ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ

ໃນນີ້ປະກອບມີນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທັງໝົດຂອງລາວ ແລະ ສາກົນ, ທັງຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງລາວ (ລັດຖະບານ, ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າ, ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ (NPAs) ແລະ ອື່ນໆ, ອົງການສາກົນ (ລວມເຖິງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຫຼື INGOs ແລະ ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນໆ).

Report_Barriers to Accessing Nutrition Services at Community Level_Lao

Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Health, ການສຶກສາ, ເສດຖະກິດ
ເດືອນກຸມພາ 27, 2023
downloads
0.00 KB

Policy Brief_Barriers to Accessing Nutrition Services at Community Level_Lao

Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Gender, Health, ເສດຖະກິດ
ເດືອນກຸມພາ 27, 2023
4 downloads
5.45 MB
pdf

AHAN Newsletter #6 – online version LAO

ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໃນຊຸມຊົນຊົນນະບົດ 150 ແຫ່ງ ຈາກແຂວງອັດຕະປື, ສາລະວັນ, ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ, ເນື່ອງຈາກໂພຊະນາການຂອງແມ່ ແລະ ເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ເຖິ…
Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: COVID-19, Gender, Health, WASH
ເດືອນກຸມພາ 16, 2023
3 downloads
8.55 MB
pdf

ແຜ່ນພັບ (Brochure) ແຜນຍຸທະສາດຂອງ SUN CSA ລາວ

SUN CSA Laos – ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົງເສີມ ່ ໂພຊະນາການລາວ – ແມ່ນເຄືອຂ່າຍຂອງ 60 ກວ່າອົງກອນໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານໃນການ ປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງ ສປປ ລາວ. S…
Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ
Sectors: Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ
ເດືອນກຸມພາ 3, 2023
2 downloads
10.78 MB
pdf

National Plan of Action on Mother and Children Short Infographics (ENG) (Infographics)

To provide the conditions for mothers and children to be healthy, physically and mentally strong with adequate knowledge and skills to live;  To encourage families and society to realize the rights o…
Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Health
ເດືອນມັງກອນ 17, 2023
5 downloads
622.52 KB
pdf

ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III 2021-2025

ບົດແນະນຳທົ່ວໄປຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ໄດ້ໃຫ້ຄຳ ແນະນຳໃນລະດັບສາກົນ ກ່ຽວກັບການຈັດສັນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານສຳລັບວຽກງານ ກ່ຽວກັບເດັກ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສິດ…
Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Health, ການສຶກສາ
ເດືອນມັງກອນ 17, 2023
3 downloads
1.13 MB
pdf

NPAN 2021-2025 (Lao)

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ 2021 -​ 2025 ສະບັບນີ້ໄດ້ດັດປັບຂອບແນວຄວາມຄິດໃຫ້ຈະແຈ້ງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ດັດປັບຂອບຍຸດທະສາດໃຫ້ສັ້ນເຂົ້າ, ສຳລັບເປົ້າໝາຍລວມມີ 8 ຕົວຊີ້ບອກ, 13 ຈຸດປະສົງຍຸດທະສາດ, 22 ກຸ່ມກິດຈະ…
Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ
ເດືອນຕຸລາ 12, 2021
49 downloads
8.89 MB
pdf

SUN CSA Laos Poster-Eng

Scaling Up Nutrition (SUN) is a global movement committed to scaling up nutrition, with a focus on reducing hunger and undernutrition in children and other vulnerable groups. SUN is founded on the pri…
Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ
Sectors: Agriculture, ການສຶກສາ, Gender, Health, WASH
ເດືອນກັນຍາ 28, 2016
59 downloads
1.60 MB
pdf

NNSPA-Eng-2016-2020

This 2016-2020 National Nutrition Strategy (NNS) has been improved based on the experiences, opportunities, obligations, and important participation of multiple domestic sectors and development part…
Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ
Sectors: Health
ເດືອນທັນວາ 28, 2015
10 downloads
1.30 MB
pdf