ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
 • Home
 • >
 • ລາງວັນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ເປັນມິດກັບການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່

ລາງວັນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ເປັນມິດກັບການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່

ລາງວັນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ເປັນມິດກັບການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ໃນປະເທດລາວ

ນຳສະເໜີ ລາງວັນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ເປັນມິດກັບການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ໃນປະເທດລາວ

ຕອບຄຳຖາມໃນແບບຟອມສຳຫຼວດນີ້ ເພື່ອໃຫ້ອົງອົງຂອງທ່ານສາມາດຮັບ “ລາງວັນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກຂອງລາວ”

ດ້ວຍຄວາມພະຍາມຍາມຂອງລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ, ອັດຕາການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ໃນລາວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກ 40% ໃນປີ 2011, 45% ໃນປີ 2017 (LSIS-1), 66% ໃນປີ 2019 ມາເປັນ 76% ໃນປີ 2022, ແຕ່ຫຼຸດລົງເຫຼືອ 70% ໃນປີ2023 (ການສຳຫຼວດເຝົ້າລະວັງແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ – ມີຖຸນາ 2023). ເຖິງແມ່ນວ່າການເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍລວມເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນໄປໃນທາງບວກ ແຕ່ກໍຍັງມີຄວາມທ້າທາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກການນຳໃຊ້ປະລິດຕະພັນທົດແທນນໍ້ານົມແມ່ ແລະ ປັດໄຈອື່ນໆ.

ນອກຈາກນີ້, ອັດຕາການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ ສຳລັບແມ່ທີ່ເຮັດວຽກ ຕໍ່າກວ່າຫຼາຍ. ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2022, SUN CSA ລາວ ໄດ້ດຳເນີນການສຳຫຼວດກ່ຽວກັບການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່, ຊຶ່ງພົບວ່າ ມີພຽງ 30% ຂອງພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະໃຫ້ນົມລູກ ສາມາດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກໄດ້ ແລະ 61% ຂອງພະນັກງານບໍ່ຮູ້ວ່າບ່ອນເຮັດວຽກຂອງຕົນມີນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່.

ອົງກອນສະມາຊິກ SUN ລາວ ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອເພີ່ມອັດຕາການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່. ພາຍໃຕ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຕະຫຼອດເຖິງຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆໃນ SUN ລາວ, ຊຶ່ງລວມມີຜູ້ໃຫ້ທຶນຈາກສາກົນ ແລະ ສະຫະປະຊາຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ທີ່ກຳລັງຊອກຫາແນວທາງແກ້ໄຂ ແລະ ເຮັດວຽກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້.

ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ອັດຕາການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ມີການປັບປຸງດີຂຶ້ນ, SUN ລາວ ໄດ້ພັດທະນາ ລາງວັນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ເປັນມິດກັບການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່’ ປະຈຳປີ.

ລາງວັນນີ້ຈະຖືກມອບໃຫ້ໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດຂອງອົງກອນ ໃນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ພະນັກງານລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທຳອິດ ແລະ ສືບຕໍ່ໃຫ້ລູກໄດ້ກິນນໍ້ານົມແມ່ພາຍຫຼັງທີ່ຜູ້ເປັນແມ່ກັບຄືນມາເຮັດວຽກ.

ການໃຫ້ຄະແນນແມ່ນອີງຕາມ “10 ຂັ້ນຕອນໃນການສະໜັບສະໜູນພະນັກງານລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ” ຂອງ SUN CSA ລາວ.

ນີ້ແມ່ນລະດັບຂອງລາງວັນ:

ລະດັບຫຼຽນທອງແດງ: 3 ຄະແນນຈາກ 10.

ລະດັບຫຼຽນເງິນ: 4-7 ຄະແນນຈາກ10.

ລະດັບຫຼຽນຄຳ: 8-10 ຄະແນນຈາກ of 10.

ລະດັບແພລັດຕີນໍາ: 8 ຄະແນນຂຶ້ນໄປ ສຳລັບ “10 ຂໍ້ປະຕິບັດ” ແລະ 5 ຄະແນນຂຶ້ນໄປ ສຳລັບ “ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນຫ້ອງໃຫ້ນົມລູກ”.

ວິທີການສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມຮັບລາງວັນ:

ເພື່ອຮັບລາງວັນ, ບັນດາອົງກອນ (ບ່ອນເຮັດວຽກ) ໃນລາວສາມາດ ຕື່ມແບບຟອມສຳຫຼວດຢູ່ເທິງເວັບໄຊທ໌.

ຖ້າຕ້ອງການແບບຟອມສຳຫຼວດສະບັບສຳເນົາ, ກະລຸນາສົ່ງອີເມລ໌ຫາກອງເລຂາ SUN CSA Secretariat ທີ່: info@suncsalaos.org ຫຼື ເຂົ້າໄປລິ້ງນີ້.

ອົງກອນຂອງທ່ານສາມາດຕື່ມແບບຟອມສຳຫຼວດເພື່ອຮັບລາງວັນໃນໄລຍະໃດຂອງປີກໍໄດ້. ບ່ອນເຮັດວຽກສ່ວນໃຫຍ່ຈະຖືກຂໍໃຫ້ສົ່ງແບບຟອມໃນໄລຍະວັນທີ 1 ມິຖຸນາ-10 ກໍລະກົດ.

ຜົນການສຳຫຼວດຈະຖືກກວດສອບຄືນ ແລະ ແຕ່ລະອົງກອນຈະຖືກຕິດຕໍ່ກັບເພື່ອຢືນຢັນຂໍ້ມູນ.

ລາງວັນຈະຖືກມອບໃຫ້ແຕ່ລະອົງກອນ ໃນໄລຍະສັບປະດາສາກົນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ ໃນະຫວ່າງວັນທີ 1-7 ສິງຫາ ຂອງແຕ່ລະປີ.

ເງື່ອນໄຂການຮັບລາງວັນ:

ເພື່ອໃຫ້ອົງກອນຂອງທ່ານໄດ້ຮັບລາງວັນໃນລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນ, ແຕ່ລະອົງກອນຄວນຈະກວດສອບກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ພະຍາຍາມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂ ກ່ອນທີ່ຈະຕື່ມ ແລະ ສົ່ງຟອມສຳຫຼວດ. ມີຫຼາຍເງື່ອນໄຂທີ່ບໍ່ຈຳເປັນນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ຫຼື ໃນຈຳນວນໜ້ອຍ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສອບຸາມກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ວິທີການປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ໃນອົງກອນຂອງທ່ານ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງເລຂາ SUN CSA.

ເງື່ອນໄຂໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນມາຕາມແນວທາງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ ທີ່ແນະນຳໂດຍບັນດາອົງກອນໃນລາວ.

ເງື່ອນໄຂແມ່ນປະກອບມີ:

 1. ກຳນົດນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ສົ່ງເສີມ-ເຜີຍແຜ່ ໃຫ້ກັບພະນັກງານທຸກປີ.
 2. ຈັດສັນໃຫ້ມີເວລາພັກໃຫ້ນົມລູກໃນໂມງເຮັດວຽກ (ແນະນຳແມ່ນ 2 ຄັ້ງ x 30 ນາທີ).
 3. ຈັດສັນໃຫ້ມີພື້ນທີ່ສ່ວນຕົວໃນການປໍ້ານໍ້ານົມ ຫຼື ໃຫ້ນົມລູກ.
 4. ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ພະນັກງານທີ່ຖືພາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າວາງແຜນການລ້ຽງລຸກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ໃນເວລາກັບຄືນມາເຮັດວຽກ.
 5. ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜູ້ຈັດການ ແລະ ຫົວໜ້າສາຍງານ ກ່ຽວກັບສິດຂອງພະນັກງານໃນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ ແລະ ວິທີການໃຫ້ກາານສະໜັບສະໜູນ.
 6. ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ເອື້ອອຳນວຍ (ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ພະນັກງານສືບຕໍ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່.
 7. ມີຄວາມຍືດຍຸ່ນໃນການເຮັດວຽກ (ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ແລະ ອື່ນໆ).
 8. ພິຈາລະນາໃຫ້ພະນັກງານສາມາດລາພັກເກີດລູກໄດ້ 6 ເດືອນ ໂດຍທີ່ຍັງໄດ້ຮັບເງືອນເດືອນຢູ່.
 9. ຈຳກັດການເດີນທາງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍເບິ່ງແຍງເດັກ ຫາກຈຳເປັນຕ້ອງເດີນທາງ.
 10.  ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ/ໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບການໃຫ້ນົມລູກແກ່ພະນັກງານ.

ເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບກັບຫ້ອງໃຫ້ນົມລູກ ປະກອບມີ:

  1. ຜ້າກັ້ງ ແລະ ປະຕູທີ່ມີລັອກ ເພື່ອຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.
  2. ຕັ່ງນັ່ງທີ່ສະດວກສະບາຍ ແລະ ໝອນອີງ.
  3. ຕູ້ເຢັນ (ເພື່ອເກັບມ້ຽນນໍ້ານົມແມ່).
  4. ນໍ້າດື່ມ.
  5. ອ່າງລ້າງມື ແລະ ອຸປະກອນທຳຄວາມສະອາດ.
  6. ນຳຮ້ອນ ສຳລັບດື່ມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ/ທຳຄວາມສະອາດ.
  7. ຫ້ອງນໍ້າໃນຕົວ.
  8. ຂອງຫຼິ້ນສຳລັບເດັກ.
  9. ໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ຜູ້ເປັນແມ່ສາມາດນຳໃຊ້ຫ້ອງໄດ້ (ຫາກໃຊ້ພື້ນທີ່ຮ່ວມກັບຫ້ອງປະຊຸມຫຼື ຫ້ອງອື່ນໆ).
  10. ມີເຄື່ອງປໍ້ານໍ້ານົມໃຫ້ນໍາໃຊ້.

ລາງວັນປະຈຳບັນສຳລັບ “ລາງວັນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ເປັນມິດກັບການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ມໃນປະເທດລາວ” ປະກອບມີ:

 • ລາງວັນຫຼຽນທອງ

ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນບ້ານເຮົາ

ສະມາຄົມພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ

 • ລາງວັນຫຼຽນເງິນ

ສະມາຄົມ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ

ສະມາຄົມ ເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາກົດໝາຍ

ສະມາຄົມອາສາຮ່ວມພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

Clinton Health Access Initiative (CHAI)

ສະມາຄົມເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ສະມາຄົມສີຂຽວ

ສະມາຄົມແມ່ຍິງຮ່ວມໃຈພັດທະນາ

ອົງການ ຄາຣີຕັສ໌ ລຸກຊຳບວກ ປະຈຳລາວ

ອົງການ ບັນເທົາທຸກ ກາໂທລິກ ປະຈຳລາວ

ອົງການພັດທະນາຂອງປະເທດເນເທີແລນປະຈຳລາວ

ສະມາຄົມ ພັດທະນາຊຸມຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ

ອົງການກາແດງປະຈຳລາວ

 • ລາງວັນຫຼຽນຄຳ

ສະມາຄົມ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ເມືອງ ໂຂງ

​ສະ​ມາ​ຄົມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊຸມ​ຊົນ

ອົງການ ອາດຣາ ປະຈຳລາວ

ອົງການ ສຸພານີມິດ ປະຈຳລາວ

ອົງການແພລນສາກົນປະຈຳລາວ

Green Community Alliance

ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນປະຈຳລາວ

 • ລາງວັນຫຼຽນແພລຕ໌ຕິນຳ

ສະມາຄົມຊຸມຊົນເພື່ອຊີວິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ

ອົງກາານແຄຣ໌ ນານາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

ສະມາຄົມເພື່ອການສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ JSI

ສະມາຄົມຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດເອດ

ສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການ ແຂວງຊຽງຂວາງ

Resources

Brochures

Reports

Videos

ARMI’s Breastfeeding in the Workplace Policy Support Video – August 2023

APL+ Breastfeeding in the Workplace Policy Support Video – August 2023

Save the Children Laos’s Breastfeeding in the Workplace Policy Support Video – August 2023

Plan International Laos’s Breastfeeding in the Workplace Policy Support Video – August 2023

CARE’s Breastfeeding in the Workplace Policy Support Video – August 2022

Plan International Laos’s Breastfeeding in the Workplace Policy Support Video – August 2022