ສາທາລະນະສຸກ

ໃນພາກນີ້ຈະປະກອບມີບົດຄັ້ນຄວ້າ, ຄູ່ມື, ວິທີການເຮັດກິດຈະກຳ, ກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານສາທາ

Health icon

ຈົດໝາຍຂ່າວ SUN CSA ລາວ ເດືອນ ກຸມພາ 2022

SUN CSA ລາວໄດ້ເຜີຍແຜ່ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບເດືອນກຸມພາ 2022 ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນສຳເລັດໃນໜຶ່ງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ຂອງບັນດາອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກປັບປຸງໂພຊະນາການໃນລາວ. ຂໍໃຫ້ທ່ານອ່ານຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບນີ້ ແລ້ວບອກພວກເຮົາວ່າທ່ານມີຄຳຄິ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນພຶດສະພາ 12, 2022
downloads
33.99 MB
pdf

Final_PSI Laos Biennial Report 2020 and 2021

This PSI’s purpose is to report to programs targeting sexual and reproductive health, safe abortion, malaria, HIV/TB, non-communicable diseases, and more…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນເມສາ 28, 2022
downloads
9.99 MB
pdf

Lao PDR UNICEF PIN evaluation Final report.v.23

This document is the results of a process evaluation conducted for the European Union (EU)-funded € 14,7 million ‘Partnership for Improved Nutrition in Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR) [PIN]…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນມີນາ 17, 2022
5 downloads
13.71 MB
docx

Infographic PIN evaluation Laotian

ການສະໜັບສະໜູນລະບົບແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການຂອງອົງການ UNICEF ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແມາ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນວຽກງານໂພສະນາການແຫ່ງຊາດ….
ເດືອນມີນາ 17, 2022
6 downloads
984.69 KB
png

EU_UNICEF Lao_PIN-Evaluation-March_17_2022 ( Final Lao Version)

ເອກະສານສະບັບນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອທົບທວນຄືນຜົນການຄົ້ນພົບ ແລະ ສະເໜີຂໍ້ແນະນໍາທີ່ສຳຄັນຈາກການປະເມີນແບບອິດສະລະຂອງການຮ່ວມມື ເພື່ອການປັບປຸງໂພຊະນາການເສົາຄ້ຳ 1 ແລະ 2 ທີ່ດໍາເນີນໂດຍ Baastel….
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນມີນາ 17, 2022
downloads
33.69 MB
pdf, pptx

Food-Fortification-Action-Plan_Eng

This Food Fortification Strategic Action Plan for Lao PDR serves as an addendum to the National Nutrition Strategy to 2025 and Plan of Action 2016 – 2020 for Lao PDR. It advises on the possibilities o…
Categories: Tools & Manuals
ເດືອນກຸມພາ 21, 2022
5 downloads
3.95 MB
pdf

HANSA-Nutrition-Result-Brief-3_LA

ໂຄງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນກຸມພາ 21, 2022
3 downloads
728.44 KB
pdf

HANSA-Project_m2_FA_sm

ໂຄງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນກຸມພາ 21, 2022
10 downloads
6.52 MB
pdf

Lao-PDR-KAP-Qalitative-Study-Executive-Summary-web

ການສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະຕິບັດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບ ໃນສີ່ແຂວງທີ່ມີການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອລະດັບສູງໃນ ສປປ ລາວ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນກຸມພາ 21, 2022
1 downloads
3.61 MB
pdf

Cookbook-LA-compressed

ປຶ້ມຄຳແນະນຳນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງໃນການສອນການເຮັດອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ…
Categories: Tools & Manuals
ເດືອນກຸມພາ 21, 2022
2 downloads
14.78 MB
pdf