ສາທາລະນະສຸກ

ໃນພາກນີ້ຈະປະກອບມີບົດຄັ້ນຄວ້າ, ຄູ່ມື, ວິທີການເຮັດກິດຈະກຳ, ກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານສາທາ

Health icon

ປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື LANN ສະບັບປີ 2021

ປຶ້ມຄູ່ມືການອົບຮົມການເຊື່ອມໂຍງ ກະສິກໍາ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ໂພຊະນາການ (LANN) ໄດ້ຮັບການພັດທະນາແລະໄດ້ປັບປຸງມາຕລອດຫຼາຍປີຜ່ານມາໂດຍຫຼາຍໆອົງການສາກົນໃນ ສປປ ລາວ. ສະບັບນີ້ ໄດ້ຮັບການປັບປູງເພື່ອຮັບໃ…
Categories: Tools & Manuals
Sectors: Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 21, 2021
60 downloads
18.44 MB
pdf

ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ ແລະ ການປ້ອນອາຫານທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ໂພຊະນາການແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ

ການສຶກສາແບບຄຸນນະພາບໄດ້ຖືກດຳເນີນເພື່ອຊອກຄົ້ນຫາພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ ແລະ ການປ້ອນອາຫານທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸ ຂະພາບໃນທ່າມກາງແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍທີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກຢູ່ໃນສາມແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ, ໃນແປດ ບ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Gender, Health
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 17, 2021
27 downloads
9.79 MB
pdf

ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN ສະບັບທີ 3

ພາຍຫຼັງ 16 ເດືອນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໂຄງການ AHAN ໄດ້ມີປະສົບການໃນການທົບທວນຄຶນເຄິງໄຕມາດ (MTR) ໃນເດືອນກໍລະກົດ ແລະ ສິງຫາປີ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ. ການທົບທວນນີ້ແມ່ນເປັນສ່ວນຫນື່ງຂອງການອອກແບບໂຄງການ ເພື່ອປະເມີນຄວາມຄ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Gender, Health, WASH
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 17, 2021
12 downloads
7.70 MB
pdf

ການວິເຄາະຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າດ້ານໂພຊະນາການ

ຜົນການເກັບກໍຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໄກ່ລາດ, ສາລີ, ໝາກກ້ວຍ, ແລະໝາກອຶ ມີການຜະລິ ດຫຼາດຢູ່ທ້ອງຖີ່ນໃນເມື່ອງເປົ້າໝາຍ ພ້ອມທັງມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕະຫຼາດທ້ອງຖີ່ນຈຳນວນໜຶ່ງເປັນຢ່າງ ດີ; ແນວໃດກໍ່ຕາມຜະລິດຕະພາບຂ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Health
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 17, 2021
20 downloads
1.06 MB
pdf

ບົດລາຍງານວິເຄາະທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ

ບົດວິເຄາະທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍນີ້ມີຈຸດປະສົງໃນການພັດທະນາຄຳແນະນຳຕ່າງໆ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍການດຳເນີນງານຕາມ SO4 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນຂັ້ນຄົວເຮືອນ ແລະ ກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ ານກັບສຸ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Gender, Health
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 17, 2021
26 downloads
4.63 MB
pdf

ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN ສະບັບທີ 3

ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (ໂຄງການ AHAN) ເປັນເສົາຫຼັກທີ 3 ໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງ ສປປ ລາວ. ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ທຶນເພີ້ມເຕີມຈາກກົ…
Sectors: Agriculture, Gender, Health, WASH
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 17, 2021
downloads
0.00 KB

ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN ສະບັບທີ 2

ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (ໂຄງການ AHAN) ເປັນເສົາຫຼັກທີ 3 ໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງ ສປປ ລາວ. ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ທຶນເພີ້ມເຕີມຈາກກົ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Gender, Health, WASH
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 17, 2021
11 downloads
6.48 MB
pdf

ຄູ່ມືແນະນຳການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ປະກອບລາຍການວິທະຍຸ ຫຼື ໂທລະໂຄ່ງ

ຄູ່ມືແນະນຳການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ປະກອບລາຍການວິທະຍຸຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ໂທລະໂຄ່ງບ້ານ…
Categories: Tools & Manuals
Sectors: COVID-19, Health
ເດືອນພຶດສະພາ 20, 2021
28 downloads
396.40 KB
pdf

ໂຄງການສົ່ງເສີມຄອບຄົວຊາວໜຸ່ມສາມັກຄີມີໂພຊະນາການ

ເປົ້າໝາຍ (Goal): ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຂາດສານ ອາຫານຂອງເດັກນ້ອຍໃນເກນອາຍຸ 1000 ວັນທຳ ອິດ ຂອງຊີວິດ ຈຸດປະສົງ (Objective): ເພື່ອໃຫ້ຄອບຄົວເປົ້າໝາຍໄດ້ ປັບປຸງການບໍລິໂພກອາຫານ ຖືກຫຼັກໂພຊະນາການ. ສະຖານທີ່ຈັດຕ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, Health
ເດືອນເມສາ 21, 2021
8 downloads
21.97 MB
pdf