ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ

ໃນນີ້ປະກອບມີນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທັງໝົດຂອງລາວ ແລະ ສາກົນ, ທັງຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງລາວ (ລັດຖະບານ, ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າ, ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ (NPAs) ແລະ ອື່ນໆ, ອົງການສາກົນ (ລວມເຖິງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຫຼື INGOs ແລະ ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນໆ).

NPAN 2021-2025 (Lao)

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ 2021 -​ 2025 ສະບັບນີ້ໄດ້ດັດປັບຂອບແນວຄວາມຄິດໃຫ້ຈະແຈ້ງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ດັດປັບຂອບຍຸດທະສາດໃຫ້ສັ້ນເຂົ້າ, ສຳລັບເປົ້າໝາຍລວມມີ 8 ຕົວຊີ້ບອກ, 13 ຈຸດປະສົງຍຸດທະສາດ, 22 ກຸ່ມກິດຈະ…
Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ
ເດືອນຕຸລາ 12, 2021
35 downloads
8.89 MB
pdf

SUN CSA Laos Poster-Eng

Scaling Up Nutrition (SUN) is a global movement committed to scaling up nutrition, with a focus on reducing hunger and undernutrition in children and other vulnerable groups. SUN is founded on the pri…
Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ
Sectors: Agriculture, ການສຶກສາ, Gender, Health, WASH
ເດືອນກັນຍາ 28, 2016
56 downloads
1.60 MB
pdf

NNSPA-Eng-2016-2020

This 2016-2020 National Nutrition Strategy (NNS) has been improved based on the experiences, opportunities, obligations, and important participation of multiple domestic sectors and development part…
Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ
Sectors: Health
ເດືອນທັນວາ 28, 2015
10 downloads
1.30 MB
pdf