ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

SUN CSA ລາວ – ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການລາວ – ແມ່ນເຄືອຂ່າຍຂອງ 74 ອົງກອນໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງ ສປປ ລາວ. SUN CSA ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ global SUN Movement.

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາຂອງພວກເຮົາ, ຈຸດປະສົງ, ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ອື່ນໆອີກ ໂດຍການເລືອກໜຶ່ງໃນລາຍການເມນູ. ສຳລັບພາບລວມຂອງສະມາຊິກພວກເຮົາ ຫຼື ການປັບປຸງຫຼ້າສຸດຂອງພວກເຮົາ, ສາມາດເລືອກເອົາຕົວເລືອກດ້ານລຸ່ມ.