ກົດໝາຍ ແລະ ດຳລັດ

ໃນພາກນີ້ປະກອບມີດຳລັດທັງໝົດຈາກລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການ, ລວມເຖິງກົດໝາຍສາກົນ.

ການແນະນໍາກ່ຽວກັບ ດຳລັດວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸບປະກອນອາຫານ ສຳລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໂດຍທ່ານ ນ. ສົມໝາຍ ຈາກອົງການແຄຣ

ເພື່ອ​ຄວບ​ຄຸມຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ອາ​ຫານສໍາລັບເດັກ​ອ່ອນ ແລະ ເດັກ​​ນ້ອຍແມ່ນ ການ​ຄວບ​ຄຸມກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ ທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບການ​ສົ່ງ​ເສີມ, ການຈຳໜ່າຍ, ການ​ຂາຍ, ການ​ແຈກ​ຢາຍທຸກຮູບແບບ, ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການຂໍ້…
Categories: Laws & Decrees
ເດືອນຕຸລາ 14, 2021
5 downloads
39.16 MB
pptx

BMS Code-PM signed version

The Decree on BMS Code signed by PM…
ເດືອນກໍລະກົດ 21, 2020
42 downloads
6.02 MB
pdf
2009_DecreePM_115_Non_Profit_Associations
ເດືອນພຶດສະພາ 5, 2020
16 downloads
5.71 MB
pdf

Decree on Ethnis Affairs

ດໍາລັດສະບັບນີ້ ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາວຽກງານຊົນເຜົ່າ ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເຮັດໃຫ້ ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ມີຄວາມສາມັກຄີປອງ…
Categories: Laws & Decrees
ເດືອນມີນາ 20, 2020
7 downloads
6.46 MB
pdf

Decree 472 on Food and Utensils product for baby and young children

ດຳລັດຊະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບອາຫານສຳລັບເດັກ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມີປະສິດຕິພາ…
Categories: Laws & Decrees
ເດືອນທັນວາ 30, 2019
5 downloads
6.02 MB
pdf

Update the Lao BMS Decreee_ SM

ດຳ​ລັບ​ສະ​ບັບ​ນີ້ ກຳ​ນົດຫຼັກ, ລະບຽບ​ການ ແລະ ມາດ​ຕະ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ກວດ​ກາ​ວຽກ​ງານ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ອາ ແລະ ອຸ​ປະ​ກອນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອາ​ຫານ​ສຳ​ລັບ​ເດັກ​ອ່ອນ ແລະ ເດັກ​ນ້ອຍ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຈັດ​ຕັ້…
Categories: Laws & Decrees
ເດືອນທັນວາ 30, 2019
2 downloads
84.25 KB
pptx

BMS decree support from Unicef revised MK Lao version

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໂຄສະນາ ຜະລິດຕະພັນທົດແທນນົມແມ່ ແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍ World Health Assembly (WHA) ໃນປີ 1981 ໂດຍຜ່ານການເຫັນດີຈາກຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກ ລວມທັງ ສປປ ລາວ ກົດນີ້ ໄດ້ສ້າງຂື້ນ ເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສ…
Categories: Laws & Decrees
ເດືອນທັນວາ 30, 2019
downloads
1.80 MB
pptx

Agriculture Development Strategy to 2025 and Vision to 2030

The Agricuture and Forestry Sector is one of the sectors that plays an important role in implementing the Party’s guidelines and policy and the social-economic development plan of the Government in …
Categories: Laws & Decrees, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນພຶດສະພາ 1, 2015
2 downloads
659.36 KB
pdf