ສາທາລະນະສຸກ

ໃນພາກນີ້ຈະປະກອບມີບົດຄັ້ນຄວ້າ, ຄູ່ມື, ວິທີການເຮັດກິດຈະກຳ, ກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານສາທາ

Health icon

Violation Found_ Piture from BMS Code Monitoring_SCALING

Violation Found from the SCALING’ International BMS Code Monitoring in Two round…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນຕຸລາ 15, 2021
downloads
4.24 MB
pdf

ການແນະນໍາກ່ຽວກັບ ດຳລັດວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸບປະກອນອາຫານ ສຳລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໂດຍທ່ານ ນ. ສົມໝາຍ ຈາກອົງການແຄຣ

ເພື່ອ​ຄວບ​ຄຸມຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ອາ​ຫານສໍາລັບເດັກ​ອ່ອນ ແລະ ເດັກ​​ນ້ອຍແມ່ນ ການ​ຄວບ​ຄຸມກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ ທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບການ​ສົ່ງ​ເສີມ, ການຈຳໜ່າຍ, ການ​ຂາຍ, ການ​ແຈກ​ຢາຍທຸກຮູບແບບ, ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການຂໍ້…
Categories: Laws & Decrees
ເດືອນຕຸລາ 14, 2021
downloads
39.16 MB
pptx

National Growth and Poverty Eradication Strategy (NGPES)

The NGPES is the strategic framework under which all of the Government’s future growth and poverty eradication programmes will be developed and implemented. The NGPES is the result of a process that…
ເດືອນກັນຍາ 22, 2021
1 downloads
1.21 MB
pdf

ໂຄງການ ເຊື່ອມສານວຽກງານ ໂພຊະນາການ, ນໍ້າ ແລະ ສຸຂານາໄມ

ພາຍໃຕ້ວິທີການເຊື່ອມສານຫລາຍພາກສ່ວນ, ໂຄງການນີ້ໄດ້ດໍາເນີນຫລາກຫລາຍກິດຈະກໍາ ກ່ຽວກັບ ນໍ້າ-ສຸຂານາໄມ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມວຽກງານໂພຊະນາການ ໂດຍແນ່ໃສ່ການເພີື່ມອັດຕາໃນການເຂົົ້າເຖິງ ແລະ ການຊົມໃຊ້ ນໍ້າສະອາດປອດໄພ, ວິ…
Categories: Tools & Manuals, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນກັນຍາ 22, 2021
1 downloads
422.65 KB
pdf

USAID Nurture – ການເສີມສ້າງສັກກະຍະພາບຂອງຊຸມຊົນໃນການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາທີີ່ຍືນຍົງ

ກິດຈະກ າດັີ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພືີ່ອປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ຈະເອືໍ້ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ໂພຊະນາການໃນຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ວຽກງານ WASH (ການເຂົໍ້າເຖິງນ ໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂານາໄມທີີ່ດີ) ລະຫວ່າງເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ລັດຖະບານ, ຜ…
Categories: Tools & Manuals, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນກັນຍາ 17, 2021
2 downloads
391.89 KB
pdf

ປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື LANN ສະບັບປີ 2021

ປຶ້ມຄູ່ມືການອົບຮົມການເຊື່ອມໂຍງ ກະສິກໍາ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ໂພຊະນາການ (LANN) ໄດ້ຮັບການພັດທະນາແລະໄດ້ປັບປຸງມາຕລອດຫຼາຍປີຜ່ານມາໂດຍຫຼາຍໆອົງການສາກົນໃນ ສປປ ລາວ. ສະບັບນີ້ ໄດ້ຮັບການປັບປູງເພື່ອຮັບໃ…
Categories: Tools & Manuals
ເດືອນມີນາ 21, 2021
35 downloads
18.44 MB
pdf

ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ ແລະ ການປ້ອນອາຫານທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ໂພຊະນາການແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ

ການສຶກສາແບບຄຸນນະພາບໄດ້ຖືກດຳເນີນເພື່ອຊອກຄົ້ນຫາພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ ແລະ ການປ້ອນອາຫານທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸ ຂະພາບໃນທ່າມກາງແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍທີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກຢູ່ໃນສາມແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ, ໃນແປດ ບ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນມີນາ 17, 2021
18 downloads
9.79 MB
pdf

ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN ສະບັບທີ 3

ພາຍຫຼັງ 16 ເດືອນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໂຄງການ AHAN ໄດ້ມີປະສົບການໃນການທົບທວນຄຶນເຄິງໄຕມາດ (MTR) ໃນເດືອນກໍລະກົດ ແລະ ສິງຫາປີ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ. ການທົບທວນນີ້ແມ່ນເປັນສ່ວນຫນື່ງຂອງການອອກແບບໂຄງການ ເພື່ອປະເມີນຄວາມຄ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນມີນາ 17, 2021
3 downloads
7.70 MB
pdf

ການວິເຄາະຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າດ້ານໂພຊະນາການ

ຜົນການເກັບກໍຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໄກ່ລາດ, ສາລີ, ໝາກກ້ວຍ, ແລະໝາກອຶ ມີການຜະລິ ດຫຼາດຢູ່ທ້ອງຖີ່ນໃນເມື່ອງເປົ້າໝາຍ ພ້ອມທັງມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕະຫຼາດທ້ອງຖີ່ນຈຳນວນໜຶ່ງເປັນຢ່າງ ດີ; ແນວໃດກໍ່ຕາມຜະລິດຕະພາບຂ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນມີນາ 17, 2021
10 downloads
1.06 MB
pdf