝົດຂອງລາວ ແລະ ສາກົນ, ທັງຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງລາວ (ລັດຖະບານ, ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າ, ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ (NPAs) ແລະ ອື່ນໆ, ອົງການສາກົນ (ລວມເຖິງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຫຼື INGOs ແລະ ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນໆ).

NPAN 2021-2025 (Lao)

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ 2021 -​ 2025 ສະບັບນີ້ໄດ້ດັດປັບຂອບແນວຄວາມຄິດໃຫ້ຈະແຈ້ງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ດັດປັບຂອບຍຸດທະສາດໃຫ້ສັ້ນເຂົ້າ, ສຳລັບເປົ້າໝາຍລວມມີ 8 ຕົວຊີ້ບອກ, 13 ຈຸດປະສົງຍຸດທະສາດ, 22 ກຸ່ມກິດຈະ…
Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນພຶດສະພາ 20, 2024
140 downloads
8.89 MB
pdf

Peer to Peer Learning Nutrition Advocacy-Engaging Political Parties and Parliament for Enabling Policy and Legislative Environment

Peer to Peer Learning Nutrition Advocacy-Engaging Political Parties and Parliament for Enabling Policy and Legislative Environment…
Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ການສຶກສາ
ເດືອນພຶດສະພາ 13, 2024
1 downloads
1.54 MB
pdf

Lao Government Food Land Water Policy Database 2023.

Lao Government Food Land Water Policy Database 2023….
Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ
ເດືອນພຶດສະພາ 9, 2024
5 downloads
486.97 KB
pdf

ຜົນໄດ້ຮັບເບື້ອງຕົ້ນຂອງ ການເຝົ້າລະວັງໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ

ຜົນໄດ້ຮັບເບື້ອງຕົ້ນຂອງ ການເຝົ້າລະວັງໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ…
Categories: ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ
ເດືອນເມສາ 3, 2024
6 downloads
363.60 KB
pdf

ບົດຄວາມຄວາມສ າເລັດ – ຈາກພາກສະໜາມ – Lao- Helvetas- 2024

ສົມແສງຈັນ ທິບພາວັນ ແມ່ນພະນັກງານວິຊາການພາກສະໜາມຂອງ ສະມາຄົມແມ່ຍິງຮ່ວມໃຈພັດທະນາ (MHP) ໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ປະເທດ ລາວ. ໃນການຮ່ວມມືກັບ ໂຄງການ ປັບປຸງການຄ ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການຢູູ່ເຂດພູດອຍພາກເໜືອ (2) ຫ ື…
Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ
ເດືອນເມສາ 1, 2024
14 downloads
1.70 MB
pdf

ການສະໜັບສະໜູນແມ່ຍຍິງ ເພື່ອໂພຊະນາການແມ່ແລະເດັກ

ການສະໜັບສະໜູນແມ່ຍຍິງ ເພື່ອໂພຊະນາການແມ່ແລະເດັກ…
Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ
ເດືອນມີນາ 26, 2024
12 downloads
9.78 MB
pdf

ວາລະຄົ້ນຄວ້າແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ການຄົ້ນຄວ້າດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການມີຄວາມສຳຄັນໃນການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບສາທາລະນະສຸກ…
Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ
ເດືອນມີນາ 19, 2024
12 downloads
11.37 MB
pdf

SBC Lao Desk Review – Identified enablers and barriers- UNICEF- Eng- Mar 2024

A synthesis of existing formative research on drivers of malnutrition in Lao PDR: Identified enablers and barriers of nutrition-related behaviors, WASH and food systems practices…
Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: WASH, ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນມີນາ 18, 2024
downloads
6.39 MB
pptx

ບົດແນະນໍາການດໍາເນີນງານ ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NPAN) 2021 – 2025.

ບົດແນະນໍາການດໍາເນີນງານຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການສະບັບນີ້, ໄດ້ມີກຳນພັດທະນາຂຶ້ນເທຶ່ອທໍາອິດໃນປີ 2019 ເຊິ່ງໄດ້ກວມເອົຳແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2016 – 2025 ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປ…
Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນກຸມພາ 5, 2024
33 downloads
1.80 MB
pdf

ຍຸດທະສາດການນຳໃຊ້ດິຈິຕອນເຂົ້າໃນວຽກງານສາທາລະນະສຸກ 2023-2027 ຂອງ ສປປ ລາວ

Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນກັນຍາ 8, 2023
24 downloads
5.67 MB
pdf