ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ

ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ

ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ

ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ

ມີຫຼາຍຄອບຄົວຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ກຳລັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານໃນຊຸມຊົນຕະຫຼອດໄລຍະຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ. ນັບ​ແຕ່​ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນ​ມາ, ການ​ແຜ່​ລະບາດ​ຂອງ​ພະຍາດ​ໂຄ​ວິດ ​ໄດ້​ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ຄຸນນະພາບຊີວິດ ແລະ ​ລາຍ​ຮັບ​ຂອງ​ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍຫຼຸດລົງ. ນັບແຕ່ປີ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ, ພາວະເງິນເຟີ້ ແລະ ການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງລາວ, ເຮັດໃຫ້ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 40% ໃນເດືອນມັງກອນ 2023. ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານເສດຖະກິດເຫຼົ່ານີ້ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຫຼາຍຄອບຄົວພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການຫາລ້ຽງຊີບ ແລະ ເກີດຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານໃນທົ່ວປະເທດ.

ອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອປັບປຸງ ຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ. ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ຕະຫຼອດເຖິງ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບວຽກງານ SUN ໃນລາວ ຊຶ່ງລວມເຖິງຜູ້ໃຫ້ທຶນຈາກສາກົນ ແລະ ສປຊ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ກໍໄດ້ມີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້.

ຢູ່ໃນໜ້ານີ້ຈະປະກອບມີຂໍ້ມູນ ແລະ ເຄື່ອງມື ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການປັບປຸງຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານໃນ ສປປ ລາວ. ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຈະມີຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດ ແລະ ບົດລາຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມບໍ່ຫມັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານຢູ່ໃນປະເທດລາວ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະໃນການຕອບໂຕ້ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ.

ນີ້ແມ່ນສູນລວມຂອງບັນດາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານທັງໝົດ ໂດຍແຕ່ລະເອກະສານຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຊອກຫາເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

ກະລຸນາແບ່ງປັນເອກະສານ ຫຼື ຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການທ່ານກັບກອງເລຂາ SUN CSA, ເພື່ອທີ່ຈະສາມາດເພີ່ມຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວລົງໃນໜ້ານີ້ ແລະ ແບ່ງປັນໃຫ້ກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງພວກເຮົາ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫຼາຍຄອບຄົວໃນປະເທດລາວ ມີການຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີໂພຊະນາການທີ່ດີຂຶ້ນ.

ທ່ານສາມາດເບິ່ງວິດີໂອແຄມເປນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານທັງໝົດທີ່ຈັດປະຕິບັດໂດຍໂຄງການ CiSAC-19 ແລະອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ໄດ້ທີ່ນີ້

World Food Programme – Household Food Security Surveys

National Information Platform for Nutrition

Centre of Nutrition

ຂໍ້ມູນທີ່ມີທັງໝົດ

ບົດລາຍງານ

ວີດີໂອ

LDA’s Campaign is improving Food Security in Laos by CISAC 19 Project

PNUSA’s Campaign is improving Food Security in Laos by CISAC 19 Project

HJA’s Campaign is improving Food Security in Laos by CISAC 19 Project

AMA’s Campaign is improving Food Security in Laos by CISAC 19 Project

KCDA’s Campaign is improving Food Security in Laos by CISAC 19 Project

CoDA’s Campaign is improving Food Security in Laos by CISAC 19 Project

NCA’s Campaign is improving Food Security in Laos by CISAC 19 Project

CAMKID’s Campaign is improving Food Security in Laos by CISAC 19 Project

APL+’s Campaign is improving Food Security in Laos by CISAC 19 Project

GDA’s Campaign is improving Food Security in Laos by CISAC 19 Project