ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ໃນປະເທດລາວ

ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ໃນປະເທດລາວ

ດ້ວຍຄວາມພະຍາມຍາມຂອງລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ, ອັດຕາການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ໃນລາວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກ 40% ໃນປີ 2011, 45% ໃນປີ 2017 (LSIS-1), 66% ໃນປີ 2019 ມາເປັນ 76% ໃນປີ 2022, ແຕ່ຫຼຸດລົງເຫຼືອ 70% ໃນີ2023 (ການສຳຫຼວດເຝົ້າລະວັງແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ – ມີຖຸນາ 2023). ເຖິງແມ່ນວ່າການເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍລວມເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນໄປໃນທາງບວກ ແຕ່ກໍຍັງມີຄວາມທ້າທາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກການນຳໃຊ້ປະລິດຕະພັນທົດແທນນໍ້ານົມແມ່ ແລະ ປັດໄຈອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້, ອັດຕາການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ ສຳລັບແມ່ທີ່ເຮັດວຽກ ຕໍ່າກວ່າຫຼາຍ. ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2022, SUN CSA ລາວ ໄດ້ດຳເນີນການສຳຫຼວດກ່ຽວກັບການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່, ຊຶ່ງພົບວ່າມີພຽງ 30% ຂອງພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະໃຫ້ນົມລູກ ສາມາດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກໄດ້.

ອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ເຫັນໄດ້ເຖິງສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ກໍໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອເພີ່ມອັດຕາການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່. ໃນຄວາມຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ກໍຄືພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆໃນ SUN ລາວ ຊຶ່ງລວມມີຜູ້ໃຫ້ທຶນຈາກສາກົນ ແລະ UN, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແມ່ນກຳລັງຊອກຫາແນວທາງແກ້ໄຂ ແລະ ເຮັດວຽກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້.

ຢູ່ດ້ານລຸ່ມນີ້, ທ່ານຈະຈະສາມາດຄົ້ນຫາການສຳຫຼວດ ແລະ ບົດລາຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ໃນປະເທດລາວ ແລະ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບວິທີການຕອບສະໜອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ.

ກະລຸນາແບ່ງປັນເອກະສານ ຫຼື ຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ທ່ານມີ ກັບກອງເລຂາ SUN CSA ເພື່ອຈະໄດ້ເພີ່ມລົງໃນໜ້ານີ້ ແລະ ແບ່ງປັນໃຫ້ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ.

ໂດຍການຮ່ວມມືກັນ ພວກເຮົາຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເປັນພໍ່ ແລະ ແມ່ ໃນປະເທດລາວສາມາລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ໄດ້ໄລຍະເວລາທີ່ດົນຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍປັບປຸງໂພຊະນາການໂດຍລວມຂອງລູກໄດ້.

ຂໍ້ມູນທີ່ມີທັງໝົດ

ບົດລາຍງານ

ວີດີໂອ

ສໍາພາດພິເສດ ທ່ານ ນາງ Kelly Khamphoxay ຊ່ຽວຊານດ້ານ ສຸຂະພາບ ຈະມາໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລກປ່ຽນປະສົບການ ສະພາບ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ARMI’s Breastfeeding in the Workplace Policy Support Video – August 2023

APL+ Breastfeeding in the Workplace Policy Support Video – August 2023

Save the Children Laos’s Breastfeeding in the Workplace Policy Support Video – August 2023

Plan International Laos’s Breastfeeding in the Workplace Policy Support Video – August 2023

I love Breastfeeding Video (SUN CSA members) Ep 1

I love Breastfeeding Video (SUN CSA members) Ep 2

I love Breastfeeding Video (SUN CSA members) Ep 3

CARE’s Breastfeeding in the Workplace Policy Support Video – August 2022

Plan International Laos’s Breastfeeding in the Workplace Policy Support Video – August 2022

ຂ້ອຍສະໜັບສະໜູນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ໃນປະເທດລາວໄລຍະໂຄວິດ #2

ຄົນລາວມັກການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ໃນໄລຍະໂຄວິດ! SUN CSA ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງສັບປະດາສາກົນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ປະຈຳປີ 2021! ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1-7 ສິງຫາ ຂອງທຸກໆປີ, ໃນທົ່ວໂລກໄດ້ທຳການສະເຫຼີມສະຫຼອງເ…
ຄົນລາວມັກການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ໃນໄລຍະໂຄວິດ! SUN CSA ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະສະເຫຼີ…

ຂ້ອຍສະໜັບສະໜູນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ໃນປະເທດລາວໄລຍະໂຄວິດ #1

ຄົນລາວມັກການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ໃນໄລຍະໂຄວິດ! SUN CSA ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງສັບປະດາສາກົນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ປະຈຳປີ 2021! ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1-7 ສິງຫາ ຂອງທຸກໆປີ, ໃນທົ່ວໂລກໄດ້ທຳການສະເຫຼີມສະຫຼອງເ…
ຄົນລາວມັກການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ໃນໄລຍະໂຄວິດ! SUN CSA ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະສະເຫຼີ…

ປະເທດລາວສະໜັບສະໜູນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່: SUN CSA Laos ວັນລ້ຽງລູກດ້ວຍນຳນົມແມ່ໂລກ ປີ 2020 #2

Lao people support mothers to breastfeed. In this second video of the series, we asked Lao people to tell us why and how they support breastfeeding. They responded with many different answers! Watch a…
Lao people support mothers to breastfeed. In this second video of the series, we…

ປະເທດລາວສະໜັບສະໜູນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່: SUN CSA Laos ວັນລ້ຽງລູກດ້ວຍນຳນົມແມ່ໂລກ ປີ 2020 #1

Lao people support mothers to breastfeed. We asked Lao people to tell us why and how they support breastfeeding. They responded with many different answers! Watch and share our video to show your supp…
Lao people support mothers to breastfeed. We asked Lao people to tell us why and…