ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ

ໃນນີ້ປະກອບມີນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທັງໝົດຂອງລາວ ແລະ ສາກົນ, ທັງຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງລາວ (ລັດຖະບານ, ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າ, ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ (NPAs) ແລະ ອື່ນໆ, ອົງການສາກົນ (ລວມເຖິງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຫຼື INGOs ແລະ ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນໆ).

ບົດແນະນໍາການດໍາເນີນງານ ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NPAN) 2021 – 2025.

ບົດແນະນໍາການດໍາເນີນງານຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການສະບັບນີ້, ໄດ້ມີກຳນພັດທະນາຂຶ້ນເທຶ່ອທໍາອິດໃນປີ 2019 ເຊິ່ງໄດ້ກວມເອົຳແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2016 – 2025 ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປ…
Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນກຸມພາ 5, 2024
7 downloads
1.80 MB
pdf

ຍຸດທະສາດການນຳໃຊ້ດິຈິຕອນເຂົ້າໃນວຽກງານສາທາລະນະສຸກ 2023-2027 ຂອງ ສປປ ລາວ

Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນກັນຍາ 8, 2023
15 downloads
5.67 MB
pdf

ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ ກະ​ສິ​ກຳ, ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ຊົນ​ນະ​ບົດ 5 ປີ​ຄັ້ງ​ທີ IX (2021-2025) ເພື່ອຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ

Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ
ເດືອນພຶດສະພາ 7, 2023
82 downloads
5.02 MB
pptx

Report_Barriers to Accessing Nutrition Services at Community Level_Lao

Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ
ເດືອນກຸມພາ 27, 2023
downloads
0.00 KB

Policy Brief_Barriers to Accessing Nutrition Services at Community Level_Lao

Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ກະສິກຳ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ
ເດືອນກຸມພາ 27, 2023
24 downloads
5.45 MB
pdf

ແຜ່ນພັບ (Brochure) ແຜນຍຸທະສາດຂອງ SUN CSA ລາວ

SUN CSA Laos – ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົງເສີມ ່ ໂພຊະນາການລາວ – ແມ່ນເຄືອຂ່າຍຂອງ 60 ກວ່າອົງກອນໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານໃນການ ປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງ ສປປ ລາວ. S…
Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ
Sectors: WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນກຸມພາ 3, 2023
15 downloads
10.78 MB
pdf

National Plan of Action on Mother and Children Short Infographics (ENG) (Infographics)

To provide the conditions for mothers and children to be healthy, physically and mentally strong with adequate knowledge and skills to live;  To encourage families and society to realize the rights o…
Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນມັງກອນ 17, 2023
24 downloads
622.52 KB
pdf

ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III 2021-2025

ບົດແນະນຳທົ່ວໄປຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ໄດ້ໃຫ້ຄຳ ແນະນຳໃນລະດັບສາກົນ ກ່ຽວກັບການຈັດສັນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານສຳລັບວຽກງານ ກ່ຽວກັບເດັກ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສິດ…
Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນມັງກອນ 17, 2023
23 downloads
1.13 MB
pdf

ບົດຮຽນທີ່ 1 ການແນະນຳແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ ຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານໂພຊະນາການ (ANRCB) ຈໍຳ…
Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 27, 2022
4 downloads
2.78 MB
pptx

NPAN 2021-2025 (Lao)

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ 2021 -​ 2025 ສະບັບນີ້ໄດ້ດັດປັບຂອບແນວຄວາມຄິດໃຫ້ຈະແຈ້ງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ດັດປັບຂອບຍຸດທະສາດໃຫ້ສັ້ນເຂົ້າ, ສຳລັບເປົ້າໝາຍລວມມີ 8 ຕົວຊີ້ບອກ, 13 ຈຸດປະສົງຍຸດທະສາດ, 22 ກຸ່ມກິດຈະ…
Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນຕຸລາ 12, 2021
85 downloads
8.89 MB
pdf