ກົດໝາຍ ແລະ ດຳລັດ

ໃນພາກນີ້ປະກອບມີດຳລັດທັງໝົດຈາກລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການ, ລວມເຖິງກົດໝາຍສາກົນ.

BMS Code-PM signed version

The Decree on BMS Code signed by PM…
Sectors: Health
ເດືອນກໍລະກົດ 21, 2020
3 downloads
6.02 MB
pdf
2009_DecreePM_115_Non_Profit_Associations
ເດືອນພຶດສະພາ 5, 2020
1 downloads
5.71 MB
pdf