ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

Test Event: Training 1

ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຂອງລາວ ຫຼື SUN CSA ລາວ ແມ່ນເປີດຮັບສະມາຊິກໃໝ່ສະເໝີ. ບັນດາອົງກອນທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຫຼາຍຂົງເຂດວຽກງານຢູ່ໃນປະເທດລາວເຊັ່ນ: ກະສິກຳ, ສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ, ການປັບປຸງນ້ໍາສະອາດ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ (WASH), ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍຂົງເຂດ. ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາທັງໝົດມີຄືກັນແມ່ນຄວາມປາຖະໜາທີ່ຈະປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການພາຍໃນຂົງເຂດວຽກງານເຫຼົ່ານີ້.

Video Title

Covid-19 Prevention Training Video

Plan's Field Work

Related Resources

" template="link-template-extended"]
" template="link-template-extended"]